Công văn 410/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
83
lượt xem
2
download

Công văn 410/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 410/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc biên soạn giáo trình Cao đẳng nghề năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 410/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- ----------------- Số: 410/BXD-TCCB Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009 V/v: Biên soạn giáo trình cao đẳng nghề năm 2009. Kính gửi: Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị Để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn hoá nội dung chương trình, giáo trình trong các trường thuộc Ngành, đặc biệt là giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề là chương trình đào tạo mới của Ngành. Sau khi xem xét thực tế khả năng của Trường, Bộ giao cho Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức biên soạn các giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề chuyên ngành điện công nghiệp và quản lý khu đô thị, cụ thể như sau: 1- Chuyên ngành điện công nghiệp: - Điện máy: 130 trang; - Thực hành trang bị điện: 170 trang; 2- Chuyên ngành Quản lý khu đô thị: - Quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật: 150 trang; - Quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan và môi trường: 100 trang. Cộng: 550 trang. Đơn giá biên soạn giáo trình lấy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC- BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cụ thể: - Kinh phí biên soạn giáo trình: 550 trang x 70.000 đ = 38.500.000 đ - Kinh phí sửa chữa biên tập: 550 trang x 40.000 đ = 22.000.000 đ - Kinh phí Thẩm định, nhận xét: 550 trang x 35.000 đ = 19.500.000 đ Tổng số kinh phí biên soạn là : 80.000.000 đ. ( Tám mươi triệu đồng chẵn). Yêu cầu Trường tiến hành lập kế hoạch cụ thể cho các nội dung nói trên và gửi về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/4/2009. Việc biên soạn các giáo trình đào tạo nói trên hoàn thành trước ngày 30/12/2009, để Bộ tiến hành nghiệm thu và triển khai, áp dụng. Bộ thông báo để Trường biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Vụ Kế hoạch - Tài chính; - Lưu VP, TCCB. Cao lại Quang
Đồng bộ tài khoản