Công văn 4426/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
99
lượt xem
10
download

Công văn 4426/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4426/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 42/2003/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4426/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé tµi chÝnh - tæng côc thuÕ sè 4426 TCT/NV6 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 VÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn Th«ng t sè 42/2003/TT-BTC ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc ý kiÕn cña mét sè ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh nh÷ng víng m¾c qua triÓn khai thùc hiÖn Th«ng t sè 42/2003/TT-BTC ngµy 07/05/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung, söa ®æi Th«ng t sè 96/2002/TT-BTC ngµy 24/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 75/2002/N§-CP ngµy 30/08/2002 cña ChÝnh phñ vÒ ®iÒu chØnh møc thuÕ M«n bµi. §Ó thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc ThuÕ gi¶i thÝch mét sè ®iÓm sau: 1. VÒ c¨n cø tÝnh thuÕ M«n bµi ®èi víi Doanh nghiÖp: Theo ®iÓm 1 Th«ng t sè 42/2002/TT-BTC, c¨n cø ®Ó tÝnh thuÕ M«n bµi ®èi víi Doanh nghiÖp lµ vèn ®¨ng ký ghi trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc giÊy phÐp ®Çu t. Theo quy ®Þnh nµy, ®Ò nghÞ Côc thuÕ c¨n cø vµo vèn ®¨ng ký cña Doanh nghiÖp ghi trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc giÊy phÐp ®Çu t lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc thuÕ, kh«ng c¨n cø vµo vèn kinh doanh ghi trong b¸o c¸o kÕ to¸n cña n¨m 2003. 2. VÒ thuÕ M«n bµi ®èi víi c¸c cöa hµng, cöa hiÖu vµ nhãm ngêi lao ®éng: Theo quy ®Þnh t¹i g¹ch ®Çu dßng thø 4, ®iÓm 2 Th«ng t sè 42/2002/TT-BTC c¸c ®èi tîng nµy ¸p dông møc thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ, c¬ quan thuÕ c¸c cÊp c¨n cø vµo quy m« kinh doanh cña tõng cöa hµng, cöa hiÖu, nhãm ngêi lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh doanh sè, thu nhËp lµm c¨n cø x¸c ®Þnh cho c«ng b»ng. Trêng hîp, c¸c cöa hµng, cöa hiÖu, nhãm ngêi lao ®éng cã h¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ doanh thu, chi phÝ tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc thu nhËp th× c¨n cø vµo thu nhËp trªn b¸o c¸o kÕ to¸n ®Ó tÝnh b×nh qu©n th¸ng cña n¨m 2003 lµm c¨n cø x¸c ®Þnh bËc M«n bµi. Trêng hîp cöa hµng, cöa hiÖu, nhãm ngêi lao ®éng kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n riªng ®îc hoÆc cã h¹ch to¸n riªng nhng kh«ng x¸c ®Þnh ®îc thu nhËp th× c¨n cø vµo doanh thu b¸n hµng vµ tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ ¸p dông ®èi víi hé c¸ thÓ ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp. Còng cã thÓ c¨n cø vµo thu nhËp cña hé c¸ thÓ kinh doanh cïng ngµnh nghÒ, cïng quy m« ®Ó x¸c ®Þnh bËc M«n bµi cña cöa hµng, cöa hiÖu, nhãm ngêi lao ®éng nhËn kho¸n ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng. §èi víi nh÷ng Doanh nghiÖp cã nhiÒu cöa hµng, cöa hiÖu trùc thuéc th× doanh nghiÖp tù ph©n lo¹i cöa hµng, cöa hiÖu thµnh c¸c nhãm cã quy m« kh¸c nhau; c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo kª khai cña doanh nghiÖp ®Ó xem xÐt, cÇn thiÕt ph¶i tra cô thÓ ®Ó cã møc M«n bµi cho mçi nhãm hoÆc mét sè møc chung cho tÊt c¶ c¸c cöa hµng, cöa hiÖu.
  2. 2 3. VÒ thuÕ M«n bµi ®èi víi c¸c c¬ së ®· nghØ kinh doanh hoÆc cã ®¨ng ký nhng cha kinh doanh: - §èi víi c¬ së ®· nghØ h¼n kinh doanh (kÓ c¶ c¬ së nghØ nhng kh«ng khai b¸o, c¬ së kinh doanh c¬ quan thuÕ ®· th«ng b¸o bá trèn): t¹m thêi cha thu thuÕ M«n bµi, khi c¬ së trë l¹i kinh doanh sÏ thu thuÕ M«n bµi tÝnh tõ thêi ®iÓm trë l¹i kinh doanh. - §èi víi c¬ së míi thµnh lËp ®· ®¨ng ký thuÕ nhng cha kinh doanh: vÉn ph¶i lËp bé thu thuÕ M«n bµi nh»m kiÓm kª, kiÓm so¸t. - §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ chØ cßn bé phËn ®iÒu hµnh ho¹t ®éng nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i vÒ tµi s¶n vµ c«ng nî th× kh«ng thu thuÕ M«n bµi. 4. VÒ miÔn gi¶m thuÕ M«n bµi: Theo ®iÓm 3 Th«ng t 42/2002/TT-BTC t¹m thêi gi¶m 50% thuÕ M«n bµi cña c¸c cöa hµng, quÇy hµng, cöa hiÖu cña c¸c Hîp t¸c x· vµ Doanh nghiÖp t nh©n kinh doanh t¹i ®Þa bµn miÒn nói. §Þa bµn ®îc x¸c ®Þnh lµ miÒn nói thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ. §Ó thèng nhÊt u ®·i thuÕ M«n bµi víi u ®·i c¸c lo¹i thuÕ kh¸c theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, ®Þa bµn ®îc x¸c ®Þnh lµ miÒn nói ®îc thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP ngµy 29/03/2002 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Danh môc A, B vµ C ban hµnh t¹i phô lôc kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cña ChÝnh phñ kh¸c (nÕu cã). Riªng c¸c hé ®¸nh b¾t h¶i s¶n, c¸c quü tÝn dông nh©n x·, c¸c hîp t¸c x· chuyªn kinh doanh phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc gi¶m 50% thuÕ M«n bµi, kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn kinh doanh. 5. VÒ lËp Bé M«n bµi: Do thuÕ M«n bµi nh»m môc ®Ých kiÓm kª kiÓm so¸t c¬ së kinh doanh, v× vËy c¬ quan thuÕ ph¶i ®a tÊt c¶ c¸c c¬ së kinh doanh vµo lËp bé, bao gåm c¶ nh÷ng ®èi tîng t¹m thêi ®îc miÔn gi¶m thuÕ M«n bµi theo Th«ng t sè 42/2002/TT-BTC. Khi lËp bé, duyÖt bé; c¸c trêng hîp ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ sÏ ®îc ph¶n ¸nh thªm cét sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc thèng kª b¸o c¸o.
Đồng bộ tài khoản