Công văn 421/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Công văn 421/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 421/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 421/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n c ñ a  é  lao ® é n g  ­ th¬ n g   b binh v µ  x∙ h éi s è  421/l ®tbxh­tl g µ y    n 18 th¸ng  2 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c  ¬ n  gi¸ Ò n  ¬ n g   ®  ti l n¨ m  2003 ® è i víi o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc  d n K Ý nh   öi:­Thñ   ëng  bé  g    tr c¸c  qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc l    v                     ­Ch ñ   Þch  û                         t U ban  © n   © n   nh d tØnh, thµnh  è     ph trùc thuéc    TW                 ­Ch ñ   Þch  éi  ng                    t H ®å qu¶n  Þ tæng  tr   c«ng    ¹ng  ty h ® Æc   Öt bi C¨n  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  cø  ®Þ ti  ®Þ s 28/CP  µy  ng 28/3/1997;NghÞ   nh     ®Þ sè 03/2001/N§­   µy  CP ng 11/01/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   æi  íiqu¶n  ýtiÒn  c Ch ph v ® m  l  l ng  µ    Ëp  ¬ v thu nh trong c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2003/ N§­CP   µy  ng 15/01/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  c Ch ph v vi ® chØnh  Òn ¬ng, trî ti l    cÊp    éivµ  æi  íim ét  íc c¬  Õ   x∙ h   ® m  b   ch qu¶n  ýtiÒn ¬ng, Bé   l  l   Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héi®Ò   Þ  ñ  ëng    é     X∙    ngh Th tr c¸c B qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc,Chñ   l    v  tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Chñ   Þch  éi    ph tr     ¬  t H ®ång  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    ¹ng  Æc   Öt: tyh ® bi 1. N¨m     2003, c¨n  c¸c quy  nh  ¹    cø    ®Þ tiTh«ng    è  t s 14/L§TBXH­TT  µy  ng 10/4/1997 vµ    Th«ng   è  ts 05/2001/TT­ BL§TBXH   µy  ng 29/01/2001  ña  é     c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éi,   X∙ h   chØ  o    ®¹ c¸cdoanh  nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ý l  x©y  ùng  µ  ¨ng  ý  nh  d v® k ®Þ møc    ng; kÕ   ¹ch lînhuËn, ®¬n    Òn l lao ®é   ho     i   gi¸ti  ­ ¬ng  µ  Èm  nh, ra quyÕt ®Þnh  ícngµy  v th ®Þ      tr   31/3/2003. 2. Quý     In¨m 2003,trong khicha  ã  Õt  nh  Ýnh       c quy ®Þ ch thøc vÒ   n      ®¬ gi¸ tiÒn ¬ng, c¨n  vµo  Öu  l   cø  hi qu¶  s¶n  Êt,kinh doanh    xu     c¸c doanh nghiÖp  ¹m  t øng  n    Òn l ng  èi®a  ®¬ gi¸ti  ¬ t   kh«ng    qu¸ 80%   møc  n    Òn l ng  îcthÈm   ®¬ gi¸ti  ¬ ®   ®Þnh  n¨m  2002. 3. Tæng   îp,b¸o  vÒ   é     h  c¸o  B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héitr c ngµy  v X∙    í   30/4/2003 t×nh  ×nh    h giao ®¬n    Òn l ng    gi¸ti  ¬ n¨m  2003  µ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  vt h th   n¨m  2002  Ò   v lao  ng,  Òn ¬ng,  ®é ti l thu  Ëp  ña  nh c c¸c  doanh  nghiÖp  éc thu   quyÒn  qu¶n  ý theo  ng  l  ®ó quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 05/2001/TT­BL§TBXH   ngµy  29/1/2001 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  § Ò   Þ   ñ  ëng    é   ngh Th tr c¸c B qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc,Chñ   Þch  û     l    v  t U ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  trÞ Tæng    c«ng    ¹ng  Æc   ÖtchØ  o    ¬  tyh ® bi   ®¹ c¸c c quan  µ  n  Þ  v ®¬ v chøc  n¨ng  thùc hiÖn  ng    ®ó quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản