intTypePromotion=1

Công văn 429/CP-ĐMDN của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Công văn 429/CP-ĐMDN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 429/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc uỷ quyền công bố danh mục ngành nghề người nước ngoài được mua cổ phần trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 429/CP-ĐMDN của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  429/CP­§ M D N   g µ y  22 th¸ng 4 n¨ m  2002  n v Ò  vi Ö c u û  q u y Ò n  c«n g  b è  da n h  m ô c  n g µ n h  n g h Ò  n g êi  n íc n g o µ i  îc m u a  c æ  p h Ç n  trong c¸c  o a n h  n g hi Ö p   g o µ i Q u è c   ® d n doanh KÝnh  öi:   é  Õ   ¹ch vµ  Çu  g   B K ho   § ­ t ­Bé  µichÝnh   T  X Ðt ®Ò  nghÞ  cña Bé  K Õ  ho¹ch vµ  §Çu  t ¹ C«ng  v¨n sè  1573   t i BKH/PL§T  µy  ng 15/3/2002;Thñ íng ChÝnh  ñ  ã    Õn      t  ph c ý ki nh sau: ­ Uû   Òn  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     quy B tr B K ho v§ t c«ng  è  b danh  ôc  µnh  m ng nghÒ   êi níc ngoµi® îc mua     Çn  ng        cæ ph trong c¸c doanh     nghiÖp  µiQuèc  ngo   doanh  ña  ÖtNam   c Vi   theo danh  ôc  Ìm    m (k theo). ­ Bé   µi chÝnh  Çn  Èn  ¬ng  ¹n    T  c kh tr so th¶o  Quy  Õ   ãp  èn, mua     ch g v   cæ phÇn  trong    c¸c doanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   theo    Õn  ý ki chØ   o  ña  ñ íng ®¹ c Th t   ChÝnh  ñ  t¹ C«ng    è  ph nªu  i   v¨n s 425/CP­   µy  CN ng 21/5/2001,trong quý  /2002     II   tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph xem   Ðt quyÕt  nh.  x  ®Þ Trong    a  ã  khich c quy  nh   ®Þ míi,viÖc  cæ   Çn    b¸n  ph cho  µ  u    ícngoµithùc hiÖn  nh ®Ç tn       theo  Quy  Õ     ch ban hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 145/1999/Q§­ TTg  µy  ng 28/6/1999  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ.   ph
  2. 2 D a n h  m ô c  c¸c n g µ n h  n g h Ò  u û   u y Ò n  b é  tr n g   q ë b é  k Õ  h o ¹ ch ® Ç u  t c«n g  b è  c h o  p h Ð p  n g êi n íc n g o µ i  m u a   æ  p h Ç n  trong c¸c d o a n h  n g hi Ö p  n g o µ i  u è c  o a n h   c q d c ñ a Vi Ö t  a m N (KÌm  theo C«ng    è    v¨n s 429  CP/§MDN   µy  th¸ng4  ng 22    n¨m  2002  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) Th t   ph I.N«ng,  © m,      l ng nghiÖp 1.Trång  ©y ¬ng  ùc,c©y    cl th   c«ng  nghiÖp  (ngo¹i õtrång rõng).    tr   2.Ch¨n    nu«i(kÓ  nu«itrång thuû s¶n).   c¶        3.C¸c  ¹t®éng  ç  î ång trät µ    ho   h tr  tr     ch¨n nu«i. v   4.D Þch  ô  û s¶n.   v thu   II  . C«ng  nghiÖp, ch Õ   Õn   bi 1.S¶n  Êt,chÕ   Õn  ùc phÈ m   µ    èng.   xu   bi th   v ®å u 2.S¶n  Êt,chÕ   Õn  µng    xu   bi h n«ng,l©m    s¶n;chÕ   Õn      bi h¶is¶n. 3.S¶n  Êt,chÕ   Õn,b¶o    xu   bi   qu¶n  Þt, û s¶n,rau qu¶. th   thu      4.Xay      x¸t,s¶n  Êtbétvµ  xu     s¶n  Êtthøc ¨n giasóc. xu        5.S¶n  Êtthùc phÈ m     xu     kh¸c. 6.S¶n  Êt®å   èng  õs¶n  Êt®å   èng  ã  ån).   xu   u (tr   xu   u cc 7.S¶n  Êtsîi d Öt    µ  µn  Ön c¸cs¶n  È m   Öt.   xu     , v¶iv ho thi     ph d 8.S¶n  Êthµng  Öt    xu   d kh¸c. 9.S¶n  Êthµng  an, m ãc.   xu   ®   10.S¶n  Êtmay    xu   trangphôc,thuéc vµ  é m   l«ng thó.       nhu da    11.Thuéc  ¬  Õ       s ch da,s¶n  Êtva    ói xu   li   t x¸ch,yªn ®Ö m,  µ  µydÐp.    v gi   12.S¶n  ÊtgiÊy vµ    xu     s¶n  È m   õgiÊy. ph t  13.S¶n  Êtho¸ chÊtvµ      xu       c¸cs¶n  È m     Êt(trõho¸ chÊt®éc  ¹i) ph ho¸ ch         h. 14.S¶n  Êtc¸cs¶n  È m   õcao  vµ    xu     ph t  su  plast . ic 15.S¶n  Êt thuû    xu   tinh,c¸c s¶n  È m   õ thuû     ph t  tinh,gè m     Ët liÖu x©y    sø,v     dùng.   16.S¶n  Êtkim  ¹ vµ      xu   lo i c¸cs¶n  È m   õkim  ¹ .   ph t  lo i 17.S¶n  Êt,b¶o  ìng m¸y  ãc, thiÕtbÞ.   xu   d  m     18.S¶n  ÊtthiÕtbÞ      xu     v¨n phßng,m¸y  Ýnh.   t 19.S¶n  Êtm¸y  ãc  µ  ÕtbÞ  iÖn.   xu   m v thi   ® 20. S¶n  Êt dông  ô  tÕ, dông  ô  Ýnh    ông  ô    xu   c y    c ch x¸c,d c quang  äc  µ  hv ®ång  å    ¹ . h c¸clo i 21.S¶n  Êtph¬ng  Ön vËn  .   xu   ti   t¶i 22.S¶n  Êtgi ng,tñ,bµn  Õ,    xu   ê     gh s¶n  Êtc¸cs¶n  È m   xu     ph kh¸c. 23.X ©y  ùng.   d 24.D Þch  ô  öa  ÷a    ïng c¸nh©n  µ    nh.   v s ch ®å d     v gia®×
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2