Công văn 4544/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
26
lượt xem
1
download

Công văn 4544/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4544/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4544/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  4544  C T/C S  n g µ y   th¸ng 11 n¨ m   T 9  2001  vÒ  viÖc ¦u ®∙i  thu Õ  ® èi víi ù  ¸n ® Ç u  t   d KÝnh    KÕ   göi:Së  ho¹ch vµ    §Çu   ttØnh  Kon  Tum Tr¶    lêiC«ng v¨n  978/KH§T­   sè  §N ngµy  6/9/2001 cña  KÕ   Së  ho¹ch vµ  §Çu   ttØnh Kon Tum       ®∙ithuÕ      ¸n ®Çu      háivÒ u    ®èi víidù    tmë réng quy m«,  Tæng côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    §iÒu  NghÞ  20  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy 8/7/2001 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh: "Nhµ ®Çu    dù  ®Çu    t cã  ¸n  t thuéc Danh môc  hoÆc   ¸n  A  dù  ®Çu    t thùc  hiÖn  i t¹ ®Þa    bµn Danh môc  hoÆc     îchëng  ®∙ivÒ  B  C ®   u    thuÕ  suÊt thuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp  sau: nh  1.ThuÕ     suÊt25%       ¸n ®Çu      ®èi víidù    tthuéc Danh    môc  A; 2.ThuÕ     suÊt25%       ¸n ®Çu      ®èi víidù    tthuéc Danh    môc  B; 3.ThuÕ     suÊt20%       ¸n ®Çu      ®èi víidù    tthuéc Danh    môc  thùc hiÖn  A    ®Þa   bµn  thuéc Danh    môc B; 4.ThuÕ     suÊt20%       ¸n ®Çu      ®èi víidù    tthuéc Danh    môc  C; 5. ThuÕ     suÊt 15%     ®èi    ¸n  víidù  ®Çu    t thuéc Danh môc  thùc hiÖn  i A    t¹  ®Þa  bµn  thuéc Danh    môc  C”; §iÒu  NghÞ  25  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy 8/7/2001 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh: "Nhµ ®Çu    cã  ¸n  t dù  ®Çu    më   t réng, ®Çu    chiÒu    t s©u quy ®Þnh     t¹i Danh  môc    A ban  hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  nµy  îc hëng  ®∙ivÒ   ®   u    miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp cho  phÇn  thu nhËp t¨ng thªm    do  ®Çu    tnµy  mang    sau: l¹nh  i 1. §îcmiÔn      mét  n¨m  gi¶m  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶inép    trong bèn    n¨m  tiÕp  theo; 2. §îc miÔn  n¨m  gi¶m      ba  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶inép    trong n¨m    n¨m tiÕp  theo ®èi víi ¸n ®Çu          dù    tthùc hiÖn      t¹ ®Þa  i bµn  quy ®Þnh    t¹ Danh  i môc B; 3. §îcmiÔn      mét n¨m  gi¶m  vµ  50%   thuÕ  sè  ph¶inép    trong b¶y    n¨m  tiÕp  theo ®èi víi ¸n ®Çu          dù    tthùc hiÖn      t¹ ®Þa  i bµn  quy  ®Þnh    t¹ Danh  i môc C." C¨n cø vµo quy ®Þnh  nªu trªn,  Th«ng t  sè 22/2001/TT­ BTC  ngµy  3/4/2001 cña  Tµi chÝnh  híng dÉn      ¸n  Bé    ®∙    ®èi víidù  ®Çu      t më réng,®Çu      t chiÒu s©u  vµo ngµnh nghÒ  thuéc Danh  môc  th×  îc hëng  ®∙ivÒ  A  ®   u    thuÕ  suÊt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp trong thêigian miÔn        thuÕ, gi¶m    thuÕ. §èi     víic¸c dù        ¸n ®Çu     tmë réng,®Çu      tchiÒu  s©u  vµo ngµnh  nghÒ  kh«ng thuéc  Danh  môc    A th× kh«ng  îc hëng  ®∙ivÒ   ®   u    thuÕ  suÊt thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp,kÓ  tr   c¶  êng    ¸n thùc hiÖn    hîp dù      t¹ ®Þa  i bµn thuéc Danh    môc  hoÆc   B  Danh  môc C.
  2. 2 §©y  còng    lµ ®iÓm  bÊt hîp    Tµi chÝnh  kiÕn  lý,Bé    ®∙  nghÞ    KÕ   víiBé  ho¹ch  §Çu   viÖc    vµ  tbá  ¸p dông thuÕ  suÊt u        ¸n ®Çu        ®∙i®èi víidù    tmë réng,   ®Çu    tchiÒu s©u. 
Đồng bộ tài khoản