Công văn 4475/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 4475/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4475/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mã số theo Biểu thuế nhập khẩu mặt hàng kệ di động chứa tài liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4475/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan sè 4475/TCHQ-KTTT ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2003 vÒ viÖc ph©n lo¹i m· sè theo BiÓu thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng kÖ di ®éng chøa tµi liÖu KÝnh göi: C¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n cña Vô ChÝnh s¸ch thuÕ - Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ®Ò nghÞ híng dÉn c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè ph©n lo¹i mÆt hµng kÖ di ®éng chøa tµi liÖu theo quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hiÖn hµnh. Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: 1. C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/7/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 1/9/2003; MÆt hµng kÖ di ®éng chøa tµi liÖu - hÖ thèng kÖ (kÓ c¶ d¹ng ®· l¾p r¸p hoÆc th¸o rêi ®ång bé) chøa tµi liÖu, s¸ch... b»ng kim lo¹i ®· phñ s¬n, di ®éng trªn ®êng ray cè ®Þnh trªn sµn - ph©n lo¹i vµo nhãm 9403, m· sè 9403.10.00, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 40% (bèn m¬i phÇn tr¨m). 2. §èi víi c¸c trêng hîp nhËp khÈu mÆt hµng kÖ di ®éng chøa tµi liÖu cã m« t¶ nh trªn tríc 1/9/2003, Tæng côc H¶i quan yªu cÇu c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè b¸o c¸o cô thÓ viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng nµy t¹i ®¬n vÞ m×nh, trong ®ã nªu râ m· sè tÝnh thuÕ ®· ¸p dông, sè thuÕ nhËp khÈu thùc tÕ ®· thu. Thêi ®iÓm thèng kª: tõ th¸ng 01/2002 ®Õn hÕt 31/8/2003. B¸o c¸o göi vÒ Vô KiÓm tra thu thuÕ XNK - Tæng côc H¶i quan tríc ngµy 25/9/2003 ®Ó kÞp thêi tr×nh Bé xö lý cô thÓ. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ khÈn tr¬ng triÓn khai thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản