Công văn 42/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Công văn 42/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 42/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ đối với lao động dôi dư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 42/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi sè 42/L§TBXH-CSL§VL ngµy 7 th¸ng 01 n¨m 2003 vÒ viÖc tr¶ lêi chÕ ®é ®èi víi lao ®éng d«i d KÝnh göi: Ban ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp tØnh Thõa Thiªn HuÕ Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 3695 ®Ò ngµy 29/11/2002 cña quý Ban, vÒ viÖc ghi ë trÝch yÕu, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã ý kiÕn nh sau: 1. Tr¶ lêi ®iÓm 1 cña c«ng v¨n nªu trªn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ, trêng hîp c¸c doanh nghiÖp nhµ n íc chuyÓn sang c¸c h×nh thøc mµ quý Ban nªu th× kh«ng thuéc ph¹m vi ¸p dông NghÞ ®Þnh nªu trªn. Riªng c¸c doanh nghiÖp thuéc khèi §¶ng, ®oµn thÓ ®îc thùc hiÖn theo C«ng v¨n sè 7020/VPCP-§MDN ngµy 19/12/2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ, vÒ ¸p dông NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®èi víi doanh nghiÖp thuéc c¸c ®oµn thÓ (cã c«ng v¨n kÌm theo). 2. Tr¶ lêi ®iÓm 2 cña c«ng v¨n nªu trªn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ vµ ®iÓm 5 môc I cña Th«ng t sè 11/2002/TT- BL§TBXH ngµy 12/6/2002 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi th×: - §èi víi ngêi lao ®éng ®ang thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù kh«ng thuéc ®èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nªu trªn. - §èi víi ngêi lao ®éng nghØ viÖc nhng vÉn cã tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn cña doanh nghiÖp, nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5 môc I cña Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy 12/6/2002 cña Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi th× thuéc ®èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nªu trªn; thêi gian ®Ó tÝnh chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lµm lµ thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tÝnh ®Õn thêi ®iÓm doanh nghiÖp cho nghØ viÖc. - §èi víi ngêi lao ®éng t¹i c¸c l©m trêng kh«ng thuéc ®èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nªu trªn. - §èi víi Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng, ®Ò nghÞ quý Ban göi ®Õn Bé Néi vô ®Ó xem xÐt tr¶ lêi. 3. Tr¶ lêi ®iÓm 3 cña c«ng v¨n nªu trªn nh sau: - Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ, nÕu ngêi lao ®éng ®îc t¸i tuyÓn dông vµo lµm viÖc ë doanh nghiÖp ®· cho th«i viÖc hoÆc ë doanh nghiÖp nhµ níc th× ph¶i hoµn tr¶ l¹i hai kho¶n trî cÊp (1 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l- ¬ng ®ang hëng cho mçi n¨m thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc nhµ níc vµ n¨m triÖu ®ång), nÕu lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ kh¸c th× kh«ng ph¶i hoµn tr¶ l¹i sè tiÒn ®· nhËn tteo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nªu trªn.
  2. 2 - Mét sè néi dung ®èi víi ngêi lao ®éng thuéc C«ng ty cæ phÇn ® îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ níc cã thêi gian ho¹t ®éng kh«ng qu¸ 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp nh: VÒ tiÒn l¬ng, phô cÊp l¬ng ®Ó tÝnh chÕ ®é ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i môc 1 Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy 12/6/2002 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. VÒ thÈm ®Þnh phª duyÖt hå s¬ ®Ò nghÞ Quü hç trî lao ®éng d«i d , ®- îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc I Th«ng t sè 11/2002/TT- BL§TBXH ngµy 12/6/2002 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản