Công văn 447/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
9
download

Công văn 447/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 447/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá vật liệu nổ theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 447/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- ------------------------ Số: 447/BXD–KTXD Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009 V/v: Điều chỉnh giá VL nổ theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208 Trả lời Văn bản số 28/CV ngày 05/3/2009 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208 đề nghị hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng Gói thầu số 14 thuộc dự án Dây chuyền 2-Nhà máy Xi măng Bút Sơn, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu thì đối với hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 14 thuộc dự án Dây chuyền 2- Nhà máy Xi măng Bút Sơn đã được các bên ký kết hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá và được điều chỉnh giá hợp đồng khi nhà nước thay đổi chính sách (tiền lương, giá nguyên vật liệu…) thì loại vật liệu nổ sử dụng vào việc thi công xây dựng Gói thầu số 14 nêu trên nhà thầu kiến nghị với chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam quyết định việc điều chỉnh làm cơ sở cho việc ký bổ sung giá hợp đồng để thanh toán, quyết toán. Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208 tổ chức thực hiện theo quy định để đảm bảo tiến độ của dự án và lợi ích của các bên./. Nơi nhận : KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Tổng CT Xi măng VN - CT Cổ phần XM Bút Sơn - Lưu VP,Vụ KTXD, M5. Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản