Công văn 4252/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
2
download

Công văn 4252/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4252/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cố phiếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4252/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ sè 4252 TCT/§TNN ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi thu nhËp tõ quyÒn mua cæ phiÕu KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè doanh nghiÖp ®Ò nghÞ híng dÉn vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n (TNCN) ®èi víi thu nhËp tõ quyÒn mua cæ phiÕu kh«ng dïng tiÒn mÆt (ch¬ng tr×nh ESOPs). VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, c¨n cø Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nªu trªn, trêng hîp C«ng ty ë níc ngoµi cÊp cho c¸c nh©n viªn lµm viÖc t¹i C«ng ty ViÖt Nam quyÒn mua cæ phiÕu kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i thÞ trêng chøng kho¸n níc ngoµi th× c¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh tõ viÖc thùc hiÖn quyÒn mua cæ phiÕu sÏ ®îc tÝnh vµo thu nhËp chÞu thuÕ TNCN cña c¸c nh©n viªn cña C«ng ty ViÖt Nam. §Õn ngµy thùc hiÖn quyÒn mua cæ phiÕu theo ch¬ng tr×nh, nÕu nh©n viªn thùc hiÖn quyÒn mua cæ phiÕu trong ph¹m vi quyÒn mua vµ sè cæ phiÕu nµy ®îc b¸n ra theo gi¸ thÞ trêng th× thu nhËp tõ quyÒn mua cæ phiÕu lµ kho¶n chªnh lÖch rßng gi÷a gi¸ trÞ cæ phiÕu tÝnh theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm b¸n vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu tÝnh theo gi¸ ®îc cÊp theo ch¬ng tr×nh ESOPs cña C«ng ty, sau khi trõ ®i c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn giao dÞch. Kho¶n thu nhËp nµy mang tÝnh chÊt lµ thu nhËp thêng xuyªn, ®îc tÝnh vµo thu nhËp chÞu thuÕ TNCN cña th¸ng ph¸t sinh thu nhËp vµ ®îc quyÕt to¸n khi kÕt thóc n¨m t¬ng øng víi thêi ®iÓm (th¸ng/n¨m) thùc hiÖn quyÒn mua cæ phiÕu ®· quy ®Þnh theo ch¬ng tr×nh ESOPs vµ ph¸t sinh thu nhËp chi tr¶ cho nh©n viªn cña C«ng ty ViÖt Nam, kh«ng phô thuéc vµo thu nhËp cã chuyÓn vÒ ViÖt Nam hay kh«ng. Híng dÉn nªu trªn ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n thu nhËp tõ quyÒn mua cæ phiÕu t¹i thÞ trêng chøng kho¸n níc ngoµi ph¸t sinh kÓ tõ ngµy 01/7/2004. §èi víi c¸c kho¶n thu nhËp tõ quyÒn mua cæ phiÕu t¹i thÞ trêng chøng kho¸n níc ngoµi ph¸t sinh tríc ngµy 01/7/2004 ®îc ¸p dông theo c¸c v¨n b¶n híng dÉn vÒ thuÕ t¬ng øng vµ kh«ng ®iÒu chØnh l¹i theo c«ng v¨n nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ b¸o c¸o Tæng côc ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản