Công văn 433-CV/NH14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
151
lượt xem
52
download

Công văn 433-CV/NH14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 433-CV/NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 433-CV/NH14 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  433 C V/ N H 1 4   g µ y  6 th¸ng 6 n¨ m   N h s n 1997 v Ò  vi Ö c x ö  lý  î  u¸ h ¹ n nq t¹i  c¸c  H T M  Q D N K Ý nh   öi:­Ch ñ   Þch  éi  ng  g    t H ®å Qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c ®è     © n   µng  ¬ng  ¹i Quèc    Ng h th m  doanh. ­Gi¸m  c      ®è chi nh¸nh  © n   µng  µ   íctØnh, thµnh  è. Ng h Nh n     ph Thùc  Ön  ù  hi s chØ   o  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Ên  ®¹ c Th t Ch ph v ch chØnh  ¹t ho   ®éng  ©n   µng, ý  Õn  Ng h   ki chØ  o  ña  ã  ñ íng Phan  ®¹ c Ph Th t   V¨n Kh¶it¹   i th«ng  b¸o  è  s 25/TB  µy  ng 17/3/1997  Ò   ö  ý tiÕp    Ên    ña  µnh  ©n   v x l  c¸c v ®Ò c ng Ng hµng sau thanh      ã  ¬  ë  ö  ýnîqu¸ h¹n (lo¹cã  Ên  )  ¹ c¸cNg ©n   tra;®Ó c c s x l           v ®Ò t     i i hµng  ¬ng  ¹iQD     Ýnh  ñ  ã  Th m   khiCh ph c chØ  o,Thèng  c  ©n  µng  µ   ®¹   ®è Ng h Nh nícyªu cÇu    ©n  µng  ¬ng  ¹iQD   ùc hiÖn     c¸cNg h Th m   th   ngay    éidung  c¸cn   sau: A­ N g u yªn t ¾ c x ö  l ý 1/ Toµn  é      b c¸c kho¶n  î qu¸  ¹n  ã  Ên    ∙  n  h cv ®Ò ® ph¸tsinh    êi®iÓ m     ë th   31/12/1996  cßn    î ®Õ n   dn  31/5/1997  u   éc ®èi t ng xö  ýtheo  ñ  ¬ng  ®Ò thu    î   l   ch tr chÊn chØnh  ¹t®éng  ©n  µng. ho   ng h 2/ ViÖc  ö  ýtõng    x l  kho¶n  î ph¶ic¨n cø  µo  n      v nguyªn nh©n  µ  ã  y      v c ®Ç ®ñ hå  ¬  s ph¸p lý.   C¸c kho¶n  î qu¸ h¹n  nguyªn  ©n  ñ  n    do  nh ch quan  ña  êivay  µ  ©n  (c ng   v ng hµng)ph¶ixö  ýtheo ph¸p luËtvµ        l        c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h C¸c kho¶n  î qu¸  ¹n  nguyªn  ©n  n  h do  nh kh¸ch quan  îc xö  ý theo  ®   l  chØ   ®¹o  ña  ñ íng  Ýnh  ñ. C¸c  c Th t Ch ph   kho¶n  î ® îc xö  ý®Ò u   n     l  ph¶i® îc tiÕp  ôc    t  theo dâi®Ó   Ën      t thu. 3/ Toµn  é  å  ¬    b h s ph¶i ® îc kiÓm        tra b¶o  ¶m   ng  i  îng  ö  ý ®ît ® ®ó ®è t x l     nµy,kh«ng  îclËp hå  ¬  µ  ö  ýtrïngl¾p.   ®     s v x l    4/ Ng ©n   µng  µ   ícsÏth«ng  víic¸c Bé   µnh  ã  ªnquan    ­   h Nh n     b¸o      ng c li   ®Ó h íng dÉn  Õp c¸cnéidung  ã  ªnquan  íc¸cquy  nh  µi Ýnh.   ti       c li   t    i ®Þ t  ch B­ Ki Ó m  tra,  ra s o¸t, Ë p h å  s ¬  ® Ò  n g h Þ  x ö  l ý  l ® è i v íi  c¸c k h o ¶ n  n î q u¸ h ¹ n: Sau    Óm     ô  Ó  õng  khi ki tra c th t kho¶n  î qu¸  ¹n  ã  Ên  ,    ©n   n  h cv ®Ò c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹iQD   Th m   ph¶iph©n  ¹ ®óng    lo i   nguyªn nh©n    õng khÕ   cvµ  Ëp   trªnt   í  l   hå  ¬  õng kho¶n  îqu¸ h¹n theo nguyªn nh©n. §©y  µnîqu¸ h¹n ph¸tsinh tr c st   n            l            í  31//12/1996,thuéc  è  î qu¸ h¹n    ©n   µng  ¬ng  ¹i QD   ∙  ©n  ¹   s n    c¸c Ng h Th m  ® ph lo i  
 2. 2 theo    c¸c nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan, chñ    quan  µ  v b¸o  Ng ©n   µng  µ   íc c¸o  h Nh n   theo yªu cÇu  ¹ biÓu  è  c«ng    è     t i s 3  v¨n s 756/CV­ NH3. I/ î q u¸ h ¹ n d o  n g u yªn n h © n  c h ñ  q u a n:  N 1/Nî  nguyªn nh©n  ñ    do    ch quan  Ò   Ýa  ©n  µng: v ph ng h Hå   ¬  î do  s n   nguyªn nh©n  ñ    ch quan  Ò   Ýa  ©n   µng  v ph Ng h bao  å m   µn  g to bé  å  ¬  h s vay  èn,c¸cbiªnb¶n,c«ng    µiliÖu li   v       v¨n,t     ªnquan  n   Öc  ö  ýc¸c ®Õ vi x l     kho¶n  înµy. n  C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i QD   dông  äi  Ön  Ng h Th m  ¸p  m bi ph¸p,tËp    trung chØ   ®¹o    Õt thu håitheo c¸chíng sau: kiªnquy            ­ § Ò   Þ    ngh UBND   a   ¬ng  ®Þ ph chØ  o    ®¹ c¸c ban  µnh  ç  î ©n   µng  ng h tr Ng h ph¹tm¹itµis¶n      åic¸ckho¶n  îcã       ®Ó thu h     n   b¶o  ¶m   ® (b»ng  µi t  s¶n). ­ Xem   Ðt    x tr¸chnhiÖm     ©n  ña      é  ©n  µng  ã  ªnquan    c¸ nh c c¸c c¸n b ng h c li   ®Ó   éc    é  ùctiÕp ®«n  c    î hoÆc   bu c¸n b tr     ®è thu n   ph¶ib¸n  µis¶n  ña    é)    t  (c c¸n b ®Ó     î. thu n ­  Ò   § nghÞ   ëi tè  íc ph¸p  Ët ®èi  íic¸c  êng  îp  kh   tr   lu   v  tr h c¸n  é    ¹m  b vi ph nghiªm  äng. tr 2/§èivíi îqu¸ h¹n do              doanh  n nghiÖp  ö  ông  èn    ôc  ch: sd v saim ®Ý Hå   ¬    s c¸ckho¶n  ö  ông  èn    ôc  ch, bao  å m: sd v saim ®Ý   g ­ C¸c    Biªn b¶n  Óm     ö  ông  èn  Ng ©n   µng    ki tras d v do  h cho  vay  µ  n  Þ  v ®¬ v vay  èn  Ëp. vl ­Gi¶itr×nh vµ  Õn  Þ  ö  ýcña  n  Þ       ki ngh x l   ®¬ v vay  èn  µ  ña  ©n  µng. v v c Ng h ­B¶ng    Õ   csö  