Công văn 4162/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
24
lượt xem
1
download

Công văn 4162/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4162/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi về thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4162/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc T h u Õ   è  4162 T C T/ C S  n g µ y 16  S th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   viÖc u  ®∙i v Ò  thu Õ KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Kh¸nh  Hoµ Tr¶    lêiC«ng  v¨n  897/CV­   sè  NV ngµy  27/9/2001 cña Côc thuÕ  tØnh  Kh¸nh Hoµ      ®∙ivÒ   hái vÒ u    thuÕ  theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu    t trong níc,     Tæng côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Ho¹t®éng    mua       lóa vÒ xay    x¸tthµnh g¹o    råi®ãng  bao      cña  ®Ó tiªuthô  c¸c c¬  s¶n    së  xuÊt kinh doanh          lµho¹t®éng  chÕ biÕn n«ng s¶n thuéc ngµnh    nghÒ   îc hëng  ®∙i ®Çu    quy  ®   u    t ®Þnh   iDanh  t¹  môc     A ban hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy 24/9/2001 cña    ChÝnh  phñ. Tæng  côc  thuÕ  th«ng    b¸o Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản