Công văn 4417/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
14
lượt xem
1
download

Công văn 4417/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4417/TC/CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe vừa chở người vừa chở hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4417/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña Bé Tµi chÝnh sè 4417/TC­CST ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2004  vÒ viÖc híng dÉn thuÕ TT§B ®èi víi xe  võa chë ngêi võa chë hµng KÝnh göi:   ­ Côc H¶i quan c¸c tØnh, liªn tØnh, thµnh   phè  trùc thuéc Trung ¬ng ­   Côc   ThuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung ¬ng Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t  sè 119/2003/TT­BTC   ngµy  12/12/2003  cña  Bé  Tµi  chÝnh  híng  dÉn  NghÞ  ®Þnh  sè   149/2003/N§­CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh   LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   tiªu   thô   ®Æc   biÖt,   Bé   Tµi   chÝnh   nhËn ®îc mét sè ý kiÕn ph¶n ¸nh vÒ viÖc ¸p dông thuÕ suÊt   thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi lo¹i xe ®îc thiÕt kÕ võa   chë ngêi võa chë hµng vµ c¸c lo¹i xe lam. Bé Tµi chÝnh h­ íng dÉn cô thÓ vÒ vÊn ®Ò nµy nh sau: Lo¹i xe thiÕt kÕ võa chë ngêi võa chë hµng vµ xe lam  ®îc xÕp vµo nhãm « t« tõ 16 ®Õn díi 24 chç ngåi, thuéc  diÖn chÞu  thuÕ  tiªu thô ®Æc biÖt theo  thuÕ  suÊt 25% tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004. Bé  Tµi chÝnh  ®Ò nghÞ  Côc  H¶i quan,  Côc  ThuÕ c¨n  cø  vµo híng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy ®Ó thùc hiÖn thu thuÕ tiªu  thô ®Æc biÖt ®èi víi c¸c lo¹i xe thiÕt kÕ võa chë ngêi  võa chë hµng vµ xe lam tõ ngµy 01/01/2004. Trêng hîp ®∙  nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh¸c víi híng dÉn t¹i C«ng v¨n  nµy th× xö lý nh sau: ­ Trêng hîp  nép thiÕu  hoÆc  cha nép th×  tÝnh  nép bæ  sung, kh«ng ph¹t chËm nép vµ kh«ng xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ; ­ Trêng hîp nép thõa th× sè thuÕ ®∙ nép thõa ®îc trõ  vµo sè ph¶i nép cña kú sau. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã ph¸t sinh víng m¾c,  ®Ò   nghÞ   c¸c   ®¬n   vÞ   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   nghiªn  cøu, söa ®æi.
Đồng bộ tài khoản