Công văn 4522/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 4522/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4522/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4522/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  4522  C T/C S  n g µ y   th¸ng 11 n¨ m   T 9  2001  v Ò  viÖc Tr¶ lêi  ch Ý n h  s¸ch thu Õ KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  B×nh  ¬ng D Tr¶    lêiC«ng v¨n  1619/CT­ sè  NVT  ngµy 24/7/2001 cña Côc thuÕ tØnh  B×nh  ¬ng    D vÒ viÖc    kiÕn  xin ý  chØ  ®¹o    vÒ chÝnh  s¸ch thuÕ,  Tæng  côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn sau: 1) Trêng      hîp hµng    h  ho¸ bÞ  háng,mÊt    phÈm  chÊt,qu¸ thêih¹n  dông        sö  ph¶ihuû    bá; ­ §èi víidoanh        nghiÖp  Nhµ    níc viÖc  lýtæn  xö    thÊtnªu    îc c¨n    trªn®   cø  vµo ®iÓm     7,môc    IV,PhÇn  Th«ng   62/1999/TT­ A  tsè  BTC  ngµy  7/6/1999 cña    Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn  viÖc qu¶n    dông  lý,sö  vèn  tµis¶n  vµ    trong doanh  nghiÖp  Nhµ    thÓ: gi¸trÞ tæn  níc;cô        thÊtsau    bï ®¾p     khi®∙    b»ng  tiÒn båith     ­ êng cña    c¸ nh©n, tËp    thÓ, cña    chøc    c¸c tæ  b¶o hiÓm  nÕu thiÕu  îcbï ®¾p   ®     b»ng  quü  phßng    dù  tµichÝnh  cña  doanh nghiÖp. Trêng    hîp nÕu   quü  dù  phßng    tµichÝnh  kh«ng  bï ®¾p     ®ñ    th× phÇn thiÕu  îch¹ch    ®   to¸nvµo   chiphÝ  bÊt th   êng  trong kú.   ­ §èivíi       doanh nghiÖp thµnh    ho¹t®éng  lËp vµ    theo LuËt doanh    nghiÖp,   gi¸trÞ tæn        thÊtsau    bï ®¾p   khi®∙    b»ng  tiÒn båith     êng  cña    c¸ nh©n, tËp    thÓ,  cña  chøc  tæ  b¶o hiÓm,  nÕu thiÕu doanh  nghiÖp ph¶ichÞu    thiÖth¹iv×      cha  cã  chÕ   c¬  trÝch quü  phßng    dù  tµichÝnh  thu  tõ  nhËp  sau thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp        ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp  nµy. 2)    kiÕn  VÒ ý  Côc thuÕ hái:C¸c    doanh nghiÖp chØ  ho¹t ®éng    kinh  doanh  ®¬n thuÇn    lµmua  hµng    xuÊtkhÈu          ho¸ vÒ    ®¹tgi¸trÞtrªn30%  tæng    gi¸ trÞhµng      ho¸,dÞch  cã  vô  thuéc diÖn  îchëng  ®∙itheo    ®   u    quy ®Þnh  i t¹ môc  I   II  danh  môc    A NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh  phñ  kh«ng? VÒ   vÊn    ®Ò nµy,t¹ C«ng    6254    i   v¨n sè  BKH/QQLKT   ngµy 17/9/2001 cña    Bé    KÕ ho¹ch  §Çu   x¸c ®Þnh:  vµ  t®∙    "C¸c ®èi t      îng:s¶n  xuÊt vµ      trùctiÕp xuÊt     khÈu  hoÆc   kinh doanh    xuÊt khÈu    (bao gåm   ho¹t®éng  c¶    mua hµng    ho¸ cña  c¸c doanh    nghiÖp trong níc ­ b¸n  níc ngoµi),      ra     hoÆc     lµ dÞch  xuÊt khÈu  vô    ®Òu   îc khuyÕn  ®   khÝch  hëng  vµ  c¸c biÖn ph¸p  ®∙i theo  u    theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh". Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản