Công văn 4287/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Công văn 4287/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4287/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh tiền lương và trợ cấp năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4287/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Sè 4287/L§TBXH-TL ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2000 vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng vµ trî cÊp n¨m 2001 KÝnh göi: Ban chØ ®¹o tiÒn l¬ng Nhµ níc HiÖn nay cã mét ®èi tîng mµ trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, so¹n tho¶ v¨n b¶n ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng vµ trî cÊp n¨m 2001 do s¬ suÊt Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi ®· kh«ng ®Ò cËp ®Çy ®ñ ë c¸c cuéc häp cña Liªn Bé, v× vËy xin ®îc b¸o c¸o bæ sung nh sau: Nh÷ng ngêi hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng cã ®ñ 15 n¨m ®Õn d íi 20 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ ®ãng BHXH, t¹i thêi ®iÓm hÕt h¹n, c¾t trî cÊp mÊt søc nÕu nam ®ñ 60 tuæi, n÷ ®ñ 55 tuæi th× ®îc tiÕp tôc hëng trî cÊp møc quy ®Þnh chung lµ 100.000 ®ång/th¸ng, ®îc Nhµ níc mua BHYT vµ hëng chÕ ®é mai t¸ng phÝ theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-TTg ngµy 04/8/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Cßn c¸c ®èi tîng lµ c«ng nh©n, viªn chøc cã sè n¨m c«ng t¸c thùc tÕ d íi 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi th× giao cho ®Þa ph¬ng xem xÐt hoµn c¶nh ®êi sèng cô thÓ cña tõng ®èi t îng ®Ó trî cÊp cho hä. Møc vµ nguån kinh phÝ do ®Þa ph ¬ng quyÕt ®Þnh vµ tù c©n ®èi. HIÖn nay c¬ quan B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam vµ c¸c ®Þa ph¬ng ®ang triÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh nµy. Nh vËy c¸c ®èi tîng trªn phÇn nµo cã liªn quan ®Õn tiÒn l¬ng vµ trî cÊp cña ngêi vÒ hu vµ nghØ mÊt søc lao ®éng, nhng do quyÕt ®Þnh míi ®îc ban hµnh, v× vËy ®Ò nghÞ Ban ChØ ®¹o tiÒn l¬ng Nhµ níc xem xÐt, trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi th× cho phÐp c¸c ®èi tîng ®ang hëng trî cÊp 100.000 ®ång/th¸ng cïng ®îc ®iÒu chØnh t¨ng thªm 16,7% nh nh÷ng ngêi hëng l¬ng hu, v× c¸c ®èi tîng nµy ®êi sèng khã kh¨n, sè lîng chØ kho¶ng 20.000 ngêi vµ quü t¨ng thªm lµ 4 tû ®ång/n¨m Víi tinh thÇn thùc tÕ nªu trªn, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó nghÞ Ban ChØ ®¹o TiÒn l¬ng Nhµ níc hÕt søc quan t©m, xem xÐt tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản