Công văn 4193/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Công văn 4193/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4193/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 4949/TM-XNK ngày 03/06/1993

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4193/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 4193/T M­X N K  n g µ y 31 th¸ng  n¨ m  1998 B T 7  vÒ  viÖc söa ® æ i  b æ  s u n g  C V  4949/T M­X N K  n g µ y 3/6/1993 KÝnh   ­C¸c  göi:     Phßng  qu¶n    lýXNK   T/P  Néi,T/P  ChÝ  Hµ    Hå  Minh,       T/P  N½ng §µ         ­ C¸c doanh nghiÖp kinh doanh    xuÊt khÈu    hµng dÖt may ®i  c¸c     thÞ  êng  h¹n ng¹ch.     tr cã    C¨n  t×nh  cø  h×nh  thùc hiÖn    CV 4949/TM­XNK   ngµy 3/6/1993    vÒ quy  tr×nh  cÊp giÊy phÐp  xuÊt khÈu  (E/L)hµng    dÖt may   EU     ®i  thêigian  qua,  theo    ®Ò nghÞ  cña    c¸c phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  c¸c doanh  vµ    nghiÖp,   ®Ó           phï hîp víi quy  c¸c ®Þnh    c¶itiÕn thñ tôc hµnh  míivÒ          chÝnh  rótng¾n   vµ    thêigian    hoµn  thµnh  chøng  xuÊt  bé  tõ  khÈu    t¹o ®iÒu kiÖn thuËn  i lî cho    doanh  nghiÖp, Bé    Th¬ng    m¹i ®ång  bæ   ý  sung  söa  vµ  ®æi môc  CV   2  4949  ngµy  3/6/1993 nh    sau: C¸c doanh nghiÖp    XK hµng  dÖt,hµng    may  EU,  ®i  Thæ  NhÜ  Kú, Nauy  theo "Th«ng      b¸o ph©n      bæ h¹n ng¹ch cña  Th¬ng      Bé  m¹i"sau    khigiao hµng    XK  ®Õn  phßng  qu¶n    lý XNK  thµnh phè    Hå ChÝ  Minh, §µ    N½ng   hoÆc       Hµ Néi ®Ó     xinGiÊy  phÐp  (E/L)theo mÉu     XK      EU quy ®Þnh. Hå  xuÊttr×nh cÊp  s¬      giÊy phÐp  (EL)gåm:   XK    ­B¶n    chÝnh  Th«ng    ng¹ch cña  Th¬ng  b¸o h¹n    Bé  m¹i. ­ B¶n    chÝnh Hîp ®ång mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng hoÆc  hîp ®ång    gia c«ng  xuÊtkhÈu.   ­B¶n    chÝnh  VËn    t¶i®¬n ­Tê    khaih¶iquan      sao  b¶n  y  chÝnh ­Biªnlai       nép  phÝ    lÖ  h¹n ng¹ch sao  b¶n    y  chÝnh ­Vµ    kÌm  theo mét  sao  b¶n    bé  y  chÝnh   u    ®Ó l t¹ phßng  i qu¶n    lýXNK.  C¸c  b¶n  sao  b¶n  y  chÝnh ph¶i® îcGi¸m      ®èc  doanh  nghiÖp  tªnvµ  ký    ®ãng  dÊu. Trêng hîp  giao hµng  vËn chuyÓn  b»ng  êng  ® hµng kh«ng c¸c doanh  nghiÖp  îc nî tê khaiH¶i quan  kiÓm   ®           ®∙  ho¸  vËn  vµ  ®¬n hµng kh«ng, nhng    chËm  nhÊt lµ7      ngµy  tõ ngµy  kÓ    giao hµng    ph¶inép    ®Çy ®ñ.  Doanh  nghiÖp  ph¶icã    c«ng   v¨n cam  kÕt nép    s¬  tr¶hå  ®óng  vµ  h¹n  ®óng    néidung    xin cÊp  giÊy phÐp    xuÊtkhÈu    (E/L). C¸c    néidung  kh¸ccña    C«ng    v¨n 4949/TM­XNK   kh«ng  thay ® æi.   C¸c Phßng  qu¶n    lý xuÊt nhËp  khÈu  qu¶n    lý chÆt    chÏ viÖc cÊp  GiÊy  phÐp  xuÊt khÈu    (E/L)hµng    dÖt may  viÖc  vµ  nép  phÝ  lÖ  h¹n ng¹ch cña    c¸c doanh  nghiÖp theo ®óng  quy ®Þnh  it¹ Th«ng  b¸o giao quyÒn  dông  sö  h¹n  ng¹ch,nÕu  víng m ¾c       cã    ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn            cÇn      b¸o c¸o ngay  ®Ó  kÞp    thêi®iÒu  chØnh  nh»m     t¹o thuËn        lî tèi®a cho  i doanh nghiÖp  ®Èy  m¹nh xuÊtkhÈu    nhng ®ång      tÝn  thêigi÷uy  cña    tatrongquan  ®èi ngo¹i   hÖ    .
  2. 2 C¸c phßng qu¶n    lý xuÊt nhËp khÈu  c¸c  vµ  doanh nghiÖp thùc hiÖn  nghiªm  chØnh    c¸cquy  ®Þnh  trªn. nªu 
Đồng bộ tài khoản