intTypePromotion=1

Công văn 4517/TCT/CS của tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 4517/TCT/CS của tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4517/TCT/CS của tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với công cụ sạ hàng bằng nhựa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4517/TCT/CS của tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  4517  C T/C S  n g µ y   th¸ng 11 n¨ m   T 9  2001  v Ò  viÖc T h u Õ   T G T   èi víi G ®  c«n g  c ô  s¹ h µ n g  b» n g  n h ù a KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  CÇn   Th¬ Tr¶    lêiC«ng v¨n  111/CT­   sè  NV ngµy  19/10/2001  cña Côc thuÕ tØnh  CÇn  Th¬  viÖc  vÒ  miÔn, gi¶m    thuÕ GTGT       ®èi víic«ng  s¹ hµng  trî cô    hç   cho  n«ng d©n, Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  LuËt thuÕ          c¸cv¨n b¶n  cø    gi¸trÞgia t¨ngvµ      híng dÉn    hiÖn  hµnh    th× c¸clo¹ c«ng  s¶n     i cô  xuÊtn«ng    nghiÖp  thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT. Theo quy ®Þnh  it¹ ®iÓm  3.10 Môc    IIPhÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B  t sè  BTC  ngµy 29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh NghÞ  ®Þnh sè  79/2000/N§­   CP ngµy  29/12/2000  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT       th× c¸cs¶n phÈm   nhùa  thuéc nhãm     thuÕ  suÊt10%.   Nh vËy,m Æt     hµng  c«ng  s¹hµng  cô    b»ng  nhùa  kh«ng  thuéc ®èi t   îc    îng ®   xÐt miÔn    thuÕ GTGT. Tæng côc thuÕ th«ng  ®Ó   b¸o  Côc  thuÕ biÕtvµ      ®Ò nghÞ  Côc thuÕ b¸o  c¸o    Uû ban Nh©n  d©n tØnh CÇn  Th¬    ®Ó híng dÉn    c¸c doanh nghiÖp thùc  hiÖn ®óng quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2