Công văn 4308/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
182
lượt xem
2
download

Công văn 4308/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4308/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc bổ sung quy định tại văn bản 3458/TCHQ-VP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4308/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 4308/TC H Q­G S Q L   q n g µy  01 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc b æ  su n g  q ui  Þ n h   v ® t¹i  V¨n b ¶ n  3458/TC H Q­V P KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Qua  kiÓm     trathùc tÕ      c¸c containerhµng    nhËp  khÈu  êng  ® îcH∙ng  th ®∙    tÇu niªm  phong  Seal cña    H∙ng  tÇu,kh«ng    cßn chç      ®Ó H¶i quan niªm phong  b»ng sealcña      H¶i quan.§Ó     kh¾c  phôc    êng    c¸ctr hîp nµy,Tæng    côc    bæ sung  qui®Þnh        t¹ v¨n b¶n  i 3458/TCHQ­VP  ngµy  13/8/2001 nh    sau: 1/Hµng    nhËp  khÈu  îcchuyÓn  ®   cöa khÈu,nÕu    container®∙  haiSeal   cã      cèicña    Hµng  tÇu hoÆc       §¹ilýgiao nhËn  kh«ng    vµ  cßn chç      ®Ó H¶i quan  bÊm   Seal­   HQ ®ùoc    íckhicho  th× tr     chuyÓn cöa khÈu, H¶i quan  dông      sö  KÑp  ch×  nh  íc ®©y     tr   ®Ó niªm  phong (luån d©y    thÐp qua    cña  kÏ hë  Seal h∙ng    tÇu vµ  kÑp ch×  niªm  phong). 2/ §èi víilo¹        i containerphñ      b¹t(containerOT), nÕu      kh«ng cßn chç nµo  niªm  phong  îcb»ng  ®   Seal­     HQ th× còng  îcdïng KÑp  ®     ch×    ®Ó thay thÕ.   Tæng  côc    H¶iquan    yªu cÇu Côc    H¶i quan    c¸ctØnh   ­thµnh phè  chøc  tæ  thùc hiÖn, nÕu  g×      cã  víng  ¾c   m ph¶ib¸o    c¸o  ®Ò   vµ  xuÊt ý    kiÕn    gi¶iquyÕt  vÒ Tæng  côc    ®Ó chØ  ®¹o.
Đồng bộ tài khoản