intTypePromotion=1

Công văn 4304/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Công văn 4304/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4304/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc mã số mặt hàng công tơ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4304/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 4304/TC H Q­K T T T   T n g µy  01 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc m∙  sè  v m Æ t  h µ n g  c«n g  t¬ ®i Ö n KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy  26/9/2001  Tµi chÝnh  C«ng  sè  Bé    cã  v¨n  9136 TC/TCT híng dÉn  thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp khÈu  Æt   m hµng  c«ng    t¬®iÖn.Theo    ®ã: C¨n  BiÓu  cø  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­ BTC  ngµy  11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Danh  Bé      môc   söa  æi    ® bæ sung    thuÕ  tªnvµ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  mét  m Æt   sè  hµng  cña  BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu    ®∙i ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  sè  u 193/2000/Q§­ BTC  ngµy  5/12/2000 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Th«ng  sè  Bé      t 37/1999/BTC  ngµy 7/4/1999 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    c¸ch ph©n  i   lo¹  hµng  ho¸ theo Danh      môc  BiÓu thuÕ  xuÊtnhËp    khÈu,BiÓu    thuÕ nhËp khÈu; Tham  kh¶o b¶n    gi¶ithÝch Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cña  Héi  ®éng Hîp      t¸cH¶i quan  thÕ  ith×: gií  , ­ M Æt     hµng c«ng    t¬ ®iÖn  kh«ng ph©n biÖt lo¹  hay    i cã  kh«ng thÓ    cµi ® Æt    ®Ó   hÖ sè  tÝnh tiÒn theo      gi¸t   c¸c hÖ sè   ¬ng  øng  thuéc ch¬ng      90, nhãm   9028,m∙  90283010    sè  “C«ng    t¬ ®iÖn”,cã    thuÕ suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙ilµ u      30%   m ¬iphÇn  (ba    tr¨m). Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2