Công văn 4579/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 4579/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4579/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng chống thấm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4579/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan sè 4579/TCHQ-KTTT ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2003 vÒ viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng mµng chèng thÊm KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Trªn c¬ së ý kiÕn cña Tæng côc ThuÕ ngµy 18/07/2003 vµ Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ t¹i tê tr×nh Bé ngµy 03/09/2003 vÒ viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng mµng chèng thÊm, Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: 1. VÒ ph©n lo¹i m· sè tÝnh thuÕ nhËp khÈu: - C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998; QuyÕt ®Þnh 137/2001/Q§-BTC ngµy 18/12/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Th«ng t 37/1999/TT-BTC ngµy 07/04/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ ph©n lo¹i hµng hãa; - Tham kh¶o chó gi¶i Danh môc HS (nhãm 6807, nhãm 5603); MÆt hµng mµng chèng thÊm ®îc x¸c ®Þnh cã cèt lµ v¶i kh«ng dÖt hoÆc vËt liÖu kh«ng dÖt kh¸c ®îc bao bäc, thÊm tÈm nhùa ®êng hoÆc chÊt liÖu kh¸c thuéc Ch¬ng 56, nhãm 5603, m· sè 5603.94.00 - thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 15% (mêi n¨m phÇn tr¨m). 2. §èi víi c¸c l« hµng ph¸t sinh tríc ®©y (®· thu thuÕ theo m· sè kh¸c): §Ó cã c¬ së b¸o c¸o Bé, Tæng côc H¶i quan yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ kiÓm tra, b¸o c¸o thùc tÕ ®· thu, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ híng xö lý (nÕu do chñ quan th× ph¶i truy thu ®ñ ®ång thêi xem xÐt tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé cã liªn quan. NÕu do kh¸ch quan th× miÔn truy thu theo ®óng quy tr×nh Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC ngµy 10/4/2002 cña Bé Tµi chÝnh vÒ xö lý gi·n nî khoanh nî vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c do nguyªn nh©n kh¸ch quan). (B¸o c¸o göi Tæng côc H¶i quan - Vô KiÓm tra thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu tríc ngµy 30/9/2003). Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản