intTypePromotion=1

Công văn 41/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 41/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 41/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 41/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  lao ® é n g  ­ th¬ n g   binh v µ  x∙ h éi  s è 41/L§T B X H­C S L § V L  n g µ y 7 th¸ng 01  m  2003 v Ò  vi Ö c  n¨ m u a  c æ  p h Ç n  u  ® ∙i c ñ a  g êi lao ® é n g   n trong d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc C P H n K Ý nh   öi:Së  g   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi tØnh  ng  v X∙ h   H Yªn Tr¶  êi l  C«ng    è  v¨n s 713/L§TBXH   µy  ng 24/12/2002  ña  ý  ë   Ò   Öc  c Qu S v vi ghië  Ých yÕu, Bé    tr     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héicã    Õn      X∙    ý ki nh sau: 1.Theo    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti  1  27  ®Þ 64/2002/N§­   µy  CP ng 19/6/2002  ña  Ýnh   ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ   íc thµnh  nh n   c«ng  ty cæ  phÇn  vµ  ®iÓ m  4  Th«ng  t sè  15/2002/TT­   L§TBXH  ngµy  23/10/2002  ña  é   c B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi híng  Én  Ýnh  v X∙    d ch s¸ch  ®èi  íingêi lao ®éng    v     khi chuyÓn doanh nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng      ty cæ phÇn,  kh«ng quy  nh   µ tuyÓn  ông  ®Þ l  d sau  µy  ng 21/4/1998  × th kh«ng  îc ®  mua    Çn  ®∙i. ×   Ëy  êilao®éng  îcmua    Çn  ®∙i. cæ ph u    v ng     V ®  cæ ph u  2.Gi¶iquyÕt  Ýnh     ch s¸ch ®èi víi êilao ®éng      µ  Ýnh       ng     d«id v ch s¸ch mua     cæ   Çn   ®∙icho  êi lao ®éng    ph u    ng     khichuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng      Çn  µhaichÝnh  tycæ ph l    s¸ch riªngbiÖt.V×   Ëy        v trong tr ng  îp nµy  ­  ê h   ng êilao®éng  îchëng  2  Ýnh     ®  c¶  ch s¸ch. 3. Theo    quy  nh  ¹ tiÕta  ®Þ t i   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    3  3  ®Þ 41/2002/N§­   CP ngµy 11/4/2002  ×  î Êp  Êt  Öc  µm  îctÝnh  th "tr c m   vi l ®   theo  è  s n¨m  ùc tÕ  µm  th   l viÖc  trong khu  ùc  µ  íc. .  êigian ®i    ng    ícngoµicña  êilao   v nh n . "Th  .   lao ®é ë n     ng     ®éng  kh«ng ph¶ilµthêigian lµm  Öc         vi trongkhu  ùc  µ  íc.   v nh n § Ò   Þ  ý  ë  ngh Qu S nghiªncøu  ü      k v¨n b¶n    íng dÉn  ®Ó h   cho  doanh  nghiÖp  thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch ®èi víi êilao®éng.      ng    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2