Công văn 45/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Công văn 45/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 45/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 45/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 45 tct/cs   n g µ y 03  th¸ng 1 n¨ m  2003 v Ò  viÖc c h Ý n h  s¸ch thu Õ  G T G T KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Thõa  Thiªn HuÕ   Tr¶    lêiC«ng  v¨n  3373/CT­   sè  NV ngµy  25/10/2002 cña Côc thuÕ tØnh  Thõa Thiªn HuÕ  hái vÒ     víng  ¾c  trong  m qu¸ tr×nh thùc hiÖn LuËt thuÕ  GTGT, Tæng  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. T¹i ®iÓm  9, môc  II  phÇn  A  Th«ng t sè 122/2000/TT­BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh: “DÞch  kh¸m  vô  bÖnh, ch÷a bÖnh,  phßng  dÞch  bÖnh, dÞch  sinh  cã    vô  ®Î  kÕ ho¹ch, dÞch  ®iÒu    vô  dìng søc  khoÎ,phôc      håi chøc n¨ng cho ngêi bÖnh  dÞch  thó      vµ  vô  y” thuéc ®èi  îng t   kh«ng chÞu  thuÕ GTGT. Do vËy viÖc cung  cÊp    i c¸c lo¹ thuèc ® Æc     chñng  thuèc  nh  mª, thuèc    tª, thuèc kh¸ng sinh..  .kh«ng thuéc  c¸c  dÞch  nªu    vô  trªn nªn ph¶i chÞu    thuÕ  GTGT  theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. 2.    T¹i ®iÓm  2.23, môc       IIphÇn     B Th«ng   sè  t 122/2000/TT­BTC  quy  ®Þnh: “Gi¸ocô      dïng   ®Ó gi¶ng d¹y vµ      häc  lµc¸clo¹ m«   tËp      i h×nh,h×nh    ­     vÏ,th íc kÎ,b¶ng, phÊn,        compa  dïng    ®Ó gi¶ng d¹y,häc    tËp  c¸c lo¹  vµ    ithiÕtbÞ,    dông  chuyªn  cô  dïng cho gi¶ng    d¹y,nghiªn cøu, thÝ      nghiÖm”  dông  ¸p  møc   thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT   5%. Nh vËy viÖc  së  c¬  kinh doanh    b¸n bµn ghÕ  cho  êng  tr häc kh«ng thuéc  danh môc    ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ    GTGT     5% theo  híng dÉn    nªu      trªnmµ ph¶i  ¸p dông    møc  thuÕ suÊtthuÕ    GTGT   10%. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản