Công văn 4221/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Công văn 4221/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4221/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về thuế suất của Tổng cục Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4221/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan sè 4221/tcqh-kttt ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2003 vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o vÒ thuÕ suÊt cña TCHQ KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè §Ó thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/7/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®îc thèng nhÊt. Tæng côc H¶i quan yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè nh sau: 1. Tõ ngµy 01/9/2003, viÖc ¸p dông m· sè vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu ph¶i tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§- BTC ngµy 25/7/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ cña hÖ thèng hµi hoµ m« t¶ vµ m· ho¸ hµng ho¸ (HÖ thèng ®iÒu hoµ - HS) cña Tæ chøc H¶i quan ThÕ giíi. 2. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/7/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, c¸c v¨n b¶n híng dÉn ph©n lo¹i hµng ho¸, ¸p m· sè vµ thuÕ suÊt ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu do Bé Tµi chÝnh, Tæng côc ThuÕ vµ Tæng côc H¶i quan ban hµnh tríc ngµy 01/9/2003 chØ ®- îc sö dông lµm c¨n cø ¸p m· sè vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c l« hµng nhËp khÈu cã tê khai h¶i quan ®¨ng ký tríc ngµy 01/9/2003. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/7/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, nÕu cã víng m¾c th× h¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng tËp hîp ph¶n ¸nh ®Ó Tæng côc H¶i quan nghiªn cøu híng dÉn hoÆc b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản