Công văn 4327/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
25
lượt xem
1
download

Công văn 4327/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4327/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4327/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  sè 4327  C T/C S  n g µ y   T 29 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   viÖc k h Ê u  trõ thu Õ  G T G T  ® Ç u  vµo KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   thµnh  phè  Néi Hµ  Tr¶ lêi  C«ng  v¨n sè 13594 TC/NV  ngµy 19/10/2001 cña Côc  thuÕ  Thµnh  phè    Hµ Néi    vÒ viÖc khÊu    trõ thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu     vµo ®èi    víi n«ng,l©m, thuû s¶n        cha  qua chÕ biÕn,Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  quy  cø  ®Þnh   i®iÓm   t¹  1.2  iÕt b)  (t   Môc   IPhÇn     II  B Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC   ngµy  29/12/2000  cña    Bé Tµi  chÝnh th× c¸c  së  c¬  kinh   doanh  nép  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtheo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ  mua hµng    ho¸ lµ n«ng, l©m,      thuû  s¶n cha qua chÕ  biÕn cña ngêib¸n    (kÓ  ngêitrùctiÕp c¶        s¶n  xuÊt vµ     îng kinh doanh    c¸c ®èi t     kh¸c)kh«ng  ho¸ ®¬n  îclËp    cã    ®   b¶ng    kª vµ  khÊu    trõ thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo theo    2%         tû lÖ  trªngi¸trÞ hµng hãa mua  vµo  theo b¶ng    kª. Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  ThuÕ   biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản