intTypePromotion=1

Công văn 4099/TC/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
104
lượt xem
2
download

Công văn 4099/TC/NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4099/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4099/TC/NSNN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  4099 tc/nsnn n g µ y    c s 22 th¸ng 4 n¨ m   2003  v Ò  vi Ö c v Ò  kinh p h Ý   kh ¾ c  p h ô c   Ë u  q u ¶  thiªn tai  h K Ý nh   öi:U û   g   ban  © n   © n     nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng ¬ Tõ  u   ®Ç n¨m  n   ®Õ nay  êitiÕtdiÔn  Õn  Êt th ng, h¹n    ècx¶y    th     bi b   ê   h¸n,l   ra t¹  ét  è  ïng  im sv trong c¶  íc (c¸ctØnh  Òn  ói phÝa  ¾c  ã  èc vµ  a  ¸,   n    mi n  b cl  m ®  c¸c tØnh  Òn    mi trung,t©y    Nguyªn  ¹n  h h¸n  Ðo  µi)g©y  Öth¹ivÒ   êi vµ  k d  thi     ng   tµis¶n  ña  µ  íc vµ  ©n  ©n.    c nh n   nh d Theo  ù  d b¸o  ña  ¬  c c quan  Ý  îng  û  Kh t thu v¨n,trong  êigian  í  êitiÕtcã    th   t i     kh¶  th n¨ng cßn  Ôn  Õn  di bi phøc  ¹p,n ¾ng   t  nãng  ã  Ó  Ðo  µitrªndiÖn  éng.§ Ó   Þp  êiøng  ã  íi äi  ×nh  èng   c th k d     r   k th   ph v   mt hu x¶y    é   µi chÝnh    Þ   û   ra,B T   ®Ò ngh U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  chøc  ùc hiÖn  ét  è  Öc    ¬ tæ  th   m s vi sau  y: ®© 1­ Khi cã      thiªntai  òlôt  ¹n  hoÆc   Õu  i x¶y      a   ¬ng    ,   , h¸n  l h thi ®ã   ra,c¸c ®Þ ph ph¶ichØ  o    µnh  ªnquan  ¾ m   ô  Ó  ×nh  ×nh  Öth¹ivÒ   êi,tµi   ®¹ c¸cng li   n c th t h thi     ng     s¶n  ña  µ  ícvµ  ©n  ©n, trªnc¬  ë    ñ  ng  ã  Ön  c nh n   nh d     s ®ã ch ®é c bi ph¸p  Þp  êik th   ®Ó   ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  nh»m   ím    nh  s æn ®Þ s¶n  Êt vµ  i sèng  ña  ©n  xu   ®ê   c nh d©n. 2­ V Ò   ån  ùc:   ngu l Ngoµi viÖc    huy  ng  éilùc cña  ©n  µ  ù  ng  ãp  ña  éng  ng, ®é n    d v s ®ã gcc ®å   c¸c tØnh    ph¶ichñ  ng  ö  ông  õ c¸c nguån  ©n    ®é sd t    ng s¸ch ®Þa   ¬ng  ∙  îc   ph ®®  ChÝnh  ñ  ph giao ®Ó   ö  ý;nhÊt lµ nguån    ù    x l     chis nghiÖp kinh tÕ,®¶m      b¶o    x∙ héivµ  ån  ù    ngu d phßng. Trêng  îp do  ån    a  Ëp    h   ngu thu ch t trung kÞp, ®Þa   ­     ph ¬ng  Çn  µm  Öc  íiKho  ¹c  µ  íc ®Ó   ¹m  c l vi v   b nh n   t øng  èn  µn  çihoÆc     v nh r   ®Ò nghÞ  é   µichÝnh    Õn ®é   î Êp. TuyÖt  i kh«ng    ×nh  ¹nghËu  BT  t¨ngti   tr  c  ®è   ®Ó t tr   qu¶  thiªntaikÐo  µi¶nh  ëng  n      d  h ®Õ s¶n  Êt vµ  i sèng  ña  ©n  ©n    xu   ®ê   c nh d do thiÕu kinh phÝ.     3­ B¸o  c¸o  Þp  êit×nh  ×nh  µ  Ön  k th   h v bi ph¸p  ö  ýkh ¾c  ôc  Ëu    x l  ph h qu¶ thiªntai   , cøu  î   éië  a  ¬ng  íi   é  ã  ªnquan  µ  ñ íng ChÝnh  tr  h   ®Þ ph x∙ v   B c li   c¸c v Th t   phñ    ã  Ön  ®Ó c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ó   ®Ò   Þ   ö  ývÒ   Æt   µichÝnh; kh ph k c¶  ngh x l   m t    trong tr ng  îp ® Æc   Ötkhã   ê h   bi   kh¨n vÒ   ån    ngu kinh phÝ  thiªntaix¶y        do     ra trªn diÖn  éng  r nhu  Çu  ¾c  ôc  îtqu¸ kh¶  c kh ph v     n¨ng  ña  a  ¬ng. c ®Þ ph
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2