intTypePromotion=1

Công văn 4412-TCT/NV3 của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Công văn 4412-TCT/NV3 của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4412-TCT/NV3 của Bộ Tài chính về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4412-TCT/NV3 của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ sè 4412 TCT/NV3 ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2000 vÒ viÖc xö lý hoµn thuÕ nhËp khÈu KÝnh göi: Tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 1809/TCTHK ngµy 27/9/2000 cña Tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam vÒ viÖc xin hoµn thuÕ nhËp khÈu; Tæng Côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø qui ®Þnh t¹i LuËt thuÕ xuÊt khÈu thuÕ nhËp khÈu; NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993; NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ; phÇn E Th«ng t sè 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh th× l« hµng m« h×nh m¸y bay vµ h×nh mÉu tiÕp viªn hµng kh«ng ViÖt Nam nhËp khÈu ®Ó cung c¸p cho c¸c v¨n phßng chi nh¸nh vµ ®¹i lý cña Hµng kh«ng ViÖt Nam ë trong níc vµ níc ngoµi, ®· nép thuÕ nhËp khÈu kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu, ph¶i nép ®ñ thuÕ theo ®óng LuËt ®Þnh. Tæng Côc thuÕ tr¶ lêi ®Ó Tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2