intTypePromotion=1

Công văn 457/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
2
download

Công văn 457/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 457/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bảo lãnh ngoại tệ của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 457/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 457/VPCP-KTTH V/v bảo lãnh ngoại tệ của Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2008 Chính phủ Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng. Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 13988/NHNN-QLNH ngày 31 tháng 12 năm 2007) về việc bảo lãnh ngoại tệ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý về nguyên tắc với một số kiến nghị cần bổ sung về phạm vi và nội dung bảo lãnh ngoại tệ của Chính phủ tại văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu trên. 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan nghiên cứu, xây dựng danh mục các dự án BOT, BTO trọng điểm quốc gia có quy mô đầu tư lớn trong lĩnh vực năng lượng, xây dựng công trình giao thông và xử lý chất thải được cân đối ngoại tệ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hạn mức bảo lãnh ngoại tệ hàng năm của Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ - Như trên; NHIỆM - Thủ tướng, các Phó TTg CP; PHÓ CHỦ NHIỆM - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, QHQT, DK, TH, Website CP; (Đã ký) - Lưu: VT, KTTH (3b) Nguyễn Quốc Huy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2