Công văn 4390-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Công văn 4390-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4390-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nộp thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4390-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  4390T C/T C T  n g µ y 1 th¸ng 09  m  1999  c n¨ v Ò  viÖc H íng d É n   é p  thu Õ  n h Ë p  kh È u   n       KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ   ­ Uû      ban nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung ­ ¬ng C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  171/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 19/08/1999 cña Thñ  ­ t íng ChÝnh  phñ    vÒ viÖc cho chËm   nép thuÕ  ®èi    víihµng nhËp  khÈu  lµ  nguyªn liÖu,vËt t     ,phô   tïngphôc  trùctiÕp cho  vô      s¶n xuÊt,Bé      Tµi chÝnh  h­ íng dÉn    viÖc  nép  thuÕ  nguyªn liÖu,vËt t       ,phô    tïngphôc  trùctiÕp cho  vô      s¶n  xuÊtnh    sau: 1. Doanh    nghiÖp  nhËp    khÈu  hoÆc   doanh  nghiÖp  nhËn  th¸cnhËp  uû    khÈu  nguyªn liÖu,vËt t     , phô    tïng (kÓ  linhkiÖn  bé    c¶    vµ  linhkiÖn) phôc    vô  trùc tiÕp    cho  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p s¶n  phÈm   îc chËm   ®   nép  thuÕ  nhËp  khÈu  trong thêih¹n    (ba  ¬i)ngµy  tõ ngµy      lµ30  m   kÓ    ph¶inép    xong thuÕ  nhËp  khÈu  theo quy    ®Þnh      kho¶n 3  t¹ tiÕtd  i   §iÒu  NghÞ  4  ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt  söa  ®æi, bæ     sung  mét  sè  §iÒu  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998.Thêih¹n      nép  thuÕ  nhËp  khÈu  (bao  gåm  c¶  thêigian ® îcphÐp        chËm   nép)®èi víi       nguyªn liÖu,vËtt       ,phô  tïng, linhkiÖn    bé    phôc  trùctiÕp  vô    cho  l¾p    r¸p,s¶n  xuÊt lµ 60      ngµy  tõ ngµy  kÓ    ®èi îng  t nép  thuÕ  nhËn  îcth«ng  thuÕ  ®   b¸o  chÝnh  thøc cña  quan      c¬  H¶i quan  sè  vÒ  thuÕ  ph¶inép. Doanh      nghiÖp  nhËp khÈu  ph¶inép    cho  quan    c¬  H¶i quan    n¬ilµm  thñ tôc nhËp      khÈu  B¶n  ®¨ng    ký:nguyªn liÖu,vËt t       ,phô    tïng(kÓ  linhkiÖn  c¶    vµ  linhkiÖn)nhËp  bé      khÈu  ®Ó     vÒ  trùctiÕp s¶n   xuÊt,l¾p      r¸ps¶n  phÈm. 2. §èi víic¸c doanh          nghiÖp  nhËp  khÈu hoÆc   doanh nghiÖp nhËn  uû  th¸cnhËp    khÈu nguyªn liÖu,vËt t       ,phô     tïng (kÓ  linhkiÖn  bé    c¶    vµ  linhkiÖn)   phôc  trùctiÕp  vô    cho l¾p    r¸p,s¶n xuÊt s¶n    phÈm   nép    ®∙  tê khaihµng    nhËp  khÈu  cho  quan    c¬  H¶i quan  íc ngµy  tr   01/09/1999  vµ    ®Õn   ngµy 01/09/1999  vÉn cßn  trong    thêih¹n  nép  thuÕ theo th«ng b¸o thuÕ chÝnh  thøc cña c¬  quan  H¶i  quan th× còng  îc thùc  ®   hiÖn  chËm  nép thuÕ theo    thêigian quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   c«ng    i 1  v¨n nµy. VÝ     dô: Doanh  nghiÖp  nhËp  A  khÈu   ,nguyªn  vËt t  liÖu nhËn  îcTh«ng    ®   b¸o thuÕ  chÝnh  thøc cña  quan  c¬  H¶i quan, trong    th«ng  b¸o  thuÕ  ghi: cã    trong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy      30  kÓ    03/08/1999,doanh    nghiÖp  ph¶inép  sè    ®ñ  thuÕ      ghitrªnth«ng    b¸o nµy vµo    Tµi kho¶n..  vËy,®Õn   .Nh    ngµy  01/09/1999,  doanh  nghiÖp  vÉn  cßn trong thêi h¹n    nép  thuÕ  theo  th«ng  b¸o  thuÕ    th× doanh  nghiÖp còng  îcphÐp  ®   chËm   nép thuÕ so      víi ngµy  th«ng  thuÕ    b¸o  lµ 30 ngµy. Doanh    nghiÖp  ph¶igöi bæ   A      sung  cho  quan    c¬  H¶i quan, n¬i lµm      thñ tôc nhËp      khÈu, b¶n    ®¨ng  vËt t  ký   ,nguyªn liÖu,phô        tïng(kÓ  linhkiÖn  c¶    vµ  linhkiÖn)nhËp  bé      khÈu      ®Ó trùctiÕp s¶n    xuÊt,l¾p      r¸ps¶n  phÈm. 3. Thêih¹n      nép  thuÕ              nguyªn liÖu,vËt t  gi¸trÞ gia t¨ng ®èi víi       ,phô    tïng (kÓ  linhkiÖn  bé    c¶    vµ  linhkiÖn) nhËp    khÈu  phôc  trùc tiÕp  vô    cho l¾p    r¸p, s¶n xuÊt thùc hiÖn      theo    nép  thêih¹n  thuÕ  nhËp  khÈu  îchíng dÉn  i ®     t¹ ®iÓm     1  ®iÓm   cña  vµ  2  c«ng    v¨n nµy.
  2. 2 4. ViÖc thùc  hiÖn    thêih¹n nép  thuÕ  nhËp khÈu,  thuÕ  GTGT  ®èi    víi nguyªn liÖu,vËtt phô         ,  tïng(kÓ  linhkiÖn  bé    c¶    vµ  linhkiÖn)nhËp    khÈu  phôc  vô    trùctiÕp cho    l¾p    r¸p,s¶n xuÊt theo    híng dÉn  i   t¹ c«ng      v¨n nµy  îc¸p dông  ®     ®èi víi         tê khaihµng  c¸c   nhËp khÈu  nép cho  quan    c¬  H¶i quan ®Õn  hÕt ngµy  31/12/2000. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    c¸c®¬n  ph¶n  vÞ  ¸nh kÞp    Bé      thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
Đồng bộ tài khoản