Công văn 4145/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 4145/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4145/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh công tác quản lý và đôn đốc thu nộp các khoản thu về đất năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4145/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh sè 4145 TCT/NV7 ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ viÖc chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®«n ®èc thu nép c¸c kho¶n thu vÒ ®Êt n¨m 2003 KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, TP trùc thuéc Trung ¬ng C«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ thùc hiÖn c¸c kho¶n thu liªn quan ®Õn ®Êt ®ai nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy: NhiÒu kho¶n thu vÒ ®Êt ®ai ®· ph¸t sinh nhng cha ®îc thu nép ®Çy ®ñ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc nh thu tiÒn sö dông ®Êt th«ng qua ®Êu gi¸ ®· thu nhng cha nép ng©n s¸ch; c¸c ®èi tîng ®îc giao ®Êt cã thu tiÒn nhng chËm kª khai c¬ quan thuÕ kh«ng n¾m ®îc. Nî ®äng tiÒn thuª ®Êt tõ c¸c n¨m tríc ®©y chuyÓn sang n¨m 2003 cßn t¬ng ®èi lín ®Æc biÖt lµ ë TP. Hµ Néi vµ TP. Hå ChÝ Minh. ViÖc qu¶n lý thu thuÕ nhµ ®Êt cßn ®Ó sãt hé, nhÊt lµ c¸c khu vùc d©n c míi h×nh thµnh, khu gi·n d©n theo quy ho¹ch gi¶i táa, diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông sang ®Êt ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh... ViÖc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vÉn diÔn ra thêng xuyªn, c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc kh«ng n¾m ®îc, kh«ng thu ®îc thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; viÖc phèi hîp gi÷a c¬ quan ThuÕ víi c¬ quan §Þa chÝnh nhµ ®Êt vµ UBND x·, phêng trong trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cßn rÊt chËm. Mét sè ®Þa ph¬ng c¬ quan thuÕ cha thùc sù quan t©m tíi c«ng t¸c thu vÒ ®Êt ®ai, c¸c ®éi thuÕ cha phèi hîp tèt víi UBND x·, phêng vµ c¸c ñy nhiÖm thu trong viÖc qu¶n lý ®èi tîng chÞu thuÕ vµ ®èi tîng nép thuÕ theo côm d©n c dÉn tíi kh«ng kiÓm so¸t hÕt nguån thu tõ ®Êt, t×nh tr¹ng nî ®äng tiÒn thuª ®Êt, thuÕ nhµ ®Êt kÐo dµi. §Ó ®¶m b¶o thu ®óng, thu kÞp thêi c¸c kho¶n thu vÒ ®Êt ®ai (gåm c¶ nî ®äng c¸c n¨m tríc) cña n¨m 2003 nh»m hoµn thµnh nhiÖm vô thu theo dù to¸n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tæng hîp b¸o c¸o UBND tØnh vÒ t×nh h×nh qu¶n lý thu liªn quan ®Õn ®Êt ®ai trong 3 n¨m gÇn ®©y (thuÕ nhµ ®Êt, thu cÊp quyÒn sö dông ®Êt, thuÕ chuyÓn quyÒn, thuª ®Êt, thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp...) ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt m¹nh, nhng ®iÓm cßn tån t¹i víng m¾c, ®ång thêi lËp kÕ ho¹ch phèi hîp víi c¸c ngµnh triÓn khai kiÓm tra mét sè ®¬n vÞ nh»m chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai chèng thÊt tho¸t c¸c nguån thu tõ ®Êt ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nghÜa vô cña ngêi sö dông ®Êt víi Nhµ níc. 1- VÒ thuÕ nhµ ®Êt: - Côc thuÕ tiÕp tôc chØ ®¹o c¸c Chi côc thuÕ, c¸c ®éi thuÕ trùc tiÕp kiÓm tra, rµ so¸t c¸c hé d©n c, c¸c tæ chøc (chó ý ë nh÷ng khu d©n c, khu ®« thÞ míi h×nh thµnh, khu t¸i c...) theo tõng côm tuyÕn d©n c cã sö dông ®Êt ë, x©y dùng c«ng tr×nh theo tõng l« ®Êt thuéc diÖn nép tiÒn sö dông ®Êt vµ chÞu thuÕ nhµ ®Êt nhng cha kª khai ®Ó ®a vµo lËp sæ bé thuÕ vµ thu thuÕ,
  2. 2 chó ý c¸c hé míi ®Õn ë do mua b¸n, ®Êt ®· chuyÓn môc ®Ých sö dông sang ®Êt ë ®· x©y dùng hoÆc cßn bá trèng. KÕt hîp thu thuÕ nhµ ®Êt víi viÖc n¾m c¸c hé d©n c cã nhµ ®Êt cho thuª ®Ó ë, ®Ó kinh doanh ®a vµo qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh dÞch vô. Phèi hîp víi c¬ quan §Þa chÝnh nhµ ®Êt ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, chó ý c¸c ®èi tîng cã khã kh¨n ®Ó ghi nî tiÒn sö dông ®Êt trªn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµm c¬ së cho viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai ®Õn tõng hé sö dông ®Êt. - C¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ nhµ ®Êt ë c¸c x·, phêng th«ng qua chØ ®¹o cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, sö dông c¸c ñy nhiÖm thu lµ c¸c tæ chøc nh: Héi cùu chiÕn binh, Héi phô n÷, Héi n«ng d©n tham gia c«ng viÖc nµy võa t¨ng thªm thu nhËp cho héi, ®ång thêi lµ nh÷ng ngêi b¸m s¸t c¬ së cã ®iÒu kiÖn tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc trong ®ã cã chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ®èi víi c¸c hé d©n c trªn ®Þa bµn sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n. 2- VÒ tiÒn thuª ®Êt: - KiÓm tra, rµ so¸t c¸c ®¬n vÞ sö dông ®Êt vµo s¶n xuÊt kinh doanh, thuéc ®èi tîng thuª ®Êt theo quy ®Þnh, x¸c ®Þnh râ ®èi tîng cha ký hîp ®ång thuª ®Êt, diÖn tÝch ®Êt ®ang qu¶n lý, sö dông, gi¸ ®Êt vµ sè tiÒn thuª ®Êt tõng ®¬n vÞ ph¶i nép. Trêng hîp mét sè ®Þa ph¬ng vËn dông hÖ sè K ®Ó tÝnh gi¸ ®Êt, ph¶i cã quy ®Þnh cô thÓ cña UBND tØnh, thµnh phè lµm c¨n cø ¸p dông thèng nhÊt, tr¸nh viÖc vËn dông tïy tiÖn trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt theo hÖ sè K. - §èi víi diÖn tÝch ®Êt cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, ®Êt an ninh quèc phßng, ®Êt sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng, nÕu ®¬n vÞ cã sö dông mét phÇn vµo s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc cho thuª th× ph¶i kª khai nép tiÒn thuª ®Êt ®èi víi phÇn diÖn tÝch ®ã t¬ng øng víi thêi gian sö dông vµo kinh doanh cho ®Õn khi cã quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn. - Cã biÖn ph¸p ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ víi UBND tØnh, thµnh phè xö lý ®èi víi c¸c ®¬n vÞ cè t×nh ch©y ú kh«ng chÊp hµnh chÝnh s¸ch nép ®óng, nép ®ñ tiÒn thuª ®Êt. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty cæ phÇn, viÖc thùc hiÖn u ®·i ®Çu t trong ®ã cã tiÒn thuª ®Êt ph¶i thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 98/2002/TT-BTC ngµy 24/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh, Tæng côc thuÕ. - C¨n cø vµo th«ng b¸o nép tiÒn thuª ®Êt hµng n¨m, c¸c doanh nghiÖp ®· h¹ch to¸n tiÒn thuª ®Êt vµo chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ã lµ c¬ së ®Ó quyÕt to¸n tiÒn thuª ®Êt vµ quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m cña doanh nghiÖp. Nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng nép ®Çy ®ñ tiÒn thuª ®Êt cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó truy thu ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng nî ®äng kÐo dµi. 3- VÒ thu tiÒn sö dông ®Êt vµ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt: ViÖc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ cßn chËm, Côc thuÕ cÇn phèi hîp víi c¸c ngµnh tham mu gióp UBND cÊp tØnh
  3. 3 thùc hiÖn h×nh thøc giao ®Êt cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt tr¸nh tiªu cùc trong viÖc giao ®Êt, ®¶m b¶o thu tiÒn sö dông ®Êt s¸t gi¸ thÞ trêng. TiÒn sö dông ®Êt th«ng qua ®Êu gi¸ ph¶i nép hÕt vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. Mét sè ®iÓm cÇn chó ý x¸c ®Þnh tiÒn sö dông ®Êt th«ng qua ®Êu gi¸: - Trêng hîp cã chi phÝ ®Êu gi¸, chi phÝ ®Òn bï th× ®îc trõ c¸c chi phÝ ®ã. - Trêng hîp giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt mµ ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt th× ®îc trõ tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt trªn c¬ cë ®îc giao lo¹i ®Êt nµo th× ®îc trõ tiÒn ®Õn bï theo lo¹i ®Êt ®ã, gi¸ ®Êt tÝnh ®Òn bï lµ gi¸ ®Êt do UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh. Côc thuÕ, Chi côc thuÕ chñ ®éng phèi hîp víi ngµnh ®Þa chÝnh nhµ ®Êt t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn c¸c trêng hîp mua b¸n, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt nhng cè ý kh«ng kª khai nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o thu ®îc thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµo n¨m 2003 vµ tõ 1/1/2004 thùc hiÖn thu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hoÆc thuª thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi viÖc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt ®ã. Mäi trêng hîp kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt ph¶i ®îc híng dÉn ®Ó ngêi sö dông ®Êt kª khai hîp ph¸p hãa quyÒn sö dông ®Êt tríc khi chuyÓn quyÒn, c¸c trêng hîp vi ph¹m cÇn ®îc xö lý theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai. 4- ChÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®«n ®èc thu nép: - Trªn c¬ së x¸c ®Þnh c¸c kho¶n thu liªn quan ®Õn ®Êt ®ai cña tõng hé d©n c, tæ chøc, c¸ nh©n, ®¬n vÞ trªn tõng ®Þa bµn, c¬ quan thuÕ th«ng tin kÕt qu¶ qu¶n lý thu víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Ó thêng xuyªn tæ chøc kiÓm tra nh»m qu¶n lý ®îc mäi tæ chøc, c¸ nh©n, ®¬n vÞ hé d©n c cã sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn phèi hîp viÖc ®«n ®èc thu nép ®Çy ®ñ, kÞp thêi sè tiÒn thuÕ vµ c¸c kho¶n thu vÒ ®Êt ®ai vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. - Rµ so¸t c¸c kho¶n thu vÒ ®Êt ®ai cßn tån ®äng, ph©n lo¹i, tham mu ®Ò xuÊt vµ b¸o c¸o UBND tØnh, thµnh phè, Tæng côc thuÕ, Bé Tµi chÝnh ®Ó xö lý døt ®iÓm trong thêi gian tíi. - Tæ chøc l¹i lùc lîng qu¶n lý vµ thu nép c¸c kho¶n thuÕ vµ thu kh¸c liªn quan ®Õn ®Êt ®ai. + Tæ chøc l¹i ñy nhiÖm thu ë phêng, x· theo c¬ chÕ míi lµ c¬ quan thuÕ ký hîp ®ång ñy nhiÖm thu víi UBND x·, phêng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng lùa chän lùc lîng thu sao cho hîp lý nh»m n©ng cao g¾n kÕt tr¸ch nhiÖm ®Ó thùc hiÖn thu cã hiÖu qu¶. Phæ biÕn häc tËp nh÷ng phêng, x· tæ chøc thu tèt ®Ó biÓu d¬ng vµ nh©n réng kÞp thêi ®a c«ng t¸c qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai vµ thu c¸c kho¶n thu vÒ ®Êt ®ai ®i vµo nÒ nÕp. - T¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch vÒ chÕ ®é thu liªn quan ®Õn ®Êt ®ai trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó c¸c ®èi tîng thuéc diÖn nép thuÕ nhµ ®Êt, c¸c kho¶n thu liªn quan ®Õn ®Êt ®ai hiÓu vµ tù gi¸c thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc. Tæng côc thuÕ ®Ò nghÞ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng triÓn khai nhiÖm vô nµy nh»m chÊn chØnh kÞp thêi tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý thu c¸c kho¶n thu liªn quan tíi ®Êt ®ai lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn
  4. 4 tèt chÝnh s¸ch thuÕ söa ®æi, bæ sung cã hiÖu lùc tõ 1/1/2004 ®· ®îc Quèc héi th«ng qua, gãp phÇn hoµn thµnh th¾ng lîi nhiÖm vô thu ng©n s¸ch n¨m Nhµ níc n¨m 2003 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản