Công văn 4525/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Công văn 4525/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4525/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4525/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a T æ n g  c ô c thu Õ  S è  4525  C T/N V 7  n g µ y  9 th¸ng 11 n¨ m  2001 v Ò   T vi Ö c C h Ý n h  s¸ch thu ti Ò n  D § S K Ýnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh  Õ n   B Tre Tr¶  êiC«ng  l  v¨n  è  s 1015/CV­   µy  CT ng 04/10/2001  ña  ôc  Õ  cC thu tØnh  B Õ n     víng m ¾ c   Ò   Ýnh  Tre,nªu    v ch s¸ch thu li       ªnquan  n   t  ai;Tæng  ôc  ®Õ ®Ê ®   c thuÕ  ã    Õn    c ý ki nh sau:   1. Theo    quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  116,117  é  ËtD © n   ù  ícCéng  µ    éi   B lu   sn  ho x∙h   chñ  Üa  ÖtNam   ×:"Chñ  é  µ®¹idiÖn  ña  é    nh  ngh Vi   th   h l    c h gia®× trong c¸cgiao      dÞch  ©n  ù  ×  îÝch  d s v l  i chung  ña  é. Cha, m Ñ   c h    hoÆc   ét  µnh    m th viªnkh¸c ®∙    thµnh  niªn cã  Ó  µ chñ  é".C¨n  vµo    th l   h  cø  quy  nh   ®Þ trªn,tr ng  îp  é     ê h h gia ®×nh  ph¶inép  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê (SD§) khihîp ph¸p ho¸ quyÒn         SD§  µ   m trong   hé    nh  ã  êithuéc ®èi t ng ® îcxÐt gi¶m  Òn SD§  gia ®× c ng      î       ti   theo quy  nh  ¹ ®Þ t i m ôc  Th«ng   è  C,  t s 115/2000/TT­ BTC   µy  ng 11/12/2000  ña  é   µi chÝnh  ­ c BT  h íng dÉn    µnh    thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   µy  CP ng 23/8/2000  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò     Òn  v thu ti SD§   ×  é    éc  Ön  Ðt  th h ®ã thu di x gi¶m  Òn  ti SD§   Æc   ï ngêi m d    ® øng    ñ  é  øng      tªnch h ® tªnkª khaihîp ph¸p ho¸ quyÒn        SD§  kh«ng  éc ®èi t thu    ­ îng ® îcgi¶m  Òn SD§.    ti    2. Theo  quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ  chuyÓn  quyÒn  sö  dông ®Êt  (CQSD§)  × c¬  th   quan  Õ    vµo  Êy chøng  Ën  Òn  thu c¨n cø  gi   nh quy SD§  ña  êi c ng   chuyÓn  Òn    dông  quy ®Ó ¸p  møc   thu  Õ  thu CQSD§   µ ®Êt  l  n«ng  nghiÖp    hay ®Êt  ,®Êt  ©y  ùng  ë  xd c«ng  ×nh.Do    Õu  êinhËn  tr   ®ã n ng   chuyÓn  îng quyÒn  nh   SD§   µ ®Êt  l  n«ng nghiÖp  ®∙ ® îc ghitrong giÊy  (        chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt) sau    êisö  ông    ®ã ng   d chuyÓn  ôc  ch  m ®Ý sang  t    ®Ê ë ph¶inép  Òn SD§     ti   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3.§èivíi t       ®Ê kh«ng  ã  Êy têhîp lÖ,khinhµ  íccho  Ðp  îp ph¸p ho¸ c gi           n  ph h     quyÒn  SD§   ×  th ph¶i nép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê theo    èc  êigian  ö  ông  c¸c m th   sd ®Êt.Trong  êng  îp ®Êt    tr h  kh«ng  ã  Êy têhîp lÖ  îccha,m Ñ   õa  Õ   ¹ cho  c gi       ®     th k l   i c¸c con    (hoÆc   êi ® îc nhËn  õa  Õ   ng     th k kh¸c ngoµi c¸c con),th×  êi nhËn         ng   quyÒn  SD§   µ c¸c con  l    ph¶i chøng    minh  îc nguån  èc  t  µ  êigian  ö  ®  g ®Ê v th   s dông  t  íc®ã   ña  ®Ê tr   c cha,m Ñ   × nh. Trong  êng  îp n Õu    m   tr h  kh«ng chøng minh  ® îc nguån  èc  µ  êigian  ö  ông  t  ña    g v th   sd ®Ê c cha, m Ñ,  ×    th c¨n  vµo  èc   cø  m thêigian sö  ông  t  ña  êicon    Ýnh     d ®Ê c ng   ®Ó t møc    Òn SD§. thu ti   4. LuËt thuÕ      CQSD§   ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  c hi l     t  01/7/1994,do        ®ã c¸c tr ng  îp ®∙  ê h   CQSD§   ícthêi®iÓ m   µy  tr     ng 01/7/1994,®∙  µm  ñ tôct¹ c¬    l th     i quan    nhµ  íccã  Èm  Òn, th× khi®¨ng  ý  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  n   th quy     k c gi   nh quy sh nhµ  , quyÒn  ë  SD§    êiSD§  ë ng   kh«ng ph¶inép  Õ    thu CQSD§.  êng  îp n Õu   Tr h  CQSD§   ícthêi®iÓ m     ng  ÷a ngêimua  µ  êib¸n  a  µm  ñ tôct¹ tr     trªnnh gi     v ng   ch l th     i   c¬  quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ×    îp  nh n   th quy th khih ph¸p  ho¸  Òn  ë  ÷u  µ  , quy s h nh ë   quyÒn  SD§    êiSD§  ë ng   ph¶inép  Õ    thu CQSD§   thay cho  êiCQSD§   íc®ã     ng   tr   theo  quy  nh   ¹  iÓ m   ®Þ t i® 2d,  ôc     m VII,Th«ng   sè  t 104/2000/TT­BTC   µy  ng 23/10/2000  ña  é   µi chÝnh. Trong  êng  îp  êi nhËn  c BT    tr h ng   CQSD  kh«ng  ã  c m ét trong c¸clo¹ giÊy tê hîp lÖ  Ò   Òn    i         v quy SD§  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu    ®Þ ti   2, §i 3, NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  CP ng 29/3/1999  ña  Ýnh  ñ  ×  êi sö  c Ch ph th ng  
  2. 2 dông  t  ®Ê ph¶ihîp ph¸p    Òn     ho¸ quy SD§  µ  ép  Òn SD§  v n ti   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5.Theo    quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc    ®Þ ti  3e,m I,Th«ng   è  ts 28/2000/TT­ BTC   µy  ng 18/4/2000 cña  é   µi chÝnh  íng dÉn    µnh    BT  h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 176/1999/N§­ CP   µy  ng 21/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö  Ý  ícb¹,th× chØ  c Ch ph v l ph tr       kh«ng    Ö  thu l phÝ  i víic¸c tr ng  îp ®Êt  îcNhµ   ícgiao cho    chøc  Ýnh  Þ,x∙ ®è       ê h   ®  n    c¸c tæ  ch tr     héi.   ×   Ëy, c¸c c¬  ë  gi¸o® îc tæ  . V v     s t«n      chøc, c¸ nh©n  .    tÆng, chuyÓn  îng   nh   quyÒn  SD§  Ïph¶inép  Ö  Ý  ícb¹,khi®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.Trêng  s    l ph tr       k quy sd ®Ê   hîp  t  Ën  ®Ê nh chuyÓn  îng  µ ®Êt  ang  nh l  ® s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,sau    ¬    ®ã c së      t«n gi¸ochuyÓn  ôc  ch  ö  ông  µnh  t  ©y  ùng  Õu  îcc¬  m ®Ý sd th ®Ê x d n ®   quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  n   th quy cho  Ðp  × theo  ph th   quy  nh  ña  iÓ m     ôc  I ®Þ c® 1.3,m II   , phÇn  Th«ng   è  A,  ts 115/2000/TT­ BTC   ¬  ë      c s t«n gi¸okh«ng  ph¶inép  Òn sö    ti   dông  t. ®Ê Tæng  ôc  Õ  c thu th«ng      ôc  Õ  Õ n   biÕtvµ  ùc hiÖn. b¸o ®Ó C thu B Tre    th    
Đồng bộ tài khoản