intTypePromotion=1

Công văn 4520/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 4520/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4520/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế gía trị gia tăng cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4520/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  4520  C T/N V 7  n g µy  9 th¸ng 11 n¨ m  2001 v Ò   T viÖc H o µ n  thu Õ  G T G T  ch o   ù  ¸n  h u  v ùc l© m   g hi Ö p   D K n vµ  u ¶ n  lý  q rõng p h ß n g  hé  ® Ç u  n g u å n KÝnh    N«ng  göi:Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n  Tr¶ lêiC«ng  v¨n sè    2841/BNN­TCKT  ngµy  25/9/2001  cña    Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n    vÒ viÖc hoµn thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)    cho  ¸n khu  Dù    vùc l©m  nghiÖp  qu¶n    vµ  lýrõng  phßng  ®Çu   hé  nguån,  Tæng   côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Dù  khu  ¸n  vùc l©m  nghiÖp  qu¶n    vµ  lýrõng  phßng  ®Çu   hé  nguån    lµ dù  ¸n ODA     thuéc diÖn    ng©n  s¸ch nhµ      níccÊp   ph¸t®Çu    t(C«ng    9718  v¨n sè  TC/ TC§N   ngµy  11/10/2001  cña  Tµi chÝnh    Bé    x¸c nhËn). C¨n  quy    cø  ®Þnh     t¹i QuyÕt  ®Þnh  223/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  7/12/1999  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  vÒ  thuÕ  GTGT  ®èi víi  ¸n sö dông  nguån vèn ODA,  Th«ng  t  dù  sè  142/1999/TT­ BTC   ngµy  10/12/1999  Th«ng   sè  vµ  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    th× chñ  ¸n  îc khÊu    dù  ®   trõ thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo hoÆc   îchoµn  ®   thuÕ GTGT   tr¶khinhËp  ®∙      khÈu  mua  vµ  hµng    ho¸,dÞch  vô trong níc®Ó       thùc hiÖn  ¸n.Trêng      dù    hîp chñ  ¸n giao thÇu  dù      cho  nhµ thÇu  chÝnh  theo    gi¸kh«ng  thuÕ  cã  GTGT   th×  nhµ thÇu  chÝnh  kh«ng  tÝnh thuÕ  GTGT   ®Çu   nhng  ® îc khÊu    ra      trõhoÆc   hoµn  thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  ®èi    víi hµng    ho¸,dÞch  dïng ®Ó   vô    thùc hiÖn  ¸n.   dù  §Ò   nghÞ  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n chØ ®¹o Ban  qu¶n    lý dù  phèi hîp    ¸n    víiCôc thuÕ tØnh, thµnh    phè:    Hµ Néi, Gia    Lai,Phó    Yªn,   Qu¶ng  TrÞ,Thanh    Ho¸    ®Ó thùc hiÖn    viÖc hoµn thuÕ GTGT         ®èi víi hµng  c¸c ho¸,dÞch  sö    vô  dông cho  ¸n khu  Dù    vùc l©m  nghiÖp  qu¶n    vµ  lýrõng  phßng  hé ®Çu  nguån b»ng nguån vèn ODA     trªn®Þa  bµn ®Þa   ph¬ng  theo ®óng  quy ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2