Công văn 4523/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
17
lượt xem
2
download

Công văn 4523/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4523/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế đầu vào và xác định chi phí hợp lý, hợp lệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4523/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  4523  C T/C S  n g µ y   th¸ng 11 n¨ m   T 9  2001  v Ò  viÖc K h Ê u  trõ thu Õ  ® Ç u  vµo  vµ x¸c ® Þ n h   c hi  h Ý  hîp lý, p  hîp lÖ KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  B×nh  §Þnh Tr¶    lêiC«ng  v¨n  1340/TB­   sè  CT ngµy  30/7/2001 cña Côc thuÕ tØnh  B×nh  §Þnh    viÖc  háivÒ  khÊu    trõthuÕ ®Çu  vµo  x¸c ®Þnh    vµ    chiphÝ      hîp lý, hîp lÖ,Tæng      côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    T¹i ®iÓm  1  môc  I phÇn  C  Th«ng  t sè  122/2000/TT­   BTC  ngµy  29/12/2000 cña  Tµi chÝnh  híng  Bé    cã  dÉn: "§èivíic¬  míi thµnh            së    lËp,thêi gian ®¨ng  nép    ký  thuÕ chËm   nhÊt lµ10      ngµy  tõ ngµy  së  îccÊp  kÓ    c¬  ®   giÊy  chøng  nhËn ®¨ng  kinhdoanh". ký    Trêng    hîp doanh  nghiÖp  cã  ®∙  giÊy  chøng nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    do  c¬ quan  thÈm   cã  quyÒn  cÊp, ®∙    nép    tê khai ®¨ng  thuÕ    ký  theo  ®óng  quy  ®Þnh  trªnnhng  nªu    cha  îcc¬  ®   quan  thuÕ  cÊp  sè  m∙  thuÕ,trong thêigian ®ã          doanh  nghiÖp  tiÕn hµnh  mua  m¸y  mãc  thiÕtbÞ,    nguyªn   vËt liÖu,hµng      ho¸ dÞch  nhng      vô  trªnho¸ ®¬n  mua  hµng    ho¸,dÞch  chØ  tªndoanh  vô  cã    nghiÖp,   kh«ng    sè  ghi m∙  thuÕ  cña doanh  nghiÖp  th× Côc  thuÕ  kiÓm       tra x¸c ®Þnh  nÕu hµng    ho¸,dÞch  ghitrªnho¸ ®¬n  vô        ®óng  thùc tÕ,phïhîp víi             thêigian ch­   a  îc cÊp  sè  ®   m∙  thuÕ, hµng    ho¸ dÞch  nµy  îc dïng  vô  ®   cho  s¶n  xuÊt,kinh     doanh  hµng  ho¸, dÞch  chÞu    vô  thuÕ  GTGT   th×  cho  tÝnh khÊu    trõ thuÕ  GTGT   h¹ch to¸nvµo    vµ      chiphÝ hoÆc         gi¸trÞtµis¶n  ®Þnh  cè  theo quy    ®Þnh. Trêng    hîp doanh  nghiÖp  cã  ®∙  giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    do  c¬ quan  thÈm   cã  quyÒn  cÊp, nhng  kh«ng  nép  khai ®¨ng  thuÕ  tê    ký  theo  ®óng  quy ®Þnh  nªu    cha  îcc¬  trªnvµ  ®   quan  thuÕ  cÊp  sè  m∙  thuÕ, trong thêi       gian    ®ã doanh  nghiÖp  tiÕn hµnh  mua  m¸y  mãc  thiÕtbÞ,    nguyªn vËt liÖu,   hµng  ho¸ dÞch  nhng    vô  trªn ho¸ ®¬n  mua   hµng  ho¸, dÞch  chØ   tªn   vô  cã    doanh  nghiÖp,kh«ng    sè    ghim∙  thuÕ  cña  doanh  nghiÖp  Côc  th×  thuÕ kiÓm   traxö        lýviph¹m  hµnh  chÝnh  ®¨ng  thuÕ, ®ång      vµo  vÒ  ký    thêic¨n cø  kÕt qu¶  kiÓm      lýnh  êng    trªn(nÕu  tra®Ó xö    tr hîp nªu    ®óng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn). Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản