Công văn 4293/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
17
lượt xem
1
download

Công văn 4293/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4293/TC/CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4293/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh Sè 4293 TC/CST ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2004  vÒ viÖc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t sè 118/2003/TT/BTC KÝnh   göi:   ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan  thuéc ChÝnh phñ ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc T¦ C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   60/2002/N§­ChÝnh   phñ   ngµy  6/6/2002 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸   tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña   HiÖp ®Þnh thùc hiÖn ®iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan   vµ th¬ng m¹i (GATT): Theo   qui   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2,   môc   I   Th«ng   t  sè  118/2003/TT­BTC ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§­CP cña ChÝnh phñ; Trªn c¬ së ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i t¹i C«ng v¨n sè  1644/TM­XNK   ngµy   6/4/2004   vÒ   viÖc   danh   s¸ch   c¸c   níc   ¸p  dông CVA; Bé Tµi chÝnh xin th«ng b¸o hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt  xø tõ c¸c níc : Ên §é, Céng hoµ Nam Phi, Pakistan vµ Thæ  NhÜ Kú thuéc ®èi tîng ®îc ¸p dông Th«ng t sè 118/2003/TT­ BTC ngµy 8/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh. Th«ng b¸o nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho tÊt  c¶   c¸c   Tê   khai   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   nép   cho   c¬   quan   H¶i  quan   b¾t   ®Çu   tõ   ngµy   6/4/2004.   Riªng   ®èi   víi   hµng   ho¸  nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c bªn hîp doanh thuéc  ®èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  vµ hµng nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ c¸c níc Asean, Hoa Kú th×  thùc hiÖn theo C«ng v¨n sè 192/TCHQ­KTTT ngµy 13/1/2004  cña Tæng côc H¶i quan.
Đồng bộ tài khoản