Công văn 4490/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
22
lượt xem
2
download

Công văn 4490/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4490/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4490/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  4490/TC H Q­K T T T   T n g µy  10 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc kh« n g  thu  v thu Õ  G T G T KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Ngµy 27/9/2001  Tµi chÝnh  C«ng  sè  Bé    cã  v¨n  3864  TCT/NV3  viÖc  vÒ  kh«ng thu thuÕ GTGT   ®èi    víihµng  viÖn    C«ng    trîdo  ty TNHH  C«ng  nghÖ   cao    vÒ thiÕtbÞ  tÕ    y  SHIMADZU   ViÖt Nam     nhËp  khÈu. Côc    KiÓm     tra thu  thuÕ xuÊt nhËp    khÈu  (Tæng  côc    H¶i quan) híng    dÉn    c¸c ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    nh sau: C¨n  ®iÓm     cø  20, môc   ,PhÇn     II  A Th«ng   sè  t 122/2000/TT­BTC  ngµy  29/12/2000 cña  Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­   CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT. Hµng  ho¸ do  C«ng  ty TNHH  C«ng  nghÖ  cao vÒ  thiÕt  bÞ  y tÕ  SHIMADZU   ViÖt Nam   nhËp  khÈu  theo hîp ®ång  mua   b¸n  víiTæ   ký    chøc  Unicef t¹    iViÖt  Nam   (tæ  chøc  Unicef t¹    iViÖt  Nam  thay  Æt   m ChÝnh  phñ  Austral   iadïng tiÒn  viÖn    trîcña  ChÝnh   phñ  Austral     ia®Ó thanh  to¸n hîp     ®ång) dïng    ®Ó viÖn   trîcho    c¸c ®¬n  trong nícthuéc  vÞ      ®èi îng kh«ng  t   chÞu  thuÕ GTGT.    ®Ó   quan    Hå s¬  c¬  H¶i quan  xÐt kh«ng thu  thuÕ GTGT   kh©u  nhËp khÈu      êng    ®èi víitr hîp nµy gåm: + Tho¶ thuËn viÖn    trîcña ChÝnh  phñ Austral     iavíiChÝnh  phñ ViÖt  Nam.  + V¨n b¶n  cña ChÝnh phñ Austral     iavÒ viÖc  quyÒn  uû  cho    Tæ chøc  Uniceft¹    iViÖt Nam     thay  Æt   m ChÝnh phñ  Austral   iathùc hiÖn viÖn    trîtheo  cam   kÕt gi÷a ChÝnh    phñ    hainíc + Hîp ®ång mua  b¸n  gi÷a    ký  Tæ chøc Uniceft¹    i ViÖt Nam   C«ng      vµ  ty TNHH   C«ng  nghÖ cao  thiÕtbÞ  tÕ  vÒ    Y  SHIMADZU   ViÖtNam.   +  GiÊy    x¸cnhËn  hµng  viÖn    trîcña  TµichÝnh. Bé    C«ng   tySHIMADZU   Tæ   vµ  chøc  Uniceft¹    iViÖt Nam   tr¸chnhiÖm     cã    sö  dông    Æt   c¸c m hµng  nhËp khÈu  îcmiÔn  ®   thuÕ theo ®óng môc ®Ých  viÖn    trî ®∙  îc hai ChÝnh  ®     phñ ViÖt Nam   Austral   ®∙    vµ  ia  tho¶  thuËn. Trêng    hîp sö  dông    saimôc  ®Ých    truythu thuÕ  ph¹ttheo LuËt ph¸p hiÖn  sÏbÞ      vµ          hµnh. Côc  KiÓm       trathu thuÕ xuÊt nhËp    khÈu  (Tæng  côc    H¶i quan) híng dÉn      ®Ó   Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản