Công văn 4276-BKH/KTDN của Bộ Kế hoạch và Đàu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Công văn 4276-BKH/KTDN của Bộ Kế hoạch và Đàu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4276-BKH/KTDN của Bộ Kế hoạch và Đàu tư về việc không nên tiếp nhận mặt hàng quần áo đã qua sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4276-BKH/KTDN của Bộ Kế hoạch và Đàu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  K Õ  h o ¹ ch v µ  § Ç u  t s è  4276 B K H/ K T § N   n g µ y 12  th¸ng 07 n¨ m   2000 v Ò  vi Ö c  h« n g  nªn  k ti Õ p n h Ë n  m Æ t  h µ n g  q u Ç n  ¸o ® ∙ q u a   ö  d ô n g s K Ýnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ thu   ph                    ­C¸c H§ND, UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬                    ­V¨n phßng  èc  éi Qu h                    ­V¨n phßng  ñ  Þch  íc Ch t n                    ­V¨n phßng Trung  ng  µ    ¬ v c¸cBan  ña  c §¶ng            ¬           ­C quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó ¬ c c¸c® th Trong thêi gian chê  söa ® æi  Quy Õt ®Þnh  sè  28/1999/TTg ngµy  23/02/1999  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  Ön  îcña    l  s d vi tr  c¸c tæ chøc    Ýnh  ñ  ícngoµi, ícm ¾t    ùc hiÖn    Õn  phiCh ph n      tr ®Ó th   ý ki chØ  o  ña  ®¹ c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ¹ v¨n b¶n  è  t  ph t i     s 44/CP­ QHQT   µy  ng 06/07/2000 cña  Ýnh    Ch phñ,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     ã    Õn      K ho   § txinc ý ki nh sau: 1. C¸c  ¹  µng  lo ih ho¸, trang  Õt bÞ   ∙    thi   ® qua  ö  ông  u   éc  Ön  sd ®Ò thu di nh÷ng  Æt   µng  Ê m   m h c hoÆc   ¹n  Õ   Ëp  Èu, do  Ëy    Þ    é,  h ch nh kh   v ®Ò ngh c¸c B ngµnh  µ    a  ¬ng  Çn  µm  Öc  µ  v c¸c®Þ ph c l vi v thuyÕtphôc  Ýa  i t¸clµc¸ctæ    ph ®è         chøc    Ýnh  ñ  íc ngoµi thay thÕ  phi ch ph n       b»ng    Æt   µng  c¸c m h kh¸c phï hîp  µ    v thiÕtthùc h¬n  i víinhu  Çu  Ön  ¹  ña    é,  µnh  µ    a   ¬ng      ®è     c hi t i c c¸c B ng v c¸c ®Þ ph m × nh. Riªng  i  íim Æt   µng  Çn  ®∙  ®è v   h qu ¸o  qua  ö  ông  th×  sd   kh«ng  nªn  Õp  ti nhËn. 2. § Ò   Þ     é,  µnh  µ    a   ¬ng    ngh c¸c B ng v c¸c ®Þ ph ph¶i hoµn  µnh    ñ   th c¸c th   tôc phª  Öt  äi      duy m c¸c kho¶n  Ön  îtr c khith«ng  vi tr  í     b¸o cho    chøc    c¸c tæ  phi chÝnh  ñ  íc ngoµi vÒ   Öc  ng    Õp  Ën,  Æc   Öt ®èi  íinh÷ng  ph n     vi ®å ý ti nh ® bi   v  kho¶n  Ön  î ã  ÷ng  Æt   µng  ∙  vi tr  nh c m h ® qua  ö  ông ®Ó   sd   tr¸nht×nh  ¹nghµng    tr   ®∙  Ò   íc¶ng  ÖtNam   åimíilµm  ñ tôcxin® îctiÕp nhËn. v t  i Vi   r    th           Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ t xin th«ng b¸o      é,  µnh  µ  a   ¬ng  ®Ó c¸c B ng v ®Þ ph biÕtvµ  èihîp thùc hiÖn.    ph         

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản