Công văn 450/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
95
lượt xem
3
download

Công văn 450/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 450/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 450/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc T h u Õ   é  T µi  h Ý n h  S è  450  C T/C S   ­ B c T n g µy  23 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  viÖc u  ®∙i thu Õ  theo  v L u Ët K K § T T N KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  VÜnh  Long Tr¶    lêic«ng v¨n  296/CT­ sè  NQD  ngµy 24/10/2001 cña Côc thuÕ tØnh  VÜnh  Long      hái vÒ chÝnh  s¸ch  ®∙i thuÕ  u    theo LuËt khuyÕn  khÝch ®Çu     t trongníc,Tæng      côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    1­ VÒ       thêigian miÔn, gi¶m      thuÕ: Kho¶n  §iÒu  NghÞ   4  46  ®Þnh   51/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh:  "nh÷ng  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      ®ang ho¹t®éng    thuéc diÖn  îchç    u      ®   trî vµ  ®∙i®Çu    tnhng  íc®©y  tr   cha    xinGiÊy chøng  nhËn  ­ u    ®∙i®Çu  , nÕu  hå  xin u    t  cã  s¬    ®∙i®Çu    t th×  îc c¬  ®   quan  cÊp GiÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    txem     xÐt cÊp GiÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu        u    tvíinéidung hç  trî u    îctÝnh   vµ  ®∙i®   cho    thêigian cßn      l¹ cña  ¸n tÝnh    i dù    tõ ngµy LuËt khuyÕn    khÝch  ®Çu    ttrong níc(söa ® æi) cã          hiÖu      lùcthi hµnh." C¨n  quy  cø  ®Þnh  trªn,    thêigian  ®∙imiÔn, gi¶m  u      thuÕ        ¸n ®èi víic¸c dù    ®Çu    tnªu  i t¹ C«ng    296/CT­ v¨n sè  NQD  cña Côc thuÕ  îctÝnh  ®   cho    thêigian   cßn  i l¹ cña  ¸n    dù  tÝnh   tõ ngµy 1/1/1999    lµ ngµy LuËt khuyÕn khÝch  ®Çu  t trongníc(söa ®æi) cã          hiÖu      lùcthihµnh. 2­ §èivíi         chñ  c¸c ®Çu    tthùc hiÖn    ¸n ®Çu      c¸cdù    tthuéc diÖn  îchëng    ®   u  ®∙i®Çu  ,nhng    t  kh«ng thùc hiÖn    ®Çy  c¸c quy  ®ñ    ®Þnh  cña ph¸p    kÕ  luËtvÒ  to¸n,thèng  nh c¸c  êng    kª  tr hîp nªu  i®iÓm   ®iÓm   cña  t¹  2,  3  C«ng  v¨n  sè  296/CT­ NQD   th× kh«ng  îc hëng  ®∙i thuÕ  ®   u    theo híng dÉn  iTh«ng   sè  t¹  t 146/1999/TT­ BTC  ngµy 17/12/1999 vµ Th«ng t  sè 22/2001/TT­ BTC  ngµy  3/4/2001 cña  TµichÝnh.   Bé    C¸c  ¸n  dù  nªu    trªnchØ   îc hëng  ®∙ivÒ   ®   u    thuÕ        kÓ tõ thêi®iÓm  thùc  hiÖn ®óng  ®Çy       vµ  ®ñ c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ        kÕ to¸n,thèng      kª. Hµng  n¨m, c¬  s¶n    së  xuÊt kinh doanh          tù x¸c ®Þnh    c¸c kho¶n  ®∙ithuÕ  u    theo   híng dÉn  t¹ ®iÓm  1, môc  I, i  phÇn  C  Th«ng t sè 22/2001/TT­ BTC  ngµy  3/4/2001 cña  TµichÝnh.   Bé    3­ C¨n  híng dÉn      cø    t¹ ®iÓm     i 1.5,môc  , II phÇn  Th«ng   22/2001/TT­   B  tsè  BTC  ngµy 3/4/2001 cña  Tµi chÝnh  ho¹t®éng  Bé    th×    mua  gom   hµng      ho¸ ®Ó b¸n  cho  ®¬n  kh¸c ®Ó   vÞ    xuÊt khÈu    kh«ng  thuéc ngµnh    nghÒ  îchëng  ®∙i ®   u    thuÕ. 4­ C¨n  híng dÉn      cø    t¹ ®iÓm     i 1.2,môc  , II phÇn  Th«ng   22/2001/TT­   B  tsè  BTC  ngµy  3/4/2001 cña  TµichÝnh    nguyªn t¾c:c¸c c¬  s¶n  Bé    th× vÒ        së  xuÊt   kinh doanh  c¸c dù  ®Çu        cã    ¸n  t më réng  quy m«,  ®Çu   t chiÒu  s©u ph¶ih¹ch     to¸n riªng ® îc phÇn        thu nhËp  t¨ng thªm  ®Çu      do  t mang  i     l¹ ®Ó x¸c ®Þnh    sè  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  îcmiÔn, gi¶m; nÕu  ®       kh«ng  h¹ch to¸nriªng® îc         phÇn   thu nhËp    t¨ng thªm  îcmiÔn, gi¶m  ®     thuÕ  míix¸c ®Þnh    theo  th×      c¨n cø  tûlÖ    gi÷a gi¸trÞtµi         s¶n ®Çu      a  tmíi® vµo  dông    sö  trªntæng      gi¸trÞcßn    l¹cña  i tµis¶n  ®Þnh    cè  tham    gia vµo    qu¸ tr×nh s¶n    xuÊt kinh doanh. Gi¸ trÞ tµis¶n             
  2. 2 cè ®Þnh  ¸n ® îchëng  ®∙i®Çu    îct¹ora tõ c¸c ho¹t®éng  dù      u    t®             söa ch÷a    lín tµis¶n  ®Þnh          cè  nh:c¶it¹o,n©ng  cÊp nhµ xëng, l¸ntr¹ .  îctÝnh      i .®   . vµo tæng  gi¸trÞ cßn  i         l¹ ®Ó x¸c ®Þnh    thu    tû lÖ  nhËp  t¨ng thªm  ®Çu        do  t më réng quy  m«, ®Çu   t chiÒu s©u. Cßn  ho¹t®éng    söa ch÷a      líntµis¶n  ®Þnh  cè  kh«ng  ph¶i lµ dù  ®Çu           ¸n  t më réng quy  m«, ®Çu   t chiÒu  s©u    îc hëng  ®∙i ®Ó ®   u    miÔn, gi¶m    thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp. Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản