intTypePromotion=1

Công văn 4319/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 4319/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4319/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phí, lệ phí hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4319/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi hcÝnh sè 4319 TC/TCT ngµy 07 th¸ng 5 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i KÝnh göi: - Bé Giao th«ng vËn t¶i, - Côc Hµng h¶i ViÖt Nam, Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 207/CHHVN-TCKT ngµy 25-2-2002 vµ c«ng v¨n sè 1054/GTVT-TCKT ngµy 1-4-2002 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: 1- T¹i ®iÓm 2a môc I PhÇn B Phô lôc I ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 48/2001/Q§-BTC ngµy 28-5-2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i quy ®Þnh møc thu mét chuyÕn tµu thuû vµo, rêi nhiÒu c¶ng biÓn ViÖt Nam th× "tõ c¶ng thø 2 trë ®i (kh«ng cïng mét ®¬n vÞ c¶ng vô qu¶n lý) thu b»ng 50% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. Riªng c¸c c¶ng tõ c¶ng thø 2 trë ®i trong cïng mét khu vùc c¶ng vô qu¶n lý kh«ng thu phÝ”. Do ®ã, trêng hîp mét tµu thuû chë hµng tõ níc ngoµi vµo, rêi c¶ng, sau ®ã thùc hiÖn xÕp, dì hµng t¹i nhiÒu c¶ng biÓn kh¸c cña ViÖt Nam th× kÓ tõ c¶ng thø hai trë ®i (kh«ng cïng mét ®¬n vÞ c¶ng vô qu¶n lý) møc thu phÝ träng t¶i mçi lît vµo hoÆc lît rêi ®Òu ®îc tÝnh b»ng 50% møc thu quy ®Þnh. 2- Theo ®iÓm 4a c«ng v¨n sè 12634 TC/TCT ngµy 27-12-2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 48/2001/Q§-BTC nªu trªn, nÕu tµu thuû neo ®Ëu t¹i c¸c vïng níc tù nhiªn (vòng, vÞnh) thuéc tµi nguyªn quèc gia, cha giao cho ®¬n vÞ kinh doanh nµo ®Çu t ®Ó kinh doanh th× ph¶i nép phÝ cho Nhµ níc, ®îc ¸p dông møc thu theo quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 48/2001/Q§-BTC. 3- Tµu thuû ph¶i chuyÓn t¶i, vîi mín tríc khi cËp c¶ng biÓn ViÖt Nam th× ®îc t¹m thêi kh«ng ph¶i nép phÝ neo ®Ëu t¹i khu vùc neo ®Ëu ®Ó chuyÓn t¶i, vîi mín (¸p dông kÓ tõ ngµy Bé Tµi chÝnh cã c«ng v¨n sè 12634 TC/TCT ngµy 27-12-2001), nhng khi cËp c¶ng biÓn ViÖt Nam th× ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i theo träng t¶i thùc tÕ quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 48/2001/Q§-BTC. 4- Theo quy ®Þnh t¹i môc II PhÇn B Phô lôc I vµ môc III PhÇn B Phô lôc 4 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 48/2001/Q§-BTC th× ®èi víi hµng ho¸ xÕp dì t¹i vòng, vÞnh (trõ trêng hîp hµng chuyÓn t¶i, vîi mín) hoÆc sö dông cÇu bÕn, phao neo th× ph¶i chÞu phÝ neo ®Ëu hoÆc phÝ sö dông cÇu bÕn, phao neu vµ chñ hµng hoÆc ngêi ®îc chñ hµng uû th¸c (ngêi vËn chuyÓn) ph¶i tr¶ phÝ (¸p dông kÓ tõ ngµy QuyÕt ®Þnh sè 48/2001/Q§-BTC cã hiÖu lùc thi hµnh). Quy ®Þnh nµy ®· ®îc Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ t¹i c«ng v¨n sè 12634 TC/TCT nªu trªn. 5- Theo quy ®Þnh t¹i c¸c Phô lôc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 48/2001/Q§-BTC cña Bé Tµi chÝnh ®· quy ®Þnh: “Trõ trêng hîp ®Æc biÖt ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh riªng cña Bé Tµi chÝnh”. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 48/2001/Q§-BTC, ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, u ®·i cña Nhµ níc, Bé Tµi chÝnh ®· cã v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ
  2. 2 phÝ hµng h¶i ®èi víi mét sè trêng hîp cô thÓ th× nay vÉn tiÕp tôc ¸p dông quy ®Þnh ®ã cho ®Õn khi cã v¨n b¶n kh¸c thay thÕ. §Ò nghÞ Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Côc hµng h¶i ViÖt Nam chØ ®¹o c¸c C¶ng vô thùc hiÖn thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i theo ®óng quy ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2