ông  èn    ôc  ch.   kª kh í   d v saim ®Ý Liªn Bé   µi chÝnh    ©n   µng  µ   íc sÏ c¨n  hå  ¬    Óm       T  ­ Ng h Nh n     cø  s ®Ó ki tra, b¸o c¸o vµ  Õn  Þ    Ön      ki ngh c¸cbi ph¸p xö  ývíi Ýnh  ñ.   l    Ch ph 3/§èivíi îqu¸ h¹n do  êivay  ã      õa®¶o, chôp  Ët:             ng   n c ý ®å l     gi C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i lËp  å  ¬  ña  õng  Ng h th m  hsc t kho¶n  î  ¹  µy, bao  n lo in   gå m: ­ Biªn b¶n      x¸c minh nguyªn  ©n  î  nh n qu¸  ¹n  ã  h c x¸c  Ën  ña  Ýnh  nh c Ch quyÒn,  ¬  c quan  C«ng    ©n   µng  an, Ng h cho  vay..  .hoÆc     c¸c v¨n b¶n  ã  éi cn  dung ¬ng  ù. t t ­C¸c      v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  Óm    ki s¸thoÆc   µ ¸n. to   ­Sao    Õ   c.   kª kh í II/ î q u¸ h ¹ n d o  n g u yªn n h © n  k h¸ch q u a n:  N 1/§èivíi î®Ò   Þ          ngh cho  n xo¸: a/Nî    ¹n do    qu¸ h   thiªntai òlôt      : l
 3. 3 §©y  µnî qu¸ h¹n  l       kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    åido  thu h   thiªntailòlôtn¨m         1995,  1996  ©y    ∙  ã  g ra ® c chØ  o  ña  ©n   µng  µ   íct¹  ®¹ c Ng h Nh n   i c«ng    è  v¨n s 611/CV­ NH14  µy  ng 30/10/1995  µ v C«ng    è  v¨n s 755/CV­ NH14  µy  ng 17/12/1996,theo     ý  Õn  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ki c Th t   ph sau    khithiªntaix¶y       ra.Ngoµira,cÇn  Ëp  îp    t h  riªngc¸c kho¶n  î thiÖth¹ido     n      thiªntaië    a   ¬ng  a  ã      c¸c ®Þ ph ch c chØ  o  ña  ®¹ c ChÝnh  ñ. ph Hå   ¬  s ph¸p lýbao  å m:    g ­ Biªn b¶n    nh  Öth¹ido      x¸c ®Þ thi     thiªntailò lôt®èi  íi®èi  îng         v  t vay  èn, v  ghirâ møc    µ  è  èn  Þ   Öth¹icã    Ën  ña    ¬     ®é v s v b thi     x¸c nh c c¸c c quan  ªnngµnh li   nh: + Doanh  nghiÖp  µ   íc:X¸c  Ën  ña  Nh n   nh c UBND   Ön  huy hoÆc  tØnh, c¬    quan  ñ  ch qu¶n,c¬    quan  µichÝnh  Ön  t  huy hoÆc  tØnh,c¬    quan  PCLL,  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,TP,  ©n  µng  Nh n     Ng h cho  vay. +  îp      H t¸cx∙:X¸c  Ën  ña  nh c UBND   Ön, c¬  huy   quan  µichÝnh  Ön, c¬  t  huy   quan  PCLL, ng©n  µng    h cho  vay. +    ©n    Õ: X¸c  Ën  ña  T nh c¸ th   nh c UBND     µichÝnh    ©n   µng    x∙,t   x∙,Ng h cho vay. ­Kh Õ   cvay  èn        í  v (do chinh¸nh  NHTM   cho  vay  sao  y); ­ B¸o  kÕt    c¸o  qu¶ kinh doanh, b¸o  quyÕt      c¸o  to¸n n¨m    1995 hoÆc     n¨m 1996  ã    Ën  ña  ¬  c x¸c nh c c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc(®èivíidoanh  l  v t  nh n      nghiÖp  µ   ícvµ  Nh n   HTX). b)  î  N qu¸  ¹n  kh¸ch  µng  h do  h vay  Þ     b ph¸ s¶n  hoÆc     Ó  gi¶ith cßn  ¹ sau  li  khic¸c Ng ©n   µng  ∙  nî theo  Ëtph¸     h ® thu    lu   s¶n (hoÆc    c¸c quy  nh  Ò     ®Þ v gi¶i thÓ); Hå   ¬    Þ      s ®Ò ngh xo¸c¸ckho¶n  îNg ©n  µng  µy  n  h n bao  å m: g ­ Quy Õt  nh    ®Þ tuyªnbè      ph¸ s¶n  ña  µ    c to ¸n (hoÆc  Õt  nh    Ó  quy ®Þ gi¶ith doanh nghiÖp); ­ Biªn b¶n  éi nghÞ   ñ  î, ph¬ng  ph©n   h  ch n   ¸n  chia tµis¶n  ña     c doanh  nghiÖp,ph¬ng      Ó    ¸n gi¶ith hoÆc   c¸o quyÕt      ×nh gi¶ithÓ  b¸o    to¸nqu¸ tr     doanh  nghiÖp; ­Kh Õ   cvay  èn          í  v (do c¸cchinh¸nh  ©n  µng    Ng h TM cho  vay  sao  y). 2/§èivíi î®Ò   Þ  Ýnh  ñ          ngh Ch n ph cho  khoanh  î: n Lµ  c¸c kho¶n  î  n qu¸  ¹n  h ph¸t sinh  thay  æi  ¬  Õ,  Ýnh    do  ® c ch ch s¸ch,   doanh nghiÖp  õng  ¹t®éng  ng  a    Ó  ng ho   nh ch gi¶i th hoÆc   a  îcs ¾p  Õp  ¹  ch ®   x li , m Êt  Þ  êng      th tr (do c¸cthay ® æi  Ýnh  Þë    ch tr   §«ng  vµ    cò). ¢u  LiªnX«  Hå   ¬  s ph¸p lý:   ­ C¸c    v¨n b¶n  ã  ªnquan  ùc tiÕp  n   Öc  c li   tr   ®Õ vi ph¸tsinh nî qu¸  ¹n  ña       hc c¸c doanh  nghiÖp, quyÕt  nh   õng  ¹t ®éng  ña  Êp  quyÕt  nh     ®Þ ng ho   cc ra  ®Þ thµnh  Ëp. l ­B¸o    Õt to¸nn¨m  ícvµ    ý  Çn  Êt;   c¸o quy     tr   c¸cqu g nh ­ Tê   ×nh  ña    tr c doanh  nghiÖp  ã    Ën  ña    ¬  c x¸c nh c c¸c c quan  ñ  ch qu¶n,   Ng ©n  µng  h cho  vay,UBND   a  ¬ng    nh  â nguyªn nh©n      ®Þ ph x¸c®Þ r    ph¸tsinh nî    qu¸ h¹n;  
 4. 4 ­Kh Õ   cvay  èn        í  v (do chinh¸nh  ©n  µng  ¬ng  ¹icho  Ng h Th m  vay  sao  y); ­Ph¬ng      îNg ©n  µng    ¸n tr¶n   h sau    Õt  êih¹n khoanh  î. khih th     n 3/§èivíi î®Ò   Þ          ngh cho    î: n gi∙nn §©y  µ c¸c  l  kho¶n  î  ©n   µng  Þ   n Ng h b khª  ng  doanh  ®ä do  nghiÖp kinh  doanh thua  çnhng  c¸c yªu  Çu  ña  Òn  l  do    c cn kinh tÕ    hoÆc   ña  a   ¬ng  c ®Þ ph mµ   doanh nghiÖp  Én  v ph¶i® îcduy  ×ho¹t®éng.    tr     Hå   ¬    Þ    îgå m: s ®Ò ngh gi∙nn   ­ V¨n b¶n  ña  Êp  ñ  cc ch qu¶n  µ  v UBND   Ò   ù  Çn  Õt duy  × ho¹t vsc thi   tr     ®éng  ña  c doanh  nghiÖp  ®ã   do  ph¶ith¸ogìkhã       kh¨n cho    doanh nghiÖp. ­  ê   ×nh  ña  T tr c doanh nghiÖp  ã  c x¸c  Ën  ña  nh c UBND,  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n, c¬    quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   i doanh nghiÖp, Ng ©n   µng    h Nhµ   íc®Þa  ¬ng,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icho  n  ph   h Th m  vay. ­B¶ng    Õ   ctheo m É u     kª kh í     quy  nh. ®Þ ­ Ph¬ng      î cã    Ën  ña  ¬    ¸n tr¶n   x¸c nh c c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  ­ l  v t  nh n íc. C/ T æ n g  h î p b¸o c¸o: 1/LËp    Óu  É u:   c¸cbi m C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i tËp  îp  å  ¬  Ng h Th m  h h s theo  ×nh  ù  ¾p   Õp    tr ts x c¸c kho¶n  î theo  n  nguyªn  ©n  µ  nh v theo  ©n  ¹    Þ   ö  ý trªnc¬  ë  ã  ph lo i®Ò ngh x l     s c ®Çy    å  ¬  ®ñ h s ph¸p lý®∙      quy  nh. ®Þ ViÖc tæng  îp,x¸c nhËn, b¸o    î khª ®äng    Þ  ö  ýthùc hiÖn  h     c¸o n     ®Ò ngh x l     th«ng qua  Öc  Ëp c¸cbiÓu  É u   öikÌm  vi l     m g  theo c«ng    µy,nh    v¨n n   sau: ­ BiÓu    tæng  îp nî qu¸ h¹n  nguyªn nh©n  ñ    A1, A2  h       do    ch quan  ña  ©n   c ng hµng; ­BiÓu    tæng  îp nîqu¸ h¹n do    ö  ông  èn    ôc  ch;   B1, B2  h         DN s d v saim ®Ý ­BiÓu    C1,  tæng  îp nîqu¸ h¹n do  êivay  è    õa®¶o; C2  h         ng   c ýl   ­BiÓu    D1,  tæng  îp nî®Ò   Þ    î; D2  h     ngh xo¸n ­BiÓu    tæng  îp nî®Ò   Þ    E1, E2  h     ngh cho  khoanh  î; n ­BiÓu    tæng  îp nî®Ò   Þ    F1,F2  h     ngh cho    î. gi∙nn 2/X¸c  Ën  è  Öu:   nh s li C¸c  Óu  bi tæng  îp  h nªu    Çn  ã  y     trªn c c ®Ç ®ñ x¸c  Ën  ña  nh c UBND,  ¬  c quan  µi Ýnh,chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,TP. t  ch    Ng h Nh n     Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc chØ   o  é  Ën  Ng h Nh n   ®¹ b ph thanh    Õn  µnh  tra ti h kiÓm     Öc  Ëp  å  ¬  ña    ©n   µng  ¬ng  ¹i vÒ     travi l h s c c¸c Ng h th m   c¸c kho¶n  î qu¸ n    h¹n    Þ  ö  ýtrªn®Þa   µn  µ    Ën      Óu  c¸c chinh¸nh  ®Ò ngh x l     b v x¸c nh trªnc¸c bi do      Ng ©n  µng  h TMQD   Ëp. l B¸o    ña    ©n   µng  ¬ng  ¹i QD   c¸o c c¸c Ng h Th m  ph¶igöivÒ   ©n   µng  µ      Ng h nh nícT¦ (Thanh       traNHNN   µ  ô  Ýn  ông)tr cngµy  vVT d   í  30/6/1997.
