Công văn 4321/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Công văn 4321/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4321/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế đối với tổ chức cá nhân nước ngoài dầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4321/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 4321 TC/TCT ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2002 vÒ viÖc chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam KÝnh göi: - Uû ban chøng kho¸n Nhµ níc, - Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Võa qua Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc ý kiÕn cña mét sè ®Þa ph¬ng vµ doanh nghiÖp hái vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t chøng kho¶n t¹i ViÖt Nam. §Ó thèng nhÊt thùc hiÖn, Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn cô thÓ nh sau: 1- §èi víi c¸ nh©n níc ngoµi tham gia ®Çu t chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam: C¨n cø §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh sè 39/2000/Q§-TTg ngµy 27-3-2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n th× c¸ nh©n níc ngoµi tham gia ®Çu t chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam ®îc miÔn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n. 2- §èi víi tæ chøc níc ngoµi ®îc thµnh lËp theo ph¸p luËt níc ngoµi cã tham gia ®Çu t chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 169/1998/TT-BTC ngµy 22-12-1998 cña Bé Tµi chÝnh. 3- Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi tham gia ®Çu t chøng kho¸n trªn thÞ tr- êng chøng kho¸n ViÖt Nam ph¶i nép thuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi b»ng 5% sè thu nhËp chuyÓn ra níc ngoµi. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ nªu trªn biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản