intTypePromotion=1

Công văn 4637/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Công văn 4637/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4637/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư theo Quyết định số 29/1998/QĐ-TTg

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4637/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a V¨n p h ß n g  C h Ý n h  p h ñ  S è  4637/VP C P­C N   n g µ y 14  th¸ng 11 n¨ m   1998 v Ò  vi Ö c  Tri Ó n  hai k Õ  h o ¹ ch  k t Ý n d ô n g  ® Ç u  t theo  u y Õ t ® Þ n h  s è  29/1998/Q§­T T g Q KÝnh  öi: g  ­C¸c  é: C«ng    B  nghiÖp,Giao    th«ng  Ën  , v t¶i  K Õ   ¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh,   ho   § t    ­Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,   h Nh n     ­Tæng  ôc  Çu     iÓn.   c§ tph¸ttr X Ðt    Þ  ña  é   ®Ò ngh c B C«ng  nghiÖp  (C«ng  sè  v¨n  2979/CV­ KH§T   µy  ng 31 th¸ng 8    n¨m 1998),HiÖp  éi xe  p    m¸y  Öt Nam     h   ®¹ ­ xe  Vi   (C«ng  sè    v¨n  51 CVHH   µy  th¸ng 10  ng 16    n¨m  1998) vµ  Õt  Ën  ¹ cuéc  äp  µy  th¸ng 11     k lu t i   h ng 5    n¨m  1998  ña    é:  c c¸c B C«ng  nghiÖp, K Õ   ¹ch  µ  Çu , Tµi chÝnh; Ng ©n     ho v§ t      hµng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Nh n     v V¨n  phßng  Ýnh  ñ  µn    Ön  Ch ph b c¸c bi ph¸p  iÓn  tr khai vèn  Ýn  ông  u    theo    td ®Ç t Quy Õt  nh   è  ®Þ s 29/1998/Q§­ TTg  µy    ng 09 th¸ng 02    n¨m  1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò     c Th t   ph v gi¶iph¸p hç  î   iÓn m ét    tr  ph¸ttr   sè  Ünh  ùc  éc ngµnh  ¬  Ý, Phã  ñ íng NguyÔn  Ên  òng  l v thu   c kh   Th t   T D thay m Æt     Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ã    Õn    t  ph c ý ki nh sau:   1. Giao  é   B C«ng  nghiÖp, Bé     Giao  th«ng  Ën    èi hîp  íiBé   Õ   v t¶iph   v  K ho¹ch  µ  Çu   µ    µn  é    ù  theo  v§ t r so¸tto b c¸c d ¸n  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 29/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 02  ng 09    n¨m  1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ      nh  ­ c Th t Ch ph ®Ó x¸c ®Þ ch ¬ng  ×nh ®Ç u    tr   ttæng  Ó,trong ®ã   ã  th     c quy  nh  ®Þ tæng  nhu  Çu  èn  ã chia c v (c     cô  Ó  th theo  õng  t n¨m);c¨n  ch¬ng  ×nh  µy, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ïng   cø  tr n   K ho v§ tc   Bé   µichÝnh  µ  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   T  v Ng h Nh n     tæng  îp trong kÕ   ¹ch tÝn  h    ho   dông  u    µng  ®Ç th n¨m  ï hîp víic¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ph         ®Þ hi h v qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  ©y  ùng  µ  Ò   Ýn  ông  u  . xd vvt d ®Ç t 2. Trícm ¾t, Bé       C«ng nghiÖp,Bé     Giao  th«ng  Ën    ùa chän  ÷ng  ù  v t¶il   nh d ¸n  ∙  µm  y     ñ  ôc ®Ç u  , cã  ® l ®Ç ®ñ th t   t  kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  îc trong n¨m  th   ®    1998  vµ chØ  o    ñ  ù    µy  µm  Öc  ùctiÕp víi ®¹ c¸cch d ¸n n l vi tr      Tæng  ôc  Çu     iÓn c§ tph¸ttr   (Bé  µichÝnh) ®Ó   iÓnkhaingay    ñ tôcvay  èn. T    tr     c¸cth     v 3. §èivíidù    ng  Çu        ¸n ®ã t 6.500  Ên  ña  t c Tæng  c«ng    tyc«ng nghiÖp  Çu  t thuû ViÖtNam,      Tæng  ôc  Çu     iÓn(Bé  µichÝnh) thùc hiÖn  Öc    c§ tph¸ttr   T      vi cho vay  õQuü   ç  î u    èc  t  h tr ®Ç tQu gia. 4. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     h Nh n     chØ   o    ©n   µng  ¬ng  ¹i ®¹ c¸c Ng h Th m  chuyÓn  ét  Çn  èn  m ph v theo    Þ cña  é   µi chÝnh  õ nguån  ®Ò ngh   BT  t  huy  ng   ®é 6.000  û ®ång  t  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 107/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 6    ng 11    n¨m 1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µo  ü   ç  î®Ç u    èc      c Th t Ch ph v Qu h tr  t Qu gia ®Ó cho    vay theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 29/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 02  ng 09    n¨m  1998  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ.   ph 5. Bé   µi chÝnh  ñ  ×phèihîp víiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam       T  ch tr        h Nh n     gi¶i quyÕt chªnh  Öch    Êtgi÷a l∙suÊthuy  ng  µ    Êtcho    l l∙su   i   i   ®é v l∙su   i vay.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2