Công văn 4433/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
3
download

Công văn 4433/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4433/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mã số thuế nhập khẩu thuốc tân dược có chứa Vitamin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4433/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng    v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc h¶i q u a n  sè 4433/TC H Q­K T T T   c n g µ y 12  th¸ng 9 n¨ m  2003 v Ò  viÖc p h © n  lo¹i ∙    m sè,  thu Õ  n h Ë p   h È u   k thuèc t©n d îc cã ch øa  vitamin KÝnh   :Côc  göi   H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè Ngµy  28/8/2003 Vô    ChÝnh  s¸ch ThuÕ   cã    ®∙  C«ng    9028/TC­ v¨n sè  CST   ngµy  28/8/2003  ph©n  i sè,thuÕ  vÒ  lo¹  m∙    nhËp  khÈu thuèc cã    chøa  vitamin.   Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn      c¸c®¬n  thùc hiÖn  sau: vÞ    nh  1.VÒ     ph©n  i sè  thuÕ  lo¹ m∙  vµ    nhËp  khÈu: M Æt  hµng    dîcphÈm   ® îc®ãng    ®∙    gãitheo   îng hoÆc   liÒu l   ®ãng      gãi®Ó b¸n lÎ       trong thµnh  mµ   phÇn  chøa  cã  vitamin,thuéc nhãm       3004.NÕu     trong c¸c     ho¹t chÊt    cña thuèc, thµnh    phÇn  vitamin cã    hµm  îng    l lín nhÊt  cã  vµ  c«ng  dông  chÝnh  th× thuéc  ph©n  nhãm  3004.50. NÕu     trong c¸c ho¹t chÊt    cña  thuèc,thµnh    phÇn  vitamin cã    hµm  îng  l thÊp  kh«ng  c«ng  vµ  cã  dông  chÝnh  th× tuú thuéc hµm  îng  c«ng  l vµ  dông  cña  ho¹t chÊt  c«ng    cã  dông  chÝnh,   thuéc c¸c ph©n  nhãm  3004.10 hoÆc  3004.20 hoÆc  3004.31,  3004.32,   3004.39,3004.40,3004.90;thuÕ        suÊt thuÕ    nhËp  khÈu      tõ 0% ®Õn   10%     tïy theo lo¹ .   i Yªu cÇu    c¸c®¬n  c¨n cø  s¬  vÞ    hå  gèc    l«hµng  tµiliÖu gií thiÖu  vµ        i thµnh  phÇn,  c«ng dông, híng    dÉn  dông  sö  thuèc cña nhµ  s¶n xuÊt,tra cøu      s¸ch  "Thuèc  BiÖt  vµ  dîc" ®Ó     x¸c ®Þnh  chÝnh  x¸c thµnh  phÇn, c«ng dông  cña  thuèc.Trêng    hîp cha  ®ñ   së      cã  c¬  ®Ó x¸c ®Þnh  th× tham kh¶o v¨n b¶n    x¸c nhËn  thµnh phÇn, c«ng    dông  thuèc cña    Côc Qu¶n      lýdîcViÖt Nam         ®Ó ¸p m∙  vµ tÝnh thuÕ theo ®óng    quy ®Þnh cña  BiÓu thuÕ nhËp  khÈu. 2. §èi víi Æt  hµng thuèc t©n dîc cã tªn Hirmen, Tobicom, Pho­    m l, Biovitagranute, nÕu  chøa  cã  vitaminnhng    hµm  îng vitaminthÊp  kh«ng  l     vµ  cã  c«ng  dông  chÝnh;  ho¹t chÊt    chÝnh  cña thuèc  nµy kh«ng  ph¶i lµ    vitamin,  kh¸ng  sinh, hooc­   m«n  hay  c¸c s¶n  phÈm  kh¸c thuéc nhãm   2937, alcaloids     hoÆc     c¸c chÊt dÉn    xuÊt cña    chóng;mµ     chøa      c¸c ho¹tchÊt kh¸c nh        x¸c nhËn  cña Côc  Qu¶n    îcViÖtNam       lýD     t¹ c¸cC«ng    2553/QLD  i v¨n sè  ngµy  22/8/1998,   sè 3297/QLD  ngµy  29/10/1998,sè    9009/QLD­HN   ngµy 28/11/2002,sè    5138/ QLD­§K  ngµy 6/8/2003 nªu trªn,  th× thuéc ph©n  nhãm  3004.90,  m∙ sè  3004.90.99,thuÕ suÊtthuÕ        nhËp  khÈu    0% (kh«ng  phÇn  tr¨m). Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản