intTypePromotion=1

Công văn 4408/TT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 4408/TT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4408/TT/CS của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn điều chỉnh trong hồ sơ hoàn thuế GTGT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4408/TT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc T h u Õ  sè 4408 T C T/ C S  n g µ y 01 th¸ng 11 n¨ m   2001 v Ò   viÖc h o¸ ® ¬ n  ®i Ò u   h Ø n h  trong hå  s¬ h o µ n  thu Õ  G T G T c KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   tØnh  Nam   §Þnh Tr¶    lêiC«ng  v¨n  1452  sè  CT/NV  ngµy 5/9/2001 cña Côc thuÕ tØnh  Nam  §Þnh    ho¸ ®¬n  háivÒ    ®iÒu  chØnh trong hå  hoµn    s¬  thuÕ GTGT, Tæng   côc  ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¸c  ®¬n  b¸n hµng      vÞ    ho¸,ph¸thµnh    ho¸ ®¬n  GTGT,  nhng    ghithuÕ  suÊt  kh«ng  ®óng   víithuÕ  suÊt quy    ®Þnh      ®èi víihµng    ho¸ b¸n  th×  ra  ®¬n  b¸n  vÞ  cã tr¸chnhiÖm     th«ng  víi b¸o    mua    bªn  ®Ó ®iÒu  chØnh      c¸c ho¸ ®¬n   ghikh«ng  ®óng  b»ng  c¸ch thu håil¹ ho¸ ®¬n                i viÕtsai(®ñ    ªn) ®ång      c¸c li   , thêiph¸thµnh  ho¸  ®¬n  kh¸c ghi thuÕ      suÊt ®óng    quy ®Þnh   ®Ó thay  thÕ  hoÆc   ph¸thµnh    ho¸ ®¬n    ®iÒu  chØnh  thuÕ  suÊt ghirâ ®iÒu        chØnh   ho¸ ®¬n  sè…  ngµy…   vµ  kª khainép      thuÕ  theo quy  ®Þnh.  Trêng    hîp bªn  mua  h¹ch      ®∙  to¸nkª khainép    thuÕ  cña   ho¸ ®¬n  nµy      lËp biªnb¶n    th× haibªn      x¸c®Þnh      vµ    râ lýdo  ph¸thµnh  ho¸  ®¬n  ®iÒu  chØnh  il¹ thuÕ  doanh    vµ  thu  cña ho¸  ®¬n  ph¸thµnh    ®∙    (ghi t¨nggi¶m).   C¨n  vµo  cø  ho¸ ®¬n  ®iÒu chØnh, tõng bªn  khai bæ   kª    sung  thuÕ  sè  ph¶inép  tÝnh    vµ  khÊu    trõthuÕ GTGT   ®Çu  vµo. Tæng  côc ThuÕ  th«ng b¸o    ®Ó Côc  thuÕ biÕt vµ      ®Ò nghÞ  Côc  thuÕ  Nam  §Þnh kiÓm     tra®èi chiÕu,nÕu    ®¬n  b¸n  vÞ  (Tæng  c«ng    ty m¸y  phô  vµ  tïng)®∙      kª khainép    thuÕ ®èi        víic¸c ho¸ ®¬n nªu    trªnth× bªn mua   îc tÝnh  ®   khÊu    thuÕ  trõsè  nµy theo quy    ®Þnh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2