 5. 5
 6. B i Ó u  A 1 C hi nh¸nh.....   Bi Ó u   hi ti Õt c  c¸c  h o¶ n  n î q u¸ h ¹ n d o  n g u yªn n h © n k c h ñ  q u a n  c ñ a n g © n  h µ n g (§Õn  31/5/1997) §¬n vÞ: 1  tr Öu ®ång,1000  i USD S   Tªn  kh¸chhµng   §Þa  Tæng  è  îqu¸h¹n s n    Nî    ¹n cña  qu¸h   DNNN Nî    ¹n cña  qu¸h   HTX Nî    ¹n cña  qu¸h   TNCT Nî    ¹n cña    qu¸h   DN kh¸c TT chØ T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i 1 Doanh  nghiÖp  A 2 ... 3 ... 4 ... 5 Hîp      t¸cx∙B 6 ... 7 ... 8 ... 9 10 11 12 Céng ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997 Chñ   Þch  t UBND   tØnh Gi¸m  c  ë  µichÝnh ®è s t   Gi¸m  c  ®è NHNN Gi¸m  c ®è (HoÆc  ôc  C qu¶n  ývèn  µ  µi l  v t  s¶n)  
 7. B i Ó u  A 2 ng © n  h µ ng.....   Bi Ó u  t æ n g  h î p  î  u¸ h ¹ n d o   g u yªn  h © n  ch ñ  q u a n n nq n n (§Õn  31/5/1997) §¬n vÞ: 1  tr Öu ®ång,1000  i USD S   Chinh¸nh NHTM     Tæng  è  îqu¸h¹n s n    Nî    ¹n cña  qu¸h   DNNN Nî    ¹n cña  qu¸h   HTX Nî    ¹n cña  qu¸h   TNCT Nî    ¹n cña    qu¸h   DN kh¸c TT T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i 1 Chinh¸nh A     2 ... 3 ... 4 ... 5 Chinh¸nh B     6 ... 7 ... 8 ... 9 10 11 12 Céng ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997 LËp  Óu bi Tæng   gi¸m  c ®è  
 8.   Bi Ó u  B 1 C hi nh¸nh.....   Bi Ó u   hi ti Õt c  c¸c  h o¶ n  n î q u¸ h ¹ n d o  d o a n h   g hi Ö p  s ö  d ô n g  v è n sai m ô c   Ý c h k n ® (§ Õ n 31/5/1997) §¬n vÞ: 1  tr Öu ®ång,1000  i USD S   Tªn  kh¸chhµng   §Þa  Tæng  è  îqu¸h¹n s n    Nî    ¹n cña  qu¸h   DNNN Nî    ¹n cña  qu¸h   HTX Nî    ¹n cña  qu¸h   TNCT Nî    ¹n cña    qu¸h   DN kh¸c TT chØ T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i 1 Doanh  nghiÖp  A 2 ... 3 ... 4 ... 5 Hîp      t¸cx∙B 6 ... 7 ... 8 ... 9 10 11 12 Céng ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997 Chñ   Þch  t UBND   tØnh Gi¸m  c  ë  µichÝnh ®è s t   Gi¸m  c  ®è NHNN Gi¸m  c ®è (HoÆc  ôc  C qu¶n  ývèn  µ  µi l  v t  s¶n)
 9. B i Ó u  B 2 N g © n  h µ ng.....   Bi Ó u   æ n g   î p n î q u¸ h ¹ n d o  d o a n h   g hi Ö p  s ö  d ô n g  v è n sai m ô c   Ý c h t h n ® (§Õn  31/5/1997) §¬n vÞ: 1  tr Öu ®ång,1000  i USD S   Chinh¸nh NHTM     Tæng  è  îqu¸h¹n s n    Nî    ¹n cña  qu¸h   DNNN Nî    ¹n cña  qu¸h   HTX Nî    ¹n cña  qu¸h   TNCT Nî    ¹n cña    qu¸h   DN kh¸c TT T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i 1 Chinh¸nh A     2 ... 3 ... 4 ... 5 Chinh¸nh B     6 ... 7 ... 8 ... 9 10 11 12 Céng ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997
 10. LËp  Óu bi Tæng   gi¸m  c ®è Bi Ó u  C 1 C hi nh¸nh..... Bi Ó u  c hi ti Õt c¸c k h o ¶ n   î  u¸ h ¹ n d o   g êi vay  è  ý  l õ a ® ¶ o nq n c (§Õn  31/5/1997) §¬n vÞ: 1  tr Öu ®ång,1000  i USD S   Tªn  kh¸chhµng   §Þa  Tæng  è  îqu¸h¹n s n    Nî    ¹n cña  qu¸h   DNNN Nî    ¹n cña  qu¸h   HTX Nî    ¹n cña  qu¸h   TNCT Nî    ¹n cña    qu¸h   DN kh¸c TT chØ T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i 1 Doanh  nghiÖp  A 2 ... 3 ... 4 ... 5 Hîp      t¸cx∙B 6 ... 7 ... 8 ... 9 10 11 12 Céng ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997 Chñ   Þch  t UBND   tØnh Gi¸m  c  ë  µichÝnh ®è s t   Gi¸m  c  ®è NHNN Gi¸m  c ®è
 11. (HoÆc  ôc  C qu¶n  ývèn  µ  µi l  v t  s¶n) Bi Ó u  C 2 N g © n  h µ ng..... Bi Ó u  t æ n g  h î p  î  u¸ h ¹ n d o   g êi vay  è  ý  l õ a ® ¶ o nq n c (§Õn  31/5/1997) §¬n vÞ: 1  tr Öu ®ång,1000  i USD S   Chinh¸nh NHTM     Tæng  è  îqu¸h¹n s n    Nî    ¹n cña  qu¸h   DNNN Nî    ¹n cña  qu¸h   HTX Nî    ¹n cña  qu¸h   TNCT Nî    ¹n cña    qu¸h   DN kh¸c TT T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i 1 Chinh¸nh A     2 ... 3 ... 4 ... 5 Chinh¸nh B     6 ... 7 ... 8 ... 9 10 11 12 Céng
 12. ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997 LËp  Óu bi Gi¸m  c ®è   Bi Ó u  D 1 C hi nh¸nh...   4 Bi Ó u  chi ti Õt c¸c kh o¶ n  n î ® Ò   g h Þ  xo¸ n î (§ Õ n  31/5/1997) n §¬n  Þ:1  ng, 1000USD v   ®å   S    Tªn  kh¸chhµng   §Þa  Tæng  è  î®Ò   Þ  ãa  î s n   ngh x n Nî    ¹n do  ªntai òlôt n   qu¸h   thi         l ®Õ 31/5/1997 Nî    ¹n cña        Ó  qu¸h   c¸cDN gi¶i th hoÆc     n   ph¸®Õ 31/5/1997 TT chØ T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i A Doanh  nghiÖp  NN 1 ... 2 ... 3 ... B Hîp      t¸cx∙ 1 ... 2 ... C TN­CT 1 2 D TCKT  kh¸c 1 ... 2 ... Tæng  è s DNNN HTX TN­CT TCKT  kh¸c Céng
 13. ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997 Chñ   Þch  t UBND   tØnh Gi¸m  c  ë  µichÝnh ®è s t   Gi¸m  c  ®è NHNN Gi¸m  c ®è (HoÆc  ôc  C qu¶n  ývèn  µ  µi l  v t  s¶n) Bi Ó u  D 2 N g © n  h µ ng... Bi Ó u   æ n g   î p c¸c kh o¶ n  n î ® Ò   g h Þ  xo¸ n î (§ Õ n  31/5/1997) t h n §¬n  Þ:1 ®ång, 1000USD v      S    Tªn  ©n hµng ng   Tæng  è  î®Ò   Þ  ãa  î s n   ngh x n Nî    ¹n do  ªntai òlôt n   qu¸h   thi         l ®Õ 31/5/1997 Nî    ¹n cña        Ó  qu¸h   c¸cDN gi¶i th hoÆc     n   ph¸®Õ 31/5/1997 TT T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i I Chinh¸nh A     1 DNNN 2 HTX 3 TN­CT 4 TCKT  kh¸c II Chinh¸nh B     1 DNNN 2 HTX 3 TN­CT 4 TCKT  kh¸c ... ... Tæng  è s DNNN HTX TN­CT TCKT  kh¸c
 14. Céng ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997 LËp  Óu bi Tæng   gi¸m  c ®è Bi Ó u  E 1 C hi nh¸nh .... Bi Ó u  c hi ti Õt c¸c k h o ¶ n   î  u¸ h ¹ n ® Ò  n g h Þ   h o a n h  n î nq k (§Õn  31/5/1997) §¬n   vÞ:   1000  ®ång,1USD Nî    ¹n ®Õ n   qu¸h   31/5/1997 do    Nî    ¹n ®Õ n   qu¸h   31/5/1997do  Nî    ¹n ®Õ n     qu¸h   31/5/1997 do  Êt  Þ    m th    S Tªn  kh¸chhµng    vay  èn v §Þa  chØ Tæng  è  î®Ò   Þ  s n   ngh khoanh  î n thay® æi  ¬  Õ   Ýnh    c ch ch s¸ch DNNN   õng  nhng ng H§  tr ng  ×    ê v c¸cthay® æi    ë TT cha  ¾p  Õp  ¹ s x li §«ng  ­LiªnX« ¢u     T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i A DNNN 1 Doanh  nghiÖp  A 2 ... B Hîp    t¸cx∙ 1 Hîp      t¸cx∙B 2 ... C TN­CT 1 Ng.V.C 2 ... D TCKT  kh¸c 1 ... 2 ... Tæng  è s DNNN HTX
 15. TN­CT TCKT kh¸c ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997 Chñ   Þch  t UBND   tØnh Gi¸m  c  ë  µichÝnh ®è s t   Gi¸m  c  ®è NHNN Gi¸m  c ®è (HoÆc  ôc  C qu¶n  ývèn  µ  µi l  v t  s¶n) Bi Ó u  E 2 N g © n  h µ ng.... Bi Ó u   æ n g   î p c¸c kh o¶ n  n î q u¸ h ¹ n  Ò  n g h Þ  k h o a n h  n î t h ® (§Õn  31/5/1997) §¬n  Þ:1000  ng,1USD v  ®å Nî    ¹n ®Õ n   qu¸h   31/5/1997 do    Nî    ¹n ®Õ n   qu¸h   31/5/1997do  Nî    ¹n ®Õ n     qu¸h   31/5/1997 do  Êt  Þ    m th    S Tªn  ©n  µng Ng h §Þa  chØ Tæng  è  î®Ò   Þ  s n   ngh khoanh  î n thay® æi  ¬  Õ   Ýnh    c ch ch s¸ch DNNN   õng  nhng ng H§  tr ng  ×    ê v c¸cthay® æi    ë TT cha  ¾p  Õp  ¹ s x li §«ng  ­LiªnX« ¢u     T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i T.sè Gèc L∙i I Chinh¸nh A     1 DNNN 2 HTX 3 TN­CT 4 TCKT  kh¸c II Chinh¸nh B     1 DNNN 2 HTX 3 TN­CT 4 TCKT  kh¸c ... ...
 16. T æng  è s DNNN HTX TN­CT TCKT kh¸c ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997 LËp  Óu bi Tæng   gi¸m  c ®è Bi Ó u   1 F C hi nh¸nh.... Bi Ó u  c hi ti Õt î q u¸  ¹ n ® Ò  n g h Þ  gi∙n  î  ® Õ n  31/5/1997)  n h n( §¬n  Þ:1  iÖu,1000USD v   tr Sè  Tªn  doanh  nghiÖp  vay  èn  v §Þa  chØ Nî    ¹n ®Õ n   qu¸ h   31/5/1997 do    Ng.nh©n  kinhdoanh    Ghi chó   (DNNN) thua lç   TT Tæng  è s G èc L∙i 1 Doanh  nghiÖp  A 2 Doanh  nghiÖp  B
 17. T æng  éng c ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997 Chñ   Þch  t UBND   tØnh Gi¸m  c  ë  µichÝnh ®è s t   Gi¸m  c  ®è NHNN Gi¸m  c ®è (HoÆc  ôc  C qu¶n  ývèn  µ  µi l  v t  s¶n)   Bi Ó u   2 F N g © n  h µ ng.... Bi Ó u  t æ n g  h î p  î  u¸ h ¹ n ® Ò  n g h Þ   nq gi∙n n î (®Õn  31/5/1997) §¬n  Þ:1  iÖu,1000USD v   tr Sè  Tªn  ©n  µng Ng h Nî    ¹n ®Õ n   qu¸ h   31/5/1997 do    Ng.nh©n  kinhdoanh    Ghi chó   thua lç   TT Tæng  è s G èc L∙i I Ng ©n  µng  h A 1 .. . . 2 .. . . II Ng ©n  µng  h B
 18. 1 .. . . 2 .. . . Tæng  éng c ..   µy... ¸ng.   .Ng . th .n¨m  . 1997 LËp  Óu bi Tæng   gi¸m  c ®è
Đồng bộ tài khoản