Công văn 432/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
9
download

Công văn 432/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 432/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 432/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- ---------------------- Số: 432/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009 V/v: Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình. Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 49/SXD-QLXD ngày 3/2/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí công tác lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xác định bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt. Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình nêu trên được điều chỉnh (nhân) với hệ số k=0,65. Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình cho các công trình xây dựng đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tại các Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD ngày 23/10/2008, Quyết định số 14/2008/QĐ-BXD ngày 30/10/2008... Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản