intTypePromotion=1

Công văn 417/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
121
lượt xem
32
download

Công văn 417/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 417/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện những giải pháp cấp bách của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác tín dụng ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 417/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  417/CV­N H 1 4 N n g µ y 31  th¸ng 5 n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c h í ng d É n  th ù c  Ö nhi n h ÷ n g  gi¶i h¸p  Ê p  b¸ch  ñ a C h Ý n h  p h ñ  v µ  T h ñ  tí ng  p c c ChÝnh   hñ   p Liªn q u a n   Õ n  c« n g  t¸c t Ý n  ô n g  N g © n  h µ n g ®   d K Ý nh   öi:­Tæng   g    gi¸m  c    © n   µng  ¬ng  ¹i quèc  ®è c¸c Ng h th m  doanh,         ­Gi¸m  c                ®è c¸c chi nh¸nh  NHNN   tØnh, thµnh  è,   ph Ngµy 6/5/1997, ChÝnh  ñ    ph ban  µnh  h V¨n  b¶n  è  s 49/CP­   Ò   m v NghÞ   quyÕt phiªn häp  êng  ú    th k th¸ng  n¨m  4  1997; Trong    Ýnh  ñ    ®ã Ch ph quyÕt  ®Þnh  ét  è    m s gi¶iph¸p  Êp  c b¸ch    ¶m   ®Ó ® b¶o  ùc  Ön  Õ   ¹ch  µ  íc th hi k ho nh n   n¨m 1997.Tríc®ã,  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ∙     Th t   ph ® ban  µnh      h c¸cv¨n b¶n  sau  y: ®© ­ V¨n    b¶n  è:959/KTTH  µy  s  ng 3/3/1997  µ  v V¨n b¶n  è  s 1753/KTTH  µy  ng 11/4/1997 vÒ   ùc hiÖn  Õ   ¹ch cho    th   k ho   vay  trungvµ  µih¹n    d   n¨m  1997. ­ Quy Õt ®Þnh  sè: 140/TTg ngµy 7/3/1997 vµ  sè: 141/TTg ngµy  8/3/1997,V¨n    b¶n  è: 1603  µy  s  ng 04/4/1997;V¨n    b¶n  è: 2117/KTTH   µy  s  ng 29/4/1997 vÒ       thu mua  óa,g¹o xuÊtkhÈu,t¹m  ÷vµ  Ëp  Èu  ©n  ãn. l       gi   nh kh ph b Thèng  c  ©n  µng  µ   íchíng dÉn  Öc  ùc hiÖn      ®è Ng h Nh n     vi th   c¸cv¨n b¶n  ãi n  trªnnh    sau: 1. Qu¸n  iÖtvµ  Êp  µnh    tr   ch h nghiªm  óc c¸c quyÕt  nh  ña  Ýnh  ñ  t    ®Þ c Ch ph vµ  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   ÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   Th t Ch ph v nh v ®Ò c li   ®Õ c«ng    Ýn  t¸c t dông  ©n  µng: ng h 1.1.Ch Ýnh  ñ  µ  ñ íng Ch Ýnh  ñ    ph v Th t   ph giao cho  Ö   èng  ©n   µng    h th Ng h cã tr¸ch nhiÖ m     b¶o  ¶m     èn, cho  ® ®ñ v   vay  Þp  êi,®¸p  k th   øng yªu  Çu  ùc  c th hiÖn  Õ   ¹ch  k ho s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µm  cã  Öu  l ¨n  hi qu¶. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i cã  Ng h th m   tr¸chnhiÖm   iÓn khaic¸c biÖn    tr      ph¸p  Ò   v huy  ng  èn  òng    ®é vc nh cho vay  èn  v theo  yªu  Çu  c b¶o  ¶m     èn  µ  Þp  ® ®ñ v v k thêi®èi víi   ù    ña          d ¸n c c¸c doanh  c¸c nghiÖp  µ  é  v h s¶n  Êt theo  éidung    xu   n  c¸c quyÕt  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ñ íng  Ýnh  ñ. Trêng  îp cã  ã  ®Þ c Ch ph v Th t Ch ph   h   kh kh¨n   ph¶ib¸o  kÞp  êi®Ó   îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt,gi¶i   c¸o  th   ®  ®è Ng h Nh n   x   quyÕt. 1.2.V Ò     iÒu  Ön    c¸c® ki vay  èn,Ch Ýnh  ñ  ∙  Õt ®Þnh    v  ph ® quy   nh sau: a. C¸c doanh  nghiÖp  µ  íc vay  èn  ña  nh n   v c c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i Ng h th m  quèc doanh kh«ng  ph¶ithÕ  Êp, kh«ng  í h¹n    ch   gi   i theo  û lÖ  èn  iÒu  Ö  ña  t  v ® lc doanh nghiÖp, m µ     c¨n  vµo  Öu  cø  hi qu¶ s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp. §èivíi       doanh  c¸c nghiÖp  Þ  çtõc¸cn¨m  íc,nhng  a  îcxö  ýn Õu  ã  b l      tr   ch ®   l   c ph¬ng  kinh  ¸n  doanh  ã  Öu  c hi qu¶  µ   îc Bé   v®  (doanh nghiÖp TW)  hoÆc   UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (doanh nghiÖp  a   ¬ng) ®Þ ph   chÊp  Ën,th× Ng ©n  µng  thu     h cho vay  Õp. ti
  2. 2 b. M ét  è  i îng díi®©y     s ®è t     (thuéc doanh    nghiÖp  µ  íc)® îcc¸c Ng ©n   nh n       hµng  ¬ng  ¹i quèc  th m  doanh cho  vay hoÆc   b¶o    i  íim ét  l∙nh ®è v   kh¸ch  µng  h theo nhu  Çu  ùc tÕ  c th   kh«ng  ô  éc vµo  í h¹n  ph thu   gi   10%   èn  ù cã  µ  ü  ù  i v t   v qu d tr÷cña  ét  ©n  µng:   m Ng h ­ Cho    vay trung vµ  µih¹n    d   theo  Õ   ¹ch  µ   íc(®îcChÝnh  ñ  k ho Nh n     ph giao  trongkÕ   ¹ch).   ho ­ Cho    vay hoÆc  b¶o    Ëp  Èu  ©n  ãn    ¹  îc ChÝnh  ñ  l∙nhnh kh ph b c¸c lo i   ® ph giao h¹n  ¹ch.   ng ­ Cho    vay thu mua   óa g¹o  Êt khÈu, theo  ¹n  ¹ch  îc Ch Ýnh  ñ  l  xu     h ng ®  ph giao. c. §èi víihé        n«ng  ©n,  Õu     é  d n c¸c h n«ng  ©n  ∙  d ® vay  èn  ©n   µng  v Ng h gÆp   ã  kh kh¨n  ×    ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc xem   Ðt  th c¸c Ng h th m    x cho    î cò  µ  gi∙nn   v tiÕp tôccho     vay  íi®Ó   m   s¶n  Êt. xu 1.3.C¸c  Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ñ íng Ch Ýnh  ñ    quy ®Þ c Ch ph v Th t   ph cho  Ðp  ph xö  ýnh    µnh÷ng    l   trªnl   gi¶iph¸p cÊp    b¸ch nh»m     ìkhã    th¸og   kh¨n cho      c¸cdoanh  nghiÖp  µ  ícvµ    é  nh n   c¸ch s¶n  Êtthùc hiÖn  ¾ng  îkÕ   ¹ch nhµ  íc. xu     th l   ho   i n Tõng  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h th m  doanh  Çn  c chØ  o,híng dÉn  ô  Ó  ®¹     c th viÖc  ùc  Ön  i  íic¸c chinh¸nh  ña  ×nh,  th hi ®è v       cm qu¸n  iÖtyªu  Çu  tr   c chØ   o  ®¹ cña  Ýnh  ñ  ¹o thuËn  î cho    Ch ph t   li   c¸c doanh  nghiÖp  vay  èn  v s¶n  Êt  xu kinh   doanh;®ång  êib¶o  ¶m   toµn  èn    th   ® an  v cho  vay.Trong  äi  êng  îp,®¬n  Þ    m tr h  v vay ph¶icã  ¬ng  s¶n  Êt kinh doanh  îcc¸c cÊp  ñ    ph ¸n  xu     ®   ch qu¶n  é,UBND   (B   tØnh, thµnh  è)  Êp  Ën, chÞu    ph ch thu   tr¸ch nhiÖ m   ö  ông  èn  ng  ôc     sd v ®ó m ®Ých, cam  Õt    îvay  ©n  µng  ng  ¹n.   k tr¶n   Ng h ®ó h 1.4.Ngoµi c¸c ®èi îng  Ýnh  ñ  µ  ñ íng  Ýnh  ñ       t Ch ph v Th t Ch ph chØ   nh   ®Þ cho  Ðp  ùc hiÖn    ph th   nh trªn,c¸c tr ng  îp cho     ê h   vay kh¸c ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó theo c¸cv¨n b¶n  Õ     Ýn  ông  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ  íc.     ch ®é t d hi h c Ng h nh n 2.TÝn  ông  i víi ét  è  i t ng cô  Ó:   d ®è     m s ®è  î   th 2.1.V Ò   Ýn  ông   td trungvµ  µih¹n    d   theo kÕ   ¹ch Nhµ   íc:   ho   n a. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h th m  doanh, Ng ©n   µng  u    vµ    h ®Ç t ph¸t   tr Ón tiÕp tôc thùc hiÖn  ñ  ¬ng  i       ch tr chuyÓn  3.000  û ®ång  èn  ¾n  ¹n  t  v ng h sang  cho vay  trung vµ  µih¹n  õquý    d   t  IV/1996  cho  n   Õt  ®Õ h n¨m  1997  i víi   ù  ®è     d c¸c ¸n do  Ýnh  ñ    Ch ph chØ  nh  µ  îchëng  ¬  Õ   ïl∙suÊt. ®Þ v®  c ch b     i Nh÷ng  éi dung  iÓn  n  tr khai cô  Ó  îc thùc  Ön    th ®   hi theo  ñ  ¬ng  ña  ch tr c ChÝnh  ñ  ¹ C«ng    ph t i   v¨n:959/KTTH  µy  ng 03/3/1997 vµ      c¸c c«ng    íng dÉn  v¨n h   sè 201/CV­NH14  µy  ng 18/3/1997 vµ    C«ng    v¨n 299/CV­NH14  µy  ng 19/4/1997  cña  ©n  µng  µ   ícTrung  ng. Ng h Nh n   ¬ C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h th m  doanh  îc giao  Ö m   ô    chøc  ®  nhi v trªntæ  tr Ón khaitrong tõng  ©n   µng, cho  i      Ng h   vay  Þp  êi®èi víic¸c dù    Ðt thÊy  k th         ¸n x   cã  Öu  hi qu¶  µ    iÒu  Ön  v ®ñ ® ki vay  èn. Dù   nµo  v   ¸n  kh«ng      iÒu  Ön  ®ñ c¸c ® ki cho vay  Çn    ¹cho  n  Þ,®ång  öicÊp  ñ  c b¸o l   i ®¬ v   g  ch qu¶n,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     K ho   § tvµ  ©n  µng  µ  íc®Ó       ñ íng ChÝnh  ñ.   Ng h nh n   b¸o c¸o Th t   ph b. Riªng  ©n   µng  Çu  vµ    Ng h § t Ph¸ttr Ón ViÖt Nam   Õp  ôc tr Ón khai  i     ti t   i     cho vay  theo  ¬  Õ   Ön  µnh  c ch hi h trong  ¹m    ph vi møc   èn  îc giao  v ®  2.000  û t  ®ång, bao  å m     g cho vay theo  ¬ng  ×nh  ¸nh  ¾t    bê  ch tr ® b c¸ xa  theo    c¸c danh 
  3. 3 m ôc  chØ  nh  ®Þ (ngoµidanh  ôc    m chØ  nh  ®Þ cho  vay  õ nguån  èn  ¾n  ¹n  t  v ng h nh  îcnªu  ¹ ®iÓ m   trªn®©y). ®   t  i a    2.2.V Ò   Ýn  ông  ¾n  ¹n:  td ng h a.Cho    vay    thu mua ¬ng  ùc: l th a.1.§èi víicho       vay  mua   óa hµng  thu  l  ho¸  ô  v §«ng    ©n   ­ Xu n¨m 1997    ë §ång b»ng S«ng  öu  C Long:C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹itiÕp tôctr Ón khaicho    Ng h th m     i     vay theo C«ng  v¨n  è  s 251/CV­ NH14   µy  ng 4/4/1997  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc,bao  å m   Nh n   g cho vay    thu mua  óavµ  ¹o  l   g theo  ¹n  ¹ch xuÊtkhÈu  h ng     ®∙  îcCh Ýnh  ñ  ®  ph giao. a.2.V Ò     cho  vay    thu mua  óa g¹o  ¹m  ÷, îcgiao cho  ©n  µng  l   t tr     ®   Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ùc hiÖn.Ng ©n   µng  th     h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t  tr Ón n«ng  i  th«n  Õp tôc tr Ón khaicho  ti     i     vay  i t ng nµy  ®è  î   theo  éidung  n  C«ng  v¨n sè    365/CV­ NH1   µy  ng 10/5/1997. b.V Ò     cho vay  µ  v b¶o    Ëp  Èu  ©n  ãn    ¹ : l∙nhnh kh ph b c¸clo i b.1.C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i xem   Ðt    Ng h th m  x cho  vay  hoÆc   b¶o    Ëp  l∙nh nh ph©n  ãn    Ë m   i  íidoanh  b tr¶ch ®è v   nghiÖp  µ   íc ® îc Thñ íng  Ýnh  ñ  Nh n     t Ch ph chØ   nh  µ  ®Þ v giao  ¹n  ¹ch  h ng kh«ng yªu  Çu  c ph¶i thÕ  Êp  µis¶n, kh«ng    ch t    phô  éc  í  ¹n  thu gi i h 10%   èn  ù  ã  µ  ü  ù  ÷ cña  ét  ©n   µng; thùc  v t c v qu d tr   m Ng h   hiÖn  ý  ü  ï hîp  íikh¶  k qu ph   v   n¨ng  ùc tÕ  ña  n  Þ, nhng  ý  ü  èithiÓu th   c ®¬ v   k qu t     ph¶i®¹t5%.    b.2.§èi víic¸c doanh         nghiÖp  íc ®©y   tr   kinh doanh  ©n  ãn  Þ   ç cã  ph b b l  ph¸tsinh nîqu¸ h¹n,n Õu           doanh  nghiÖp  ã  ¬ng    Ëp  Èu  ©n  ãn  íi c ph ¸n nh kh ph b m  cã  Öu  hi q–¶, ® îc Bé   ñ      ch qu¶n  Õu  µ doanh  (n l  nghiÖp  TW)  hoÆc   ñ   Þch  Ch t UBND   tØnh,thµnh  è    ph (doanh  nghiÖp  a  ¬ng) chÊp  Ën,®¬n  Þ  ®Þ ph   thu   v cam   kÕt  ö  ông  èn  ng  ôc  ch,    î vay  ©n   µng  ng  ¹n,th×    sd v ®ó m ®Ý tr¶n   Ng h ®ó h  c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹ixem   Ðt quyÕt ®Þnh  Öc  h th m  x    vi cho  vay  µ  v b¶o  l∙nh. c.V Ò     cho vay    thu mua  ¹t®iÒu: h  ­ VÒ     nguyªn  ¾c,c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  t   h th m  doanh cho    c¸c doanh  nghiÖp  èc  qu doanh  vay  èn      v ®Ó thu mua   ¹t®iÒu  Õ   Õn  Êt khÈu, ® îc h  ch bi xu      thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc      Çn    ña    ®Þ ti ® 1  1.1;1.2 (ph a) c v¨n b¶n  µy. n  C¸c  éidung  n  kh¸cph¶ithùc hiÖn        theo ®óng  Õ     ∙  íng dÉn.   ch ®é ® h   3.M ét  è  Ên    Ò   chøc    s v ®Ò v tæ  chØ  o  ùc hiÖn. ®¹ th   3.1.Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c    ©n   µng  ­ ®è c¸c Ng h th ¬ng  ¹iquèc  m  doanh  ã  c tr¸chnhiÖ m   iÓn khainghiªm  óc vµ  ã  Õt    tr     t   c k qu¶  Öc  vi thùc hiÖn    Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  ªnquan  n     c¸c quy ®Þ c Ch ph li   ®Õ c«ng    Ýn  ông  t¸ct d Ng ©n  µng  µ  Þu  h v ch tr¸chnhiÖ m   ícThèng  c  Ò   Ö m   ô  îcgiao còng    tr   ®è v nhi v®    nh  Öu  hi qu¶  Ýn  ông. td 3.2.Gi¸m  c    ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc gi¸m    Öc  iÓn khai Ng h Nh n   s¸tvi tr     ®èi  íic¸c chi nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i trªn®Þa   µn, vÒ   ùc  Ön    v      Ng h th m    b   th hi c¸c quyÕt  nh  ãitrªn,phèihîp,xö  ýnh÷ng  íng  ¾ c   ô  Ó, tæng  îp  Õn  ®Þ n        l  v m c th   h ki nghÞ  íi Êp  û,chÝnh  Òn  µ  ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ÷ng  Ên  v c u  quy v Ng h Nh n   ¬ nh v ®Ò   Çn    Õt. c gi¶i quy 3.3. C¸c  ô     V chøc n¨ng  (thuéc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng)  óp Ng h Nh n   ¬ gi   Thèng  c  ®è theo  âi,chØ   o, kÞp  êinh÷ng  Ên    ã  ªnquan, b¸o    d  ®¹   th   v ®Ò c li     c¸o
  4. 4 vµ  ×nh  èng  c  ÷ng  Ên    Çn  tr Th ®è nh v ®Ò c ph¶i xem   Ðt      x gi¶iquyÕt cho    c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹itheo nhiÖ m  ô  îcThèng  c  h th m    v®  ®è giao. Trªn  y   µ  éi dung  iÓn  ®© l n   tr khai thùc  Ön  ét  è    hi m s quyÕt  nh   ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  µ  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   ÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   ph v Th t   ph v nh v ®Ò c li   ®Õ c«ng  t¸ctÝn  ông  ©n  µng  ãitrªn.  d Ng h n   Yªu  Çu  c Tæng  gi¸m  c    ©n  µng  ­ ®è c¸cNg h Th ¬ng  ¹i quèc  m  doanh, Gi¸m  c      ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  µ    n  Þ  ã  ªnquan  iÓnkhaithùc hiÖn  Êp. v c¸c®¬ v c li   tr       g
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2