Công văn 4171/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 4171/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4171/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm nhựa thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4171/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - tæng côc thuÕ sè 4171 tct/dnnn ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ gtgt ®èi víi s¶n phÈm nhùa th«ng KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh vµ chÕ biÕn nhùa th«ng trªn ®Þa bµn mét sè tØnh, thµnh phè ph¶n ¸nh viÖc ¸p dông kh«ng thèng nhÊt møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) cña mÆt hµng nhùa th«ng vµ c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ nhùa th«ng. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø quy ®Þnh t¹i TiÕt q - §iÓm 2 vµ TiÕt t - §iÓm 3 - §iÒu 8 LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× s¶n phÈm nhùa th«ng s¬ chÕ ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 5%, nhùa th«ng ®· chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm kh¸c ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%. Do ®ã: - S¶n phÈm nhùa th«ng cha qua chÕ biÕn do doanh nghiÖp thu mua vÒ råi s¬ chÕ b¸n ra ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 5%. - C¸c s¶n phÈm ®îc chÕ biÕn tõ nhùa th«ng nh: tïng h¬ng, dÇu th«ng... khi b¸n ra ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản