Công văn 4590/TCT-NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Công văn 4590/TCT-NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4590/TCT-NV1 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4590/TCT-NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc T h u Õ   è  4590 T C T/V N 1   S n g µy  12 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  viÖc kh È u  trõ thu Õ   T G T v G KÝnh    göi:Côc  thuÕ  Hå  TP  ChÝ  Minh  Tr¶    lêiC«ng  v¨n  8429  sè  CT/TTr/§3 vµ    C«ng  v¨n  8430  sè  CT/TTr/§3  ngµy  8/10/2001 cña Côc thuÕ      hái vÒ viÖc khÊu    trõthuÕ  GTGT  ®èi    víiho¸  ®¬n  b¸n hµng kÌm theo b¶ng    ®èi      kª vµ  víiho¸ ®¬n b¸n hµng    ghingµy,th¸ng    trªnli   tr     ªn2  ícngµy,th¸ngghitrªnli             ªn1;Tæng  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  quy  cø  ®Þnh   i§iÒu  ChÕ     t¹  3  ®é ph¸thµnh, qu¶n    dông      lý,sö  ho¸  ®¬n b¸n hµng  (Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  885/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  16/7/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh) th× c¬  kinhdoanh      Bé        së    khib¸n hµng    ho¸, dÞch  ®Òu   vô  ph¶i lËp    ho¸  ®¬n  hîp ph¸p giao cho kh¸ch hµng. Khi lËp        ho¸ ®¬n,  së  c¬  kinh  doanh  ph¶i ghi ®Çy       ®ñ,  rµng, trung  râ    thùc ®óng      c¸c néi dung,yÕu      tèquy  ®Þnh      trªnho¸ ®¬n. C¨n  quy  cø  ®Þnh  i t¹ Th«ng   122/2000/TT­   tsè  BTC  ngµy 29/12/2000 cña  Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thi  hµnh NghÞ  ®Þnh  sè 79/2000/N§­  ngµy  CP 29/12/2000  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT     th× thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu      ®   trõlµthuÕ GTGT  cña  hµng    ho¸,dÞch  dïng  vô  cho s¶n  xuÊt kinh doanh  hµng ho¸,dÞch  chÞu    vô  thuÕ GTGT   ®Ó   îc vµ  ®   hoµn  thuÕ,c¬  kinh doanh    së    ph¶ilËp ®Çy  hå  vµ        ®ñ  s¬  göicho  quan  c¬  thuÕ  theo quy    ®Þnh    t¹ môc    i II phÇn    D Th«ng  tnµy. Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh    mua  nhiÒu  i lo¹ hµng    cïng møc  ho¸ cã    thuÕ  suÊt GTGT,    nhng  ®¬n  b¸n    mét    do  vÞ  khilËp  ho¸ ®¬n  chØ    ghitæng   gi¸hµng  ho¸ b¸n      ra,kh«ng      ghitrùctiÕp tõng  Æt   m hµng      trªnho¸ ®¬n  kÌm  b¶ng      kª chi tiÕttªn, l       îng,®¬n  tÝnh,vµ      sè  vÞ    trÞgi¸hµng,nÕu  quan    c¬  thuÕ  kiÓm      trax¸c ®Þnh    lµdanh  môc  hµng    ho¸ gåm  nhiÒu  i lo¹ kh«ng  thÓ    ghihÕt      trªnho¸ ®¬n,  néidung      ho¸ ®¬n  mua  hµng    ho¸ khíp ®óng          víigi¸trÞ hµng        ho¸ ghitrªnb¶ng  kª chitiÕt,     ngµy,th¸ng cña          râ sè  ghi     ho¸ ®¬n  hµng    b¸n  th× cho tÝnh  khÊu    trõ thuÕ  hoÆc  hoµn  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo        ®èi víiho¸ ®¬n  nµy,®ång    ph¹t   thêixö    viph¹m    hµnh  chÝnh ®èi    víi®¬n  nhËn  vÞ  ho¸  ®¬n  còng  ®¬n  lËp    nh  vÞ  ho¸ ®¬n  kh«ng  ®óng  quy ®Þnh. Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh    mua  hµng    ho¸,dÞch  ®∙    vô  kª khaikhÊu      trõ thuÕ hoÆc   îchoµn  ®   thuÕ GTGT   ®Çu  vµo          ®èi víi ho¸ ®¬n  c¸c mua  hµng    ho¸, dÞch    vô,nhng  qua    x¸cminh   ®èi chiÕu thÊy ®¬n  b¸n hµng      vÞ    lËp ho¸ ®¬n    ghi ngµy, th¸ng trªnli   kh«ng        ªn1  gièng    ªn2  yªu  víili   th×  cÇu bªn mua   bªn  vµ  b¸n  ph¶icã      v¨n b¶n   gi¶i tr×nh lýdo.C¨n  vµo        cø  kÕt qu¶ kiÓm      trax¸cminh  nguyªn  nh©n  møc       vµ  ®é saiph¹m, c¬   quan  thuÕ  lýph¹tviph¹m  xö        hµnh  chÝnh  vÒ  viÖc lËp ho¸ ®¬n  kh«ng  ®óng  quy  ®Þnh  hoÆc   lý vÒ   xö    thuÕ  nÕu  lËp    ho¸ ®¬n kh«ng  ®óng    víi thùc tÕ    mua  b¸n. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản