intTypePromotion=1

Công văn 423/CV-VP của NGân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
3
download

Công văn 423/CV-VP của NGân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 423/CV-VP của NGân hàng Nhà nước về việc đính chính bổ sung nội dung của Thông tư số 05/TT-NH5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 423/CV-VP của NGân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A   G © N  H µ N G   H µ  N í C  è  423/CV­V P   N N S N G µ Y  8 T H¸ N G  11 N¨ M  1995 V Ò   Ö C   Ý N H  C H Ý N H  B æ   U N G  N é I  U N G   ñ A   VI ® S D C T H « N G  T  S è  05/TT­N H 5 KÝnh  öi: g  ­Ban    Kinh  Õ  t Trung  ng  ¬ §¶ng ­V¨n    phßng  Ýnh  ñ Ch ph ­C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é  B ­C ¬     quan  ùcthuéc Ch Ýnh  ñ tr     ph ­UBND     tØnh,thµnh  è   ph ­C¸c  ô, Côc  ©n  µng  µ   íc   V  Ng h Nh n ­ Chi nh¸nh Ng ©n  hµng NN  tØnh, thµnh  phè ­C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông td Ngµy  th¸ng 9  22    n¨m 1995, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®∙  ý      ®è Ng h Nh n   k ban hµnh  Th«ng   sè  t 05/TT­NH5   Ò   Öc  íng  Én  ùc  Ön  Öc  Æt     v vi h d th hi vi ® V¨n phßng  idiÖn  ña      ®¹   c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  Öt Nam     ícngoµi.Do  Þ     td Vi   ën     b sai sãt trong kh©u    n      in Ê nªn  b¶n  ∙  Þ   Õu  iÓ m   v¨n  ® b thi ® 4.1.3trong §iÒu    éi     4, n   dung  ô  Ó    c th nh sau: "4.1.3.Trêng  îp  biÖt do    h c¸    c«ng  Öc  vi V¨n  phßng  i diÖn  a  ®¹   ch ph¸t  tr Ón,Tæng   i  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  ã  Ó  ùc hiÖn  td c th th   chøc  n¨ng  ña  ëng  c Tr V¨n  phßng  idiÖn". ®¹   Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   µnh  Ëtxinlçi µ    nh  Ýnh    h Nh n     th th       xin®Ý v ch bæ sung thªm  éidung    µo  Òu  cña  n  trªnv §i 4  b¶n  Th«ng   íng dÉn  ãitrªn®Ó     th   n     c¸c ®¬n  Þ  ªnquan  îcbiÕt. v li   ® 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2