Công văn 4430/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Công văn 4430/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4430/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4430/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4430/VPCP-KG V/v thực hiện nhiệm vụ điều Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2007 chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc Xét đề nghị của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tại công văn số 319/CNCHL-QHXDMT ngày 06 tháng 8 năm 2007 về việc thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chịu trách nhiệm lựa chọn, chỉ định một tổ chức tư vấn trong nước có đủ năng lực và kinh nghiệm để phối hợp với tổ chức JICA của Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo Quyết định số 274/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc. 2. Trên cơ sở nhiệm vụ của tổ chức tư vấn Việt Nam đã xác định và các quy định hiện hành về định mức chi phí quy hoạch xây dựng, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của tổ chức tư vấn Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. 3. Căn cứ vào nội dung báo cáo giữa kỳ của tổ chức JICA Nhật Bản được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng chấp thuận, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức triển khai lập quy hoạch chi tiết giai đoạn I và quy hoạch chi tiết các khu chức năng: khu công nghiệp công nghệ cao, khu đào tạo và khu trung tâm. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Ban và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c); - Các Bộ: KH&ĐT, KH&CN, XD, TC, TN&MT; - UBND tỉnh Hà Tây; (Đã ký) - Công ty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT; - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các Vụ: KTTH, CN, TH, - Website Chính phủ; Trần Quốc Toản - Lưu: VT, KG (3). 20
Đồng bộ tài khoản