intTypePromotion=1

Công văn 427/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Công văn 427/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 427/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc mở điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 427/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 427/VPCP-KTTH V/v mở điểm thông quan hàng Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008 hóa xuất nhập khẩu Kính - Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Quốc phòng, Công gửi: Thương; - Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (công văn số 1535/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2007 và số 1549/TTr-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007), ý kiến của Bộ Ngoại giao (công văn số 3607/BNG-UBBGQG ngày 17 tháng 10 năm 2007), Bộ Quốc phòng (công văn số 5624/BQP ngày 12 tháng 10 năm 2007) và Bộ Tài chính (công văn số 87/BTC-TCHQ ngày 03 tháng 01 năm 2008) về việc mở điểm thông quan tại khu vực hạ lưu thác Bản Giốc và Nà Lạn và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu ở các cửa khẩu phụ thuộc tỉnh Cao Bằng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Trước mắt, chưa mở điểm thông quan hàng hóa tại khu vực hạ lưu thác Bản Giốc và khu vực Nà Lạn, Đức Long huyện Thạch An như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại công văn trên. Bộ Tài chính cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh có đường biên giới đất liền của Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia tiến hành rà soát tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ (Bí Hà, Pò Peo, Lý Vạn thuộc tỉnh Cao Bằng), yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các cơ quan thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền, Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ; - Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ, các Vụ: TH, NC, QHQT, Website CP; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 19.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2