Công văn 4575/TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
45
lượt xem
3
download

Công văn 4575/TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4575/TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4575/TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña Bé tµi chÝnh sè 4575 TC/TCT ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2004  vÒ viÖc híng dÉn vÒ thuÕ GTGT KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸  trÞ   gia   t¨ng   vµ   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, Bé Tµi chÝnh ®∙ cã Th«ng t sè  120/2003/TT­BTC   ngµy   12/12/2003   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh trªn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã ph¸t sinh mét sè   víng   m¾c,   nay   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   cô   thÓ   mét   sè   néi   dung nh sau: 1. VÒ ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT: C¨n cø quy ®Þnh t¹i ®iÓm 23, môc II, phÇn A Th«ng t sè   120/2003/TT­BTC   nªu   trªn,   th×   dÞch   vô   b¶o   hiÓm   cung  cÊp cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ, nh b¶o hiÓm th©n tµu  hoÆc th©n  m¸y  bay,  b¶o hiÓm tr¸ch  nhiÖm  d©n sù chñ tµu  hoÆc tr¸ch nhiÖm d©n sù chung ®èi víi m¸y bay thuéc ®èi  tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ lµ ph¬ng tiÖn cã doanh thu  vÒ vËn t¶i quèc tÕ ®¹t trªn 50% trªn tæng doanh thu vÒ  vËn t¶i cña ph¬ng tiÖn ®ã. C¬ së cung cÊp hµng hãa, dÞch vô cho c¸c ph¬ng tiÖn  vËn t¶i quèc tÕ ph¶i lËp hãa ®¬n ghi râ tªn, sè hiÖu ph­ ¬ng tiÖn vËn t¶i quèc  tÕ.  Trêng  hîp  ph¬ng tiÖn vËn t¶i  quèc tÕ do c¬ së kinh doanh vËn t¶i ViÖt Nam khai th¸c sö  dông, th× c¬ së kinh doanh vËn t¶i ph¶i ®¨ng ký víi c¬  quan ThuÕ qu¶n lý trùc tiÕp vÒ danh s¸ch c¸c ph¬ng tiÖn  vËn   t¶i   quèc   tÕ   ®Ó   lµm   c¨n   cø   x¸c   ®Þnh   kh«ng   thu   thuÕ  GTGT ®èi víi hµng hãa, dÞch vô cung cÊp trùc tiÕp cho ph­ ¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ; khi b¸n hµng hãa, dÞch vô cho  ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ, c¬ së kinh doanh ph¶i yªu cÇu  ngêi sö dông ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc  tÕ xuÊt  tr×nh  b¶n  ®¨ng ký víi c¬ quan ThuÕ. C¬ së cung cÊp hµng hãa, dÞch  vô ph¶i lu gi÷ b¶n sao B¶n ®¨ng ký nªu trªn cïng víi hãa  ®¬n, chøng tõ cung cÊp hµng hãa, dÞch vô cho ph¬ng tiÖn  vËn t¶i quèc tÕ. Trêng hîp c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh«ng ®¸p øng ®iÒu  kiÖn vÒ doanh thu vËn t¶i quèc tÕ nªu trªn mµ c¬ së kinh  doanh vËn t¶i t¹i ViÖt Nam vÉn ®¨ng ký ph¬ng tiÖn vËn t¶i  quèc tÕ ®Ó mua hµng hãa vµ c¸c dÞch vô kh«ng cã thuÕ GTGT 
  2. 2 th× c¬ së kinh doanh vËn t¶i bÞ truy nép kho¶n thuÕ GTGT  ®èi víi hµng hãa,  dÞch  vô cung  øng trùc tiÕp cho ph¬ng  tiÖn vËn t¶i ®ã, sè thuÕ GTGT truy nép c¬ së kinh doanh  kh«ng  ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ  ®Çu  vµo  mµ ph¶i  h¹ch  to¸n  vµo chi phÝ. 2. VÒ thuÕ suÊt thuÕ GTGT: ­ §èi víi ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt cho c«ng tr×nh  x©y dùng ë níc ngoµi vµ cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt: C¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ thuÕ GTGT ®èi  víi ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh ë níc ngoµi vµ  cho   doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt   t¹i   C«ng   v¨n   sè   977/CP­KTTH  ngµy   30/10/1997   cña   ChÝnh   phñ;   ®iÓm   1,   môc   II   phÇn   B  Th«ng t sè 120/2003/TT­BTC nªu trªn th× c¬ së kinh doanh  ë ViÖt Nam cã ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh  ë níc ngoµi vµ cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®îc ¸p dông thuÕ  suÊt   thuÕ   GTGT   0%.   Thñ   tôc   hå   s¬,   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   ®îc   ¸p  dông thuÕ  suÊt  thuÕ GTGT 0% ®èi víi trêng  hîp  nµy  theo  quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   1.2d1,   1.2d3,   1.2d4   môc   III,   phÇn   B  Th«ng t sè 120/2003/TT­BTC nªu trªn. ­ §èi víi ho¹t ®éng b¸n hµng hãa, dÞch vô kh«ng chÞu  thuÕ GTGT cña ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång: C¸c   c¬   së   kinh   doanh   ®¹i   lý   b¸n   hµng   hãa,   dÞch   vô  thuéc   ®èi   tîng   kh«ng   chÞu   thuÕ   GTGT   th×   kh«ng   ph¶i   kª  khai nép thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa, dÞch vô vµ hoa hång  ®îc hëng cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra. 3.   ThuÕ   GTGT   ®èi   víi   ho¹t   ®éng   ®¹i   lý   b¸n   dÞch   vô  ®óng gi¸, hëng hoa hång: §èi víi c¸c c¬ së kinh doanh lµm ®¹i lý dÞch vô bu  ®iÖn, b¶o hiÓm, xæ sè, b¸n vРm¸y bay theo ®óng gi¸ quy  ®Þnh ghi trªn hãa ®¬n, nh: hãa ®¬n b¶o hiÓm, vРxæ sè, vР m¸y   bay,   thÎ   ®iÖn   tho¹i   di   ®éng...   hëng   hoa   hång   th×  kh«ng ph¶i tÝnh vµ nép thuÕ GTGT ®èi víi doanh thu theo  gi¸ ghi trªn hãa ®¬n, vÐ, thΠcña c¸c dÞch vô vµ doanh  thu hoa hång ®¹i lý ®îc hëng. C¬ së kinh doanh ph¶i kª khai nép thuÕ TNDN ®èi víi  hoa hång ®¹i lý. C¬ së kinh doanh lµ c¸ nh©n lµm ®¹i lý  kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n chøng tõ, th× nép  thuÕ TNDN theo thuÕ suÊt 5% tÝnh trªn doanh thu hoa hång.  Trêng hîp c¸ nh©n lµm ®¹i lý cã thu nhËp b×nh qu©n th¸ng  trong n¨m díi møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh ®èi  víi c«ng chøc nhµ níc th× ®îc miÔn thuÕ thu nhËp theo h­ íng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   128/2003/TT­BTC   ngµy   22/12/2003  cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/ N§­CP ngµy 22/12/2003 cña ChØnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi  hµnh LuËt thuÕ TNDN. C¸c c¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm  khÊu trõ,  nép  thay  vµo NSNN thuÕ TNDN  ph¶i  nép cña c¸c 
  3. 3 ®¹i lý thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo møc Ên ®Þnh 5% vµ ®îc  hëng kho¶n thï lao b»ng 0,8% sè thuÕ thùc tÕ ®∙ thu cña  ®¹i lý ®Ó nép NSNN. Sè tiÒn thï lao nµy ®îc khÊu trõ vµo  sè tiÒn thuÕ TNDN thu cña ®¹i lý tríc khi nép vµo NSNN. 4. Kª khai nép thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng,  l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë ®Þa ph¬ng (tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng) kh¸c víi n¬i ®ãng v¨n phßng trô  së chÝnh cña c¬ së kinh doanh. C¨n cø quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc II, phÇn C Th«ng t sè  120/2003/TT­BTC nªu trªn, trêng hîp tõ 1/1/2004 c¸c c¬ së  kinh doanh cã x©y dùng l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng,  l¾p   ®Æt   dë   dang   ®∙   ký   hîp   ®ång   tríc   1/1/2004   theo   gi¸  thanh to¸n ®∙ cã thuÕ GTGT víi thuÕ suÊt 5% quy ®Þnh t¹i  phÇn H Th«ng t  sè 120/2003/TT­BTC th× thùc hiÖn kª khai  nép   thuÕ   GTGT   t¹i   ®Þa   ph¬ng   n¬i   x©y   dùng   l¾p   ®Æt   c«ng  tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tû lÖ 2% trªn gi¸ thanh  to¸n   cha   cã   thuÕ   GTGT   cho   khèi   lîng   x©y   dùng,   l¾p   ®Æt  thùc hiÖn tõ 1/1/2004. C¸c c¬ së kinh doanh cã ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt  c¸c c«ng tr×nh ë kh¸c ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng V¨n phßng trô së  chÝnh, cã ®¬n vÞ phô thuéc ë kh¸c ®Þa ph¬ng thuéc ®èi t­ îng   nép   thuÕ   GTGT   theo   tû   lÖ   %   trªn   doanh   thu,   khi   kª  khai   nép   thuÕ   GTGT   t¹i   V¨n   phßng   trô   së   chÝnh   ph¶i   kª  khai bæ sung sè tê khai thuÕ GTGT, sè thuÕ GTGT ph¶i nép,  sè chøng tõ vµ sè thuÕ GTGT ®∙ nép t¹i ®Þa ph¬ng n¬i cã  c«ng   tr×nh   x©y   dùng,   l¾p   ®Æt,   n¬i   b¸n   hµng   ®Ó   c¬   quan  ThuÕ qu¶n lý c¬ së kinh doanh cã c¨n cø tÝnh sè thuÕ GTGT  ®∙ nép, cßn ph¶i nép hoÆc nép thõa. Khi quyÕt to¸n thuÕ  GTGT n¨m, c¬ së kinh doanh ®ång thêi ph¶i cã x¸c nhËn cña  c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i cã c«ng tr×nh  x©y  dùng,  l¾p  ®Æt, n¬i b¸n hµng vÒ sè thuÕ GTGT ph¸t sinh ph¶i nép, sè  thuÕ GTGT ®∙ nép. 5. VÒ ®èi tîng hoµn thuÕ GTGT theo quy ®Þnh t¹i môc  I, phÇn D Th«ng t sè 120/2003/TT­BTC nªu trªn: Theo   quy   ®Þnh   t¹i   môc   I,   phÇn   D   Th«ng   t  sè  120/2003/TT­BTC, c¬ së kinh doanh, tæ chøc thuéc ®èi tîng  ®îc hoµn thuÕ GTGT ph¶i lµ ®èi tîng ®∙ ®îc cÊp chøng nhËn  ®¨ng ký kinh doanh (giÊy phÐp ®Çu t), cã con dÊu, lu gi÷  sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ cã tµi  kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng. §èi víi ®èi tîng ®îc hoµn  thuÕ lµ chñ dù ¸n sö dông vèn ODA kh«ng hoµn l¹i, dù ¸n  sö dông vèn ODA vay hoÆc vèn ODA hçn hîp thuéc ®èi tîng  ®îc   NSNN   ®Çu   t  kh«ng   hoµn   tr¶   toµn   bé   hoÆc   mét   phÇn,  kh«ng ®îc NSNN bè trÝ vèn ®èi øng ®Ó thanh to¸n hµng hãa,  dÞch vô cho nhµ thÇu theo gi¸ cã thuÕ GTGT, nÕu chñ dù ¸n  kh«ng ph¶i lµ c¬ së kinh doanh, kh«ng cã chøng nhËn ®¨ng  ký kinh doanh th× ph¶i cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban qu¶n  lý dù ¸n vµ ñy quyÒn cho Ban qu¶n lý dù ¸n lµm thñ tôc 
  4. 4 hoµn thuÕ. C¸c thñ tôc, hå s¬ hoµn thuÕ ¸p dông theo quy  ®Þnh   t¹i   môc   I,   phÇn   D   Th«ng   t  sè   120/2003/TT­BTC   nªu  trªn. 6. VÒ thñ tôc kª khai nép thuÕ GTGT: ViÖc kª khai hµng hãa, dÞch vô mua vµo theo quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 1, môc II, phÇn B Th«ng t sè 120/2003/TT­BTC nªu  trªn ¸p dông cô thÓ ®èi víi mét sè hµng hãa, dÞch vô cô  thÓ nh sau: MÉu sè 04/GTGT sö dông cho c¶ hµng hãa, dÞch vô mua  vµo cña ®èi tîng b¸n kh«ng cã hãa ®¬n, nh: s¶n phÈm b»ng  m©y tre, cãi, dõa, cä... cña ngêi n«ng d©n trùc tiÕp lµm  ra;   s¶n   phÈm   thñ   c«ng   mü   nghÖ   cña   c¸c   nghÖ   nh©n   kh«ng  kinh doanh; ®Êt, ®¸, c¸t, sái cña ngêi d©n tù khai th¸c;  phÕ liÖu cña ngêi trùc tiÕp thu nhÆt vµ mét sè dÞch vô  cña c¸ nh©n kh«ng kinh doanh. C¬ së kinh doanh ®∙ kª khai  hµng th¸ng hµng hãa, dÞch vô mua vµo theo mÉu B¶ng kª nµy  sÏ thay thÕ cho mÉu sè 01/TNDN ban hµnh kÌm theo Th«ng t  sè 128/2003/TT­BTC ngµy 22/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng  dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP ngµy 22/12/ 2003  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh LuËt  thuÕ  thu  nhËp doanh nghiÖp. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ®Ó  nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản