Công văn 438/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
104
lượt xem
15
download

Công văn 438/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 438/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thanh toán, tạm ứng dự án đầu tư tại tỉnh Điện Biên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 438/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 438/TTg-NN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2007 Sơn La để thanh toán, tạm ứng dự án đầu tư tại tỉnh Điện Biên Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; - Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điên Biên (tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 8/2/2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1389/BKH-KTNN ngày 6/3/2007), Tài chính (công văn số 3705/BTC-ĐT ngày 19/3/2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 622/BNN-HTX ngày 9/3/2007) về việc cho phép sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thanh toán, tạm ứng dự án đầu tư tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điên Biên sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã được bố trí cho tỉnh trong kế hoạch hàng năm để thanh toán, tạm ứng cho các dự án đầu tư như đề nghị của Tỉnh tại văn bản nêu trên. Riêng tuyến đường Đề Nua - Nà Hỳ chỉ được sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thanh toán phần khối lượng đã hoàn thành; phần khối lượng chưa thực hiện, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí từ nguồn vốn khác để tỉnh đầu tư hoàn thành dự án. Đối với các dự án lập bản đồ địa chính để phục vụ việc thu hồi đất, giao đất cho các hộ dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La chưa thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Điên Biên chỉ được thực hiện sau khi cơ chế đặc thù về thu hồi đất, giao đất cho dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La được ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 479/VPCP-NN ngày 25/01/2007 của Văn phòng Chính phủ. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Điên Biên có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý đầu tư, thanh toán, tạm ứng cho các dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành. 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp danh mục các dự án được điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng; - Ngân hàng phát triển Việt Nam; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; (Đã ký)
  2. - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, CN, TH, ĐP, Website Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, NN (4), Lĩnh 21
Đồng bộ tài khoản