intTypePromotion=1

Công văn 445/TC/VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
1
download

Công văn 445/TC/VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 445/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 445/TC/VP của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n c ñ a  é  t µi b  ch Ý n h  s è  445 tc/vp n g µ y  13 th¸ng  01 n¨ m  2003  v Ò  vi Ö c ® Ý n h   h Ý n h  th«ng t s è  81/2002 n g µ y   c 16/9/2002 K Ý nh   öi:­ C¸c  é,  ¬  g    B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ý nh   thu Ch phñ, ­UBND       c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng ¬ Bé  µichÝnh  ∙  T  ® ban  µnh  h Th«ng   è  ts 81/2002/TT­BTC   µy  ng 16/9/2002  híng dÉn  Óm      i víic¬    ki so¸tchi®è     quan  µnh  Ýnh  µ  ícthùc hiÖn  h ch nh n     kho¸n  biªn chÕ   µ    v kinh  Ý   ph qu¶n  ý hµnh  Ýnh; ®¬n   Þ   ùc  Ön  Õ     µi l  ch   v th hi ch ®é t   chÝnh    ông  ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu. Qua  c¸o cña  ét  è  a  ¬ng,Bé  µichÝnh    Ön  ét  çi á   b¸o    m s ®Þ ph   T  ph¸thi m l   nh t¹  iÓ m   m ôc  I i® 5  II Th«ng   è  t s 81/2002  c«ng    Õ   do  t¸cch b¶n, nay    nh     xin ®Ý chÝnh    nh sau: Néi dung  ∙    èivíic¸c kho¶n    Ý, lÖ  Ý  éc ng©n    ® in:“§       thu ph   ph thu   s¸ch nhµ    níc,khÊu    hao  µis¶n  è  nh,  t  c ®Þ thanh  ý tµis¶n  è  nh  µ    l    c ®Þ v c¸c kho¶n    thu kh¸cthuéc ng©n      s¸ch nhµ  íc®Ó   ¹ cho  n  Þ      n   l  i ®¬ v chitheo quy  nh, ®Þnh  ú    ®Þ   k hµng  ý  n  Þ  qu ®¬ v ph¶ilËp   b¸o  chitiÕtc¸c kho¶n  ùc thu,thùc chitheo  c¸o        th        m ôc  ôcng©n  l  s¸ch nhµ  ícgöic¬    n     quan  µichÝnh    ùc hiÖn      ©n  t  ®Ó th   ghithu ng s¸ch  µ  íc vµ      nh n   ghi chicho  n  Þ. C¨n  chøng  õ ghi thu,ghi ching©n  ®¬ v   cø  t          s¸ch nhµ  ícdo  ¬    n   c quan  µichÝnh  t  chuyÓn  n,  ®Õ Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  b  n    h¹ch to¸nthu,ching©n         s¸ch nhµ  íc”.   n Nay    nh   Ýnh  ¹  µ:“§èivíic¸c  xin ®Ý ch li   l    kho¶n thu: phÝ,  Ö  Ý   éc   l ph thu   ng©n  s¸ch nhµ  íc(sè ph¶inép  µo  ©n    n      v ng s¸ch nhµ  ícsau    ∙  õ®i  Çn    n  khi® tr   ph ®Ó   ¹ trang tr¶i   Ý  l  i     ph cho  chi c«ng      Ý, lÖ  Ý  t¸cthu ph   ph theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  1, m ôc  phÇn  Th«ng   è    E,  IV  t s 63/2002/TT­ BTC   µy  ng 24/7/2002  ña  é   µi c BT  chÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  ËtvÒ   Ý  µ  Ö  Ý);khÊu  lu   ph v l ph   hao  µis¶n  è  nh;  t  c ®Þ thanh  ýtµis¶n  è  nh  µ    l    c ®Þ v c¸c kho¶n  kh¸c thuéc thu      ng©n  s¸ch nhµ  íc®Ó   ¹ cho  n  Þ      n  l  i ®¬ v chitheo  quy  nh,  nh  ú  µng  ý  ®Þ ®Þ kh qu ®¬n  Þ   v ph¶i lËp    b¸o c¸o    Õtc¸c kho¶n  ùc    ùc    chi ti     th thu,th chi theo  ôc   ôc m l  ng©n  s¸ch  µ  íc göi c¬  nh n     quan  µichÝnh    ùc  Ön    t  ®Ó th hi ghi thu  ©n ng s¸ch  nhµ  íc vµ      n   ghi chicho  n  Þ. C¨n  chøng  õ ghi thu,ghi chi ng©n  ®¬ v   cø  t          s¸ch  nhµ  íc do  ¬  n   c quan  µichÝnh  t  chuyÓn  n,  ®Õ Kho  ¹c nhµ  íc thùc hiÖn  ¹ch b  n    h  to¸nthu,ching©n       s¸ch nhµ  íc”.   